Ecosysteemomvang; ecosysteemtypen, regio

Ecosysteemomvang; ecosysteemtypen, regio

Regio's Perioden Totale oppervlakte (km2) Bebouwde omgeving Totaal bebouwde omgeving (km2) Bebouwde omgeving Bebouwd gebied (km2) Bebouwde omgeving Infrastructuur (km2) Stedelijk groen en recreatie Totaal stedelijk groen en recreatie (km2) Stedelijk groen en recreatie Stedelijk groen (km2) Stedelijk groen en recreatie Recreatie en (semi-)openbaar groen (km2) Akker- en tuinbouwgebieden Totaal akker- en tuinbouwgebieden (km2) Akker- en tuinbouwgebieden Eenjarig akker- en tuinbouwgebied (km2) Akker- en tuinbouwgebieden Tijdelijk grasland (km2) Akker- en tuinbouwgebieden Meerjarig akker- en tuinbouwgebied (km2) Akker- en tuinbouwgebieden Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied (km2) Graslanden Totaal graslanden (km2) Graslanden Agrarisch grasland (km2) Graslanden Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland (km2) Bosgebieden Totaal bosgebieden (km2) Bosgebieden Natuurbos en houtsingels (km2) Bosgebieden Productiebos (km2) Bosgebieden Overig bos (km2) Heide- en stuifzandgebieden Totaal heide- en stuifzandgebieden (km2) Heide- en stuifzandgebieden Stuifzand (km2) Heide- en stuifzandgebieden Heide (km2) Moeras- en veengebieden Totaal moeras- en veengebieden (km2) Moeras- en veengebieden Voedselarm ven en moerasgebied (km2) Moeras- en veengebieden Voedselrijk ven en moerasgebied (km2) Rivieren en kanalen Totaal rivieren en kanalen (km2) Meren en reservoirs Totaal meren en reservoirs (km2) Duin- en kustgebieden Totaal duin- en kustgebieden (km2) Duin- en kustgebieden Kwelder (km2) Duin- en kustgebieden Duin en strand (km2) Marien en getijdengebieden Totaal marien en getijdengebieden (km2)
Nederland 2021* 41.543 6.930 5.136 1.794 1.406 808 598 10.609 7.830 2.207 495 77 9.843 8.140 1.703 3.498 1.708 1.569 221 405 51 354 483 215 268 993 2.767 490 131 359 4.120
Groningen (PV) 2021* 2.955 355 249 105 62 41 21 1.120 976 133 5 5 661 568 92 66 31 16 20 1 0 0 27 3 25 38 46 34 28 7 545
Fryslân (PV) 2021* 5.753 427 288 138 77 41 36 620 409 207 2 1 1.816 1.689 127 132 78 36 18 8 3 5 77 16 61 68 602 179 64 115 1.749
Drenthe (PV) 2021* 2.680 357 243 114 81 37 44 1.052 822 212 9 8 660 490 170 347 174 163 10 44 1 43 101 84 18 21 18 0 0 0 0
Overijssel (PV) 2021* 3.421 583 425 159 102 55 48 776 510 245 14 7 1.367 1.220 146 380 164 205 10 32 1 31 75 27 48 47 59 0 0 0 0
Flevoland (PV) 2021* 2.412 205 128 78 54 36 18 854 730 102 18 5 133 45 88 150 68 75 7 5 5 0 13 0 13 24 973 0 0 0 0
Gelderland (PV) 2021* 5.136 983 723 260 194 103 91 1.020 621 283 105 12 1.603 1.406 198 939 450 468 21 193 24 169 20 10 10 99 85 0 0 0 0
Utrecht (PV) 2021* 1.560 372 283 89 84 52 32 156 72 49 30 4 655 581 74 182 90 85 7 18 3 15 10 1 9 49 34 0 0 0 0
Noord-Holland (PV) 2021* 4.092 752 565 187 174 104 70 777 535 215 23 3 652 561 91 135 107 10 18 9 1 8 18 0 18 128 627 142 5 137 676
Zuid-Holland (PV) 2021* 3.308 916 748 168 207 141 66 545 456 62 24 3 808 639 168 99 66 4 29 1 1 0 40 0 40 333 124 73 3 70 162
Zeeland (PV) 2021* 2.933 269 181 88 58 21 37 1.094 894 142 54 3 262 98 164 47 26 10 11 0 0 0 6 0 6 40 110 60 31 29 988
Noord-Brabant (PV) 2021* 5.082 1.168 887 281 217 126 90 1.822 1.233 441 133 15 863 599 264 694 261 395 38 71 10 61 72 53 19 115 60 1 0 1 0
Limburg (PV) 2021* 2.210 544 416 128 96 52 44 773 570 116 79 9 362 244 119 329 195 102 31 25 2 22 22 20 2 30 29 0 0 0 0
Noord-Nederland (LD) 2021* 11.389 1.138 781 357 220 118 102 2.792 2.208 552 16 15 3.137 2.747 390 545 283 215 47 52 5 48 206 103 103 127 665 214 92 122 2.294
Oost-Nederland (LD) 2021* 10.970 1.771 1.275 496 350 194 157 2.650 1.860 630 137 23 3.104 2.671 432 1.469 682 747 39 230 30 200 109 38 71 170 1.117 0 0 0 0
West-Nederland (LD) 2021* 11.893 2.309 1.777 532 523 318 205 2.572 1.958 468 130 15 2.377 1.879 498 462 288 109 65 28 4 24 74 2 73 551 896 275 39 236 1.826
Zuid-Nederland (LD) 2021* 7.292 1.711 1.303 409 312 178 134 2.595 1.803 556 212 24 1.225 843 383 1.022 456 498 68 96 12 83 94 73 21 145 89 1 0 1 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De cijfers in deze tabel representeren de oppervlakte van verschillende ecosysteemtypen in Nederland, zoals bossen, landbouwgronden, meren en parken. Elk ecosysteem wordt onderscheiden door specifieke biotische en abiotische elementen, en hun onderlinge interacties. De tabel geeft de ecosysteemomvang weer, waarbij de gegevens zijn georganiseerd op basis van het oppervlak in vierkante kilometers per ecosysteemtype en per regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per maart 2024
Geen, dit is een nieuwe tabel

