Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Energiedragers Nederlandse economie Perioden Winning (PJ) Intermediair en huishoudelijk verbruik (PJ) Invoer (PJ) Productie (PJ) Netto energieverbruik (PJ) Uitvoer (PJ)
Totaal energiedragers 36 Waterleidingbedrijven 2021* 0,1 2,5 . 0,1 2,5 .
Fossiele energiebronnen 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Kernenergie 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Waterkracht 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Windenergie 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Zonne-energie 36 Waterleidingbedrijven 2021* 0,1 . . .
Hernieuwbare bio-energiebronnen 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Overige hernieuwbare energiebronnen 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Steenkool 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Bruinkool en turf 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Hoogovengas 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Overige koolproducten 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Aardoliegrondstoffen 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Aardgas 36 Waterleidingbedrijven 2021* 0,2 . . .
Fossiele motorbenzine 36 Waterleidingbedrijven 2021* 0,0 . . .
Kerosines en motorbrandstof (m.u.v. bio) 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Nafta 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Fossiele autodiesel 36 Waterleidingbedrijven 2021* 0,0 . . .
Gasolie en lichte stookolie 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Stookolie 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Raffinaderijgas, ethaan en LPG 36 Waterleidingbedrijven 2021* 0,0 . . .
Overige aardolieproducten 36 Waterleidingbedrijven 2021* 0,0 . . .
Hout, houtafval, houtskool, e.d. 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Vloeibare biobrandstoffen 36 Waterleidingbedrijven 2021* 0,0 . . .
Biogas 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Elektriciteit 36 Waterleidingbedrijven 2021* 2,4 . 0,1 . .
Stoom en/of warm water 36 Waterleidingbedrijven 2021* 0,0 . . .
Hernieuwbaar huishoudelijk afval 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Niet-hernieuwbaar afval 36 Waterleidingbedrijven 2021* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de energierekeningen samen. In de energierekeningen vormen een consistent statistisch raamwerk voor fysieke energiestromen, waarin is terug te vinden hoeveel energie de economie binnenkomt via winning en import, hoeveel energieproducten binnen de economie wordt geproduceerd en verbruikt door bedrijven en huishoudens, en hoeveel energie de economie weer verlaat door export of netto verbruik (finaal verbruik en omzettingsverliezen). Hierbij wordt het energieaanbod en het energieverbruik van de verschillende energiedragers toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens.

Naar keuze kunnen tabellen worden opgesteld waarin per economische activiteit, per energiedrager en per jaar de kernvariabelen voor energie worden weergegeven (winning, productie, intermediair verbruik en huishoudconsumptie energieproducten, netto verbruik, voorraadvorming, import of export).

De energierekeningen worden opgesteld volgens de definities van de nationale rekeningen. Dit betekent dat de cijfers van de energierekeningen het aanbod en verbruik van energieproducten door Nederlandse economische activiteiten weergeven, en dat deze cijfers direct kunnen worden gerelateerd aan allerlei macro-economische gegevens uit de nationale rekeningen. De cijfers uit de energierekeningen wijken daarmee af van de cijfers zoals deze worden gepubliceerd in de energiebalans. De verschillen worden nader toegelicht in de onderzoeksbeschrijving.

De energierekeningen worden primair samengesteld uit de cijfers van de fysieke energiebalans. Deze gegevens worden vervolgens aangepast om ze consistent te maken met de classificaties en definities van de nationale rekeningen. De correctie voor het energieverbruik door niet-ingezetenen en ingezetenen in het buitenland wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de transportstatistieken. De uitsplitsing van het energieverbruik naar de verschillende bedrijfstakken wordt gedaan aan de hand van gegevens uit de energiestatistieken, de monetaire gegevens uit de nationale rekeningen en overige databronnen, zoals de landbouwstatistieken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
De cijfers hebben een voorlopige status.

De cijfers uit de energierekeningen zijn vergelijkbaar en consistent met de economische cijfers in de nationale rekeningen. De afstemming tussen de milieurekeningen en de nationale rekeningen vindt echter plaats met een verscheidenheid aan bronnen. Dit betekent dat, hoewel de systematiek van de berekeningen ieder jaar hetzelfde is, er variatie kan optreden door veranderingen bij bepaalde bronnen. Zo kunnen aanpassingen in de verkeers- en vervoersstatistieken effect hebben op de volledige tijdreeks van de energierekeningen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in oktober.

Toelichting onderwerpen

Winning
Het onttrekken van energie aan de natuur in de vorm van energiedragers. Energiedragers die gewonnen worden uit de aarde zijn onder andere steenkool, aardolie en aardgas. Hernieuwbare energie kan gewonnen worden door middel van de biomassa, zonlicht, wind- of waterkracht.
Intermediair en huishoudelijk verbruik
Totale hoeveelheid energieproducten verbruikt door Nederlandse bedrijven (intermediair verbruik) en huishoudens (finale consumptie).
Invoer
De invoer van energieproducten betreft de voor ingezetenen bestemde energiedragers, die vanuit het buitenland in het economische gebied van Nederland zijn gebracht. De invoer omvat verder energiedragers die, zonder noemenswaardige bewerking te hebben ondergaan maar wel in Nederlands eigendom zijn gekomen, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer). Onder de invoer vallen eveneens de bestedingen in het buitenland door Nederlands ingezetenen.
Productie
De productie van energieproducten uit andere energiedragers, bijvoorbeeld de productie van benzine en diesel uit ruwe aardolie of de productie van elektriciteit uit aardgas of zonne-energie.
Netto energieverbruik
Het eindgebruik van energie door Nederlandse bedrijven en huishoudens. Het netto verbruik energie is gelijk aan het finale energieverbruik voor energetische en niet-energetische doeleinden (bijvoorbeeld het gebruik van smeeroliën) en daarbij opgeteld de omzettingsverliezen (bijvoorbeeld de energieverliezen die optreden bij het omzetten van steenkool in elektriciteit door energiebedrijven).
Uitvoer
Tot de uitvoer van energieproducten worden de energiedragers gerekend, die door ingezetenen vanuit het economische gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen van energieproducten in Nederland door buitenlandse toeristen, grensbewoners, transportbedrijven en diplomaten.