Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2021=100

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2021=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers Productie Productie (2021=100) Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde productie (2021=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Kalendergecorrigeerde productie (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Totale omzet (%)
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2024 1e kwartaal* . . . -25,8
36 Waterleidingbedrijven 2024 1e kwartaal* 89,3 93,3 1,2 8,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2021.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en kalendergecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005

Status van de cijfers:
De cijfers over 2023 en 2024 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 8 mei 2024:
De cijfers van maart 2024 zijn toegevoegd. De cijfers van december 2023 tot en met februari 2024 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Productie
De volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen, niet gecorrigeerd voor werk- en feestdagen.
Seizoengecorrigeerde productie
Door de reeks te corrigeren voor jaarlijks terugkerende patronen worden de uitkomsten beter vergelijkbaar met de voorgaande maanden. Hierdoor zijn waarneembare seizoeneffecten niet van invloed op de maand-op-maand-ontwikkelingen, waardoor een omslag in de stijging of daling van de omzet sneller wordt vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.

Binnen het CBS worden de uitkomsten bij seizoencorrectie, naast voor seizoeneffecten, ook gecorrigeerd voor kalendereffecten, zoals werk- of koopdagen, schrikkeldagen en feestdagen.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Kalendergecorrigeerde productie
Elke periode van een reeks bevat een ander aantal werk- of koopdagen, schrikkeldagen en feestdagen. Door te corrigeren voor deze verschillen in samenstelling worden uitkomsten beter vergelijkbaar door de tijd. Een andere samenstelling van kalenderdagen heeft hierdoor geen invloed op de jaar-op-jaarontwikkelingen. Als gevolg hiervan wordt de trend in ontwikkelingen zuiverder.
Omzet
De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet is exclusief productgebonden belastingen (accijnzen en verbruiksbelastingen). De omzet omvat zowel de opbrengsten uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Uitzondering hierop zijn de bedrijfstakken in de industrie, hier omvat de omzet alleen de industriële omzet. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale omzet
De kalendergecorrigeerde totale omzet wordt gesplitst naar omzet binnenland en omzet buitenland.