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in maart.

Toelichting onderwerpen

Totale oppervlakte
Totale oppervlakte van ecosysteemtypen.
Bebouwde omgeving
Omvat als hoofdgroep alle ecosystemen die worden gekenmerkt door kunstmatige bouwwerken en structuren. Hieronder vallen woon- en werkgebieden, infrastructuur en industriegebieden. Exclusief de groen-gerelateerde ecosystemen in de bebouwde omgeving (behorend bij de hoofdgroep 'Stedelijk groen en recreatie').
Totaal bebouwde omgeving
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bebouwde omgeving'.
Bebouwd gebied
Omvat woon- en werkgebieden, bedrijfsterreinen en glastuinbouwgebieden. Inclusief erven en (achter)tuinen, aanliggende straten en andere kleine wegelementen.
Infrastructuur
Omvat gebieden bestemd voor transport, zoals wegen, vliegvelden, havens en spoorwegen, inclusief bijbehorend groen zoals wegbermen. Ook terrein voor grondgebonden bedrijvigheid - inclusief grondstofwinning, groeves en stortplaatsen - valt onder deze categorie. Exclusief kleinschalige fiets- of wandelpaden in stedelijk groen en straten in woonwijken.
Stedelijk groen en recreatie
Omvat als hoofdgroep alle (semi-)groene ecosystemen in de bebouwde omgeving, zoals parken en plantsoenen, en groen-gerelateerde gebieden met een recreatief of decoratief karakter.
Totaal stedelijk groen en recreatie
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Stedelijk groen'.
Stedelijk groen
Omvat verschillende vormen van openbaar groen in de stedelijke omgeving. Hierbij worden o.a. gerekend: parken, platsoenen en groenvoorziening in de bebouwde omgeving. Inclusief voetangers- en fietspaden, maar exclusief overige infrastructuur zoals autowegen en parkeerplaatsen. Ook erven en (achter)tuinen vallen niet onder deze categorie, maar onder 'bebouwd gebied'.
Recreatie en (semi-)openbaar groen
Omvat verschillende (semi-)groene gebieden met een recreatief en decoratief karakter. Hieronder vallen onder andere dierentuinen, attractieparken, openluchtmusea, begraafplaatsen, historische tuinen en terreinen, botanische tuinen, volkstuinen, sportterreinen, campings en vakantieparken.
Akker- en tuinbouwgebieden
Omvat als hoofdgroep alle ecosystemen gerelateerd aan akker- en tuinbouw, inclusief tijdelijk agrarisch grasland.
Totaal akker- en tuinbouwgebieden
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Akker- en tuinbouwgebieden'.
Eenjarig akker- en tuinbouwgebied
Omvat landbouwgronden beteelt met eenjarige akker- of tuinbouwgewassen in de volle grond. Hieronder vallen aardappelen, akkerbouwgroenten, granen, handelsgewassen, peulvruchten, bloembollen en -knollen, bloemkwekerijgewassen, tuinbouwgroenten en overige akker- en tuinbouwgewassen. Ook (tijdelijk) braakliggende gronden vallen onder deze categorie.
Tijdelijk grasland
Omvat intensief gebruikte agrarische graslanden van minder dan 5 jaar oud. Vanwege de rol in de gewasrotatie worden deze tijdelijke graslanden gecategoriseerd als akkerbouw- en tuinbouwgebieden, en niet als (agrarisch) grasland.
Meerjarig akker- en tuinbouwgebied
Omvat gronden met meerjarige gewassen. Onder deze categorie vallen onder andere gronden bestemd voor kerstbomen, boomkwekerijgewassen en vaste planten, teelt van kleinfruit en steen- en pitvruchten in de open grond en overige boomgaarden en fruitkwekerijen. Ook pot- en containerteelt valt onder deze categorie.
Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied
Omvat gronden gerelateerd aan akker- en tuinbouw, maar een natuurlijke (hoofd)functie hebben. Hieronder vallen kruiden- en faunarijke akkers (beheerd als natuur) en faunaranden.
Graslanden
Omvat als hoofdgroep graslanden met een agrarische en/of natuurlijke (hoofd)functie, met uitzondering van tijdelijk grasland.
Totaal graslanden
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Graslanden'.
Agrarisch grasland
Omvat graslanden met een agrarische (hoofd)functie, exclusief tijdelijk grasland.
Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland
Omvat graslanden met een natuurlijke (hoofd)functie.
Bosgebieden
Omvat als hoofdgroep alle bosgerelateerde ecosystemen. Deze ecosystemen hebben vaak een productie en/of natuur(hoofd)functie.
Totaal bosgebieden
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Bosgebieden'.
Natuurbos en houtsingels
Omvat bosgebieden met een natuurlijke (hoofd)functie. Ook houtsingels - vrijliggende lijnvorminge beboste landschapselementen - vallen hieronder.
Productiebos
Omvat bosgbieden met een hoofdzakelijke productiefunctie.
Overig bos
Omvat bosgebieden zonder een duidelijke natuur- of productiefunctie.
Heide- en stuifzandgebieden
Omvat als hoofdgroep alle heidegebieden en natuurlijke zandverstuivingen (exclusief duingebieden).
Totaal heide- en stuifzandgebieden
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Heide- en stuifzandgebieden'.
Stuifzand
Omvat natuurlijke zandverstuivingen en zandgebieden buiten de duin- en kustgebieden.
Heide
Omvat droge heidegebieden.
Moeras- en veengebieden
Omvat als hoofdgroep alle zoetwater gerelateerde moeras- en veengebieden.
Totaal moeras- en veengebieden
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Moeras- en veengebieden'.
Voedselarm ven en moerasgebied
Omvat natuurlijk hoogveen, vennen en vochtige heide.
Voedselrijk ven en moerasgebied
Omvat natuurlijke veengronden, onder invloed van grond- en oppervlaktewater zoals (diverse soorten) moeras en rietland.
Rivieren en kanalen
Omvat als hoofdgroep alle lijnvormige oppervlaktewateren.
Totaal rivieren en kanalen
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Rivieren en kanalen'.
Meren en reservoirs
De hoofdgroep omvat alle brede waterlichamen die niet lijnvormig zijn en waarvan de stroming minimaal is of vrijwel afwezig is.
Totaal meren en reservoirs
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Meren en reservoirs'.
Duin- en kustgebieden
Omvat als hoofdgroep alle landecosystemen grenzend - en onder invloed van - de zee. Hieronder vallen duinen en stranden en kwelders.
Totaal duin- en kustgebieden
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Duin- en kustgebieden'.
Kwelder
Omvat kweldergebieden in kustzones, waarbij de vegetatie (on)regelmatig overstroomt. Dit is inclusief de pionierzone van de kweldervegetatie.
Duin en strand
Omvat droge, zandige ecosystemen in kustzones. Hieronder vallen kustduinen, (zand)stranden en zandplaten.
Marien en getijdengebieden
De hoofdgroep omvat alle mariene gebieden en overgangswateren die beïnvloed worden door getijden. Dit betreft specifiek de mariene wateren die op provinciaal niveau zijn ingedeeld, waaronder de Noordzee, estuaria (inclusief de Waddenzee) en getijdengebieden.
Totaal marien en getijdengebieden
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Marien en getijdengebieden'.