Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december

Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december

Balansposten-gemeensch. regelingen Perioden Balansstanden ultimo (mln euro)
A - Activa 2022* 8.448
A1 - Vaste activa 2022* 3.544
A11 - Immateriële vaste activa 2022* 29
A12 - Materiële vaste activa 2022* 2.218
A121 - Gronden en terreinen 2022* 270
A123 - Bedrijfsgebouwen 2022* 781
A124 - GWW werken 2022* 56
A12a - Overige materiële vaste activa 2022* 1.110
A13 - Financiële vaste activa 2022* 1.298
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2022* 65
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2022* 1.025
A1331 - Overige langlopende leningen 2022* 132
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2022* 75
A2 - Vlottende activa 2022* 4.904
A21 - Voorraden 2022* 517
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2022*
A213 - Onderhanden werk .. 2022* 507
A21a - Overige voorraden 2022* 10
A22 - Financiële vlottende activa 2022* 4.387
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2022* 3.600
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2022* 234
A29 - Overlopende activa 2022* 553
P - Passiva 2022* 8.448
P1 - Vaste passiva 2022* 4.561
P11 - Eigen vermogen 2022* 1.159
P111 - Algemene reserve 2022* 344
P112 - Bestemmingsreserves 2022* 678
P114 - Saldo van de rekening 2022* 137
P12 - Voorzieningen 2022* 271
P13 - Vaste schuld 2022* 3.131
P133 - Onderhandse leningen van .. 2022* 3.013
P13a - Overige vaste schuld 2022* 118
P2 - Vlottende passiva 2022* 3.887
P21 - Kortlopende schuld 2022* 1.757
P29 - Overlopende passiva 2022* 2.130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de balanssamenstelling van gemeenschappelijke regelingen in miljoenen euro’s. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête ‘Informatie voor derden’ (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.

Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 18 december 2023:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe balanscijfers worden uiterlijk twaalf maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Balansstanden ultimo
Balansstanden per 31-12 op basis van de rekening van gemeenschappelijke regelingen weergegeven in miljoenen euro's.