Geboorte; vruchtbaarheid, herkomstland en geboorteland moeder

Geboorte; vruchtbaarheid, herkomstland en geboorteland moeder

Geboorteland moeder Herkomstland moeder Perioden Levend geboren kinderen (aantal) Levend geboren kinderen, relatief Niet gestandaardiseerd (per 1 000 vrouwen) Levend geboren kinderen, relatief Gestandaardiseerd (per 1 000 vrouwen) Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte Niet gestandaardiseerd (jaar) Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte Gestandaardiseerd (jaar)
Moeder geboren in Nederland Totaal 2022 132.685 44,11 45,24 31,5 31,6
Moeder geboren in Nederland Nederland 2022 109.931 43,85 45,10 31,6 31,6
Moeder geboren in Nederland Europa (exclusief Nederland) 2022 3.612 35,12 39,68 31,5 32,1
Moeder geboren in Nederland Indonesië 2022 1.875 40,29 43,89 34,1 32,6
Moeder geboren in Nederland Marokko 2022 4.835 60,84 60,25 30,5 31,5
Moeder geboren in Nederland Nederlandse Cariben 2022 1.170 49,48 48,54 29,8 30,9
Moeder geboren in Nederland Suriname 2022 3.241 48,35 43,00 31,3 31,4
Moeder geboren in Nederland Turkije 2022 4.154 52,77 47,98 30,6 31,4
Moeder geboren in Nederland Afrika (exclusief Marokko) 2022 1.240 38,10 41,49 30,4 32,3
Moeder geboren in Nederland Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... 2022 1.245 46,08 41,89 31,5 32,3
Moeder geboren in Nederland Azië (exclusief Indonesië en Turkije) 2022 1.382 32,04 38,70 31,5 33,0
Moeder geboren buiten Nederland Totaal 2022 34.819 43,97 40,16 32,3 31,6
Moeder geboren buiten Nederland Nederland 2022
Moeder geboren buiten Nederland Europa (exclusief Nederland) 2022 11.677 36,07 31,66 32,3 32,2
Moeder geboren buiten Nederland Indonesië 2022 380 34,73 40,91 33,9 32,8
Moeder geboren buiten Nederland Marokko 2022 2.496 59,05 75,59 33,5 30,2
Moeder geboren buiten Nederland Nederlandse Cariben 2022 1.296 46,66 41,19 30,7 30,6
Moeder geboren buiten Nederland Suriname 2022 1.009 36,16 45,17 33,1 30,7
Moeder geboren buiten Nederland Turkije 2022 1.746 36,95 42,70 32,9 30,5
Moeder geboren buiten Nederland Afrika (exclusief Marokko) 2022 4.344 66,98 61,48 31,5 30,7
Moeder geboren buiten Nederland Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... 2022 2.520 40,29 34,30 33,9 33,4
Moeder geboren buiten Nederland Azië (exclusief Indonesië en Turkije) 2022 9.351 50,66 43,06 31,8 30,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal levend geboren kinderen (aantallen en per duizend vrouwen), de gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar kind en het gemiddeld kindertal per vrouw.
De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geboorteland van de moeder en herkomstland van de moeder.
Cijfers over de levend geboren kinderen per duizend vrouwen en het gemiddeld kindertal per vrouw bij de geboorte van haar kind zijn zowel gestandaardiseerd als niet gestandaardiseerd getoond.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder;2010-2022. Zie paragraaf 3.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- De onderwerpen zijn uitgebreid met 'Levend geboren kinderen, relatief, gestandaardiseerd' en 'Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte, gestandaardiseerd';
- Het tabblad ‘Migratieachtergrond moeder’ is vervangen door ‘Herkomstland moeder’;
- Het tabblad 'Generatie moeder' is vervangen door 'Geboorteland moeder';
- De herkomstlanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2022 beschikbaar in de tabel. Eerdere perioden zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
In het 3e kwartaal van 2024 worden de cijfers van 2023 aan deze publicatie toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Levend geboren kinderen
Levend geboren kind
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in ongeveer 0,5% van alle geboorten.
Levend geboren kinderen, relatief
Levend geboren kinderen per duizend van de gemiddelde vrouwelijke bevolking met overeenkomstig herkomstland, geboorteland en leeftijd.

Gemiddelde bevolking
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Bevolking
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Herkomstland
Kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn.
De herkomst van personen die in het buitenland zijn geboren wordt bepaald door hun eigen geboorteland. Bij personen die in Nederland geboren zijn, wordt de herkomst bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.

Levend geboren kind
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Lesbisch ouderschap komt voor in ongeveer 0,5% van alle geboorten.
Niet gestandaardiseerd
Levend geboren kinderen per duizend van de gemiddelde vrouwelijke bevolking met overeenkomstig herkomstland, geboorteland en leeftijd.

Gestandaardiseerd
Bij indirect standaardiseren wordt de leeftijdsverdeling van vrouwen met een bepaald herkomstland die in de vruchtbare leeftijd (15 tot 50 jaar) zijn gelijk gesteld aan de leeftijdsverdeling van alle vrouwen in Nederland die in de vruchtbare leeftijd zijn. Hierdoor worden de effecten van bijvoorbeeld relatief veel vrouwen in de meest vruchtbare of minst vruchtbare leeftijden uitgeschakeld. Met het gestandaardiseerde cijfer zijn vrouwen met verschillende herkomstlanden onderling beter te vergelijken.
Gemiddelde leeftijd moeder bij geboorte
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van vrouwen die een levend geboren kind hebben gekregen.

Levend geboren kind
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.
Niet gestandaardiseerd
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van vrouwen die een levend geboren kind hebben gekregen.

Gestandaardiseerd
Bij indirