ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2023

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2023

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICT Personeel dat werkt met internet (% van werkzame personen) Toegang en gebruik internet Vaste Internetverbinding Internet, vast (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Sociale Media Sociale media gebruikt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Adverteren op internet Online advertenties (% van bedrijven) Data Analytics Business software gebruikt (% van bedrijven) Clouddiensten Clouddiensten gebruikt (% van bedrijven) Artificial Intelligence AI gebruikt (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Vrijwillige training (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Verplichte training (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Met contract (% van bedrijven) Facturen Verzonden facturen Wijze van verzenden van facturen E-factuur (% van bedrijven) Facturen Verzonden facturen Wijze van verzenden van facturen Elektronisch, maar geen e-factuur (% van bedrijven) Facturen Verzonden facturen Wijze van verzenden van facturen Papieren vorm (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verkoop via website of app (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verdeling naar afnemer Bedrijven (% van omzet via website/app) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verdeling naar afnemer Overheden (% van omzet via website/app) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verdeling naar afnemer Nederlandse consumenten (% van omzet via website/app) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verdeling naar afnemer Buitenlandse consumenten (% van omzet via website/app) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verkoop via e-commerce (% van bedrijven)
Totaal C-N en Q 82 94 88 79 39 63 61 13 35 22 31 35 85 50 24 42 3 45 9 27
ICT-sector 97 96 93 88 55 86 83 34 70 52 58 45 89 25 20 68 7 13 12 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2023. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2022. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2023.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2024 komen in december 2024 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met internet
Werkzame personen die voor het eigen werk geregeld een computer met toegang tot het internet gebruiken
Toegang en gebruik internet
Vaste Internetverbinding
Vaste internetverbinding wil zeggen een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel. (A/S/V)DSL betekent (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line.
Internet, vast
Bedrijven met een internetaansluiting van het type ADSL, VDSL, SDSL en dergelijke, of een andere hoogwaardige vaste verbinding zoals glasvezel of kabel (A/S/V)DSL: (Asymmetric/Symmetric/Very-high-bitrate) Digital Subscriber Line
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Sociale Media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.
Adverteren op internet
Het gebruik van betaalde advertenties en advertentiemethodes op internet.
Online advertenties
Bedrijven die betalen om op het internet te adverteren
Data Analytics
Bedrijven die gebruik maken van gegevens, data‑uitwisseling, data‑analyse en datahandel.
Business software gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen business software gebruiken: Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Business Intelligence (BI) om hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen.
Clouddiensten
Het gebruik van cloud-computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Clouddiensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria: servers van de aanbieder leveren de diensten; de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen); de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder; de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.
Clouddiensten gebruikt
Bedrijven die betaalde clouddiensten gebruiken
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - acties te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. Deze AI-systemen kunnen volledig op software gebaseerd zijn (bijvoorbeeld spraak- en gezichtsherkenningssystemen) maar ook embedded in apparaten (bijvoorbeeld zelfstandige robots zoals zelfrijdende auto's, autonome drones, autonome magazijnsysteem, etc).
AI gebruikt
Het bedrijf gebruikt tenminste één van de gevraagde AI-technologieën
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Training personeel ICT-veiligheid
Het aanbieden van trainingen (al dan niet verplicht) aan het personeel als methode om het eigen personeel meer bewust te maken van hun verplichtingen ten opzichte van ICT-veiligheidszaken
Vrijwillige training
Vrijwillige training of het aanbieden van intern beschikbare informatie (bijvoorbeeld informatie op het intranet)
Verplichte training
Verplichte trainingen of cursussen of het verplicht bekijken van documenten of instructiefilmpjes
Met contract
Met een contract (bijvoorbeeld een arbeidscontract)
Facturen
Er zijn twee soorten elektronische facturen: 1) E-facturen geschikt voor automatische verwerking, zoals Electronic Data Interchange (EDI), XML, UBL, en 2) facturen in elektronische vorm niet geschikt voor automatische verwerking, zoals facturen in een e-mail of als e-mailbijlagen in de vorm van een PDF-bestand.
Verzonden facturen
Facturen die in elektronische dan wel papieren vorm verstuurd zijn
Wijze van verzenden van facturen
Bedrijven kunnen hun facturen elektronisch verzenden of op papier. Deze variabelen geven weer welk deel van de facturen van het bedrijf elektronisch is verzonden, en welk deel op papier. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende vormen van elektronische facturen. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld. Er is niet gewogen met het aantal facturen dat een bedrijf verzendt (d.w.z. een bedrijf dat duizenden facturen verzendt, telt even zwaar mee in dit gemiddelde als een bedrijf dat slechts enkele facturen verzendt).
E-factuur
Het gaat om facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.
Elektronisch, maar geen e-factuur
Facturen in elektronische vorm die niet geschikt zijn voor automatische verwerking, zoals e-mails en e-mailbijlagen in PDF-formaat
Papieren vorm
Percentage verzonden in papieren vorm
E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via website/apps
Bedrijven die gebruikmaken van een website of app om goederen of diensten te verkopen.
Verkoop via website of app
Bedrijven orders voor goederen/diensten ontvangen via website
Verdeling naar afnemer
Verdeling van omzet uit verkoop via websites en apps naar afnemer.
Bedrijven
Percentage elektronische verkoop via website aan bedrijven
Overheden
Percentage elektronische verkoop via website aan overheden
Nederlandse consumenten
Percentage elektronische verkoop via website aan Nederlandse consumenten
Buitenlandse consumenten
Percentage elektronische verkoop via website aan buitenlandse consumenten
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.