Nieuwe economische indicatoren voor gemeenten

/ Auteur: Masja de Ree
Hoeveel faillissementen zijn uitgesproken in mijn gemeente? Hoeveel zzp-ers met een laag inkomen wonen er? Deze cijfers en meer nieuwe economische indicatoren op gemeenteniveau zijn vanaf 31 maart 2016 te vinden op Waarstaatjegemeente.nl. Beleidsmedewerkers en bestuurders krijgen hiermee inzicht in de prestaties van hun gemeente en kunnen die vergelijken met anderen.

Prestaties vergelijken

Waarstaatjegemeente.nl wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). CBS stelde de nieuwe economische indicatoren samen. Hidde Boonstra, expert sturingsinformatie bij KING: ‘De informatie op Waarstaatjegemeente.nl maakt de ontwikkelingen bij gemeenten transparant. Verschillen in prestaties kunnen aanleiding zijn voor uitwisseling tussen gemeenten en daarmee voor verbeteringen.’ KING wil alle gemeentelijke beleidsterreinen op het platform goed ontsluiten. Sinds een jaar gebeurt dat via een overzichtelijk dashboard met thema’s op het gebied van onder meer leefbaarheid, veiligheid en economie. Boonstra: ‘Toen bleek dat het thema Bedrijvigheid en Economie nog aanvulling behoefde, hebben we in overleg met CBS besloten een aantal nieuwe indicatoren toe te voegen.’

Krachtige cijfers

Zes nieuwe indicatoren zijn ontwikkeld (zie kader). Ralph Wijnen, beleidsadviseur bij CBS: ‘We hebben daarvoor bestaande cijfers uitgesplitst naar gemeentelijk niveau. De kracht van deze cijfers is dat ze voor alle gemeenten correct en volgens dezelfde definities zijn samengesteld. Dat levert betere vergelijkingen op.’ Bij de nieuwe indicatoren neemt de ontwikkeling van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) een belangrijke plaats in. ‘Zzp-ers zijn belangrijk voor gemeenten omdat die klasse sterk groeit’, verklaart Boonstra. ‘Goed inzicht in de omvang van die groep en de samenstelling geeft belangrijke informatie over de economische structuur.’ Naast cijfers over verschillende economische doelgroepen en de gemeentelijke conjunctuur biedt Waarstaatjegemeente.nl informatie over het vestigingsklimaat. De bron voor dit laatste onderdeel is een peiling onder ondernemers, die gemeenten zelf kunnen uitzetten.

Maatwerk

Waarstaatjegemeente.nl is permanent in ontwikkeling. ‘CBS blijft daarbij een belangrijke samenwerkingspartner’, zegt Boonstra. ‘Het heeft veel gegevens op regionaal niveau, daarom maken we vaak gebruik van StatLine. Daarnaast vragen we de afdeling Beleidsstatistiek van CBS – zoals bij deze nieuwe indicatoren – regelmatig om maatwerk uit te voeren en nog meer gegevens op gemeentelijk niveau te ontsluiten. Zo kunnen we onze doelgroep goed bedienen.’ Wijnen van CBS: ‘Het is de bedoeling dat we het aantal indicatoren de komende tijd verder uitbreiden, bijvoorbeeld met informatie over de omzetontwikkeling van ondernemers en leegstand in stadscentra. Gemeenten zijn vaak onze dataleveranciers. Het is goed dat we met deze nieuwe indicatoren kunnen laten zien wat zij zelf kunnen met de statistieken die uit die data voortkomen.’

Nieuwe indicatoren

- Aantal uitgesproken faillissementen
- Aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp-er) per type inkomen en per branche
- Percentage zelfstandigen zonder personeel met een inkomen lager dan € 15.000, gedifferentieerd naar type inkomen
- Aantal en percentage vestigingen van exporterende bedrijven
- Aantal en percentage vestigingen van snel groeiende bedrijvenOprichtingen en opheffingen van vestigingen