Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen taakvelden Perioden Baten (mln euro) Lasten (mln euro) Saldo (mln euro)
Totaal gemeensch. regelingen taakvelden 2022* 12.869 12.869 0
Totaal bestuur en ondersteuning 2022* 2.094 2.727 -633
Bestuur en burgerzaken 2022* 79 81 -2
Overhead 2022* 1.401 2.087 -686
Belastingen 2022* 61 131 -70
AU en ov. uitkeringen gemeentefonds 2022* 2 0 2
Overig bestuur en ondersteuning 2022* 316 139 177
Toevoeging/onttrekking reserves 2022* 216 150 67
Resultaat van de rekening 2022* 19 139 -121
Totaal veiligheid 2022* 1.563 1.320 243
Veiligheid 2022* 1.563 1.320 243
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat 2022* 1.218 1.224 -6
Verkeer en parkeren 2022* 100 275 -175
Havens en waterwegen 2022* 28 29 -2
Openbaar vervoer 2022* 1.091 920 171
Totaal economie 2022* 196 201 -5
Economisch beleid en ondersteuning 2022* 46 67 -21
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2022* 150 134 16
Totaal onderwijs 2022* 57 55 2
Onderwijs exclusief huisvesting 2022* 55 53 2
Onderwijshuisvesting 2022* 2 2 0
Totaal sport, cultuur en recreatie 2022* 218 201 17
Sportbeleid en activering 2022* 1 2 0
Sportaccommodaties 2022* 6 6 0
Cultuurpresentatie, - productie en - par 2022* 5 5 0
Musea 2022* 82 67 14
Cultureel erfgoed 2022* 1 2 -1
Media 2022* 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2022* 122 118 4
Totaal sociaal domein 2022* 4.391 4.262 128
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2022* 155 153 2
Inkomensregelingen 2022* 1.192 1.182 10
Participatie 2022* 1.922 1.777 144
Maatwerkvoorziening (WMO) 2022* 20 30 -11
Maatwerkdienstverlening 18+ 2022* 253 302 -49
Maatwerkdienstverlening 18- 2022* 668 535 133
Geëscaleerde zorg 18+ 2022* 68 86 -18
Geëscaleerde zorg 18- 2022* 113 196 -83
Totaal volksgezondheid en milieu 2022* 2.952 2.704 249
Volksgezondheid 2022* 1.990 1.852 138
Riolering 2022* 12 12 0
Afval 2022* 364 339 25
Milieubeheer en begraafplaatsen 2022* 586 501 85
Totaal volkshuisvesting, RO en sted. ver 2022* 180 175 5
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrei.. 2022* 43 38 5
Ruimtelijke ordening, wonen en bouwen 2022* 137 137 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) in miljoenen euro's. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.

De beschrijving van de taakvelden is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), onderdeel Informatie voor derden (Iv3). Deze beschrijving geldt ook voor de gemeenschappelijke regelingen, sommige taakvelden of omschrijvingen zijn niet of slechts deels van toepassing voor de gemeenschappelijke regelingen. In voorkomende gevallen waar in de omschrijving van de taakvelden gemeenten worden genoemd moet gemeenschappelijke regelingen worden gelezen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.

Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 18 december 2023:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden 12 maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Baten
De baten van de gemeenschappelijke regelingen.

Onder de baten van de gemeenschappelijke regelingen vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Lasten
De lasten van de gemeenschappelijke regelingen.

Onder de lasten van de gemeenschappelijke regelingen vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeenschappelijke regelingen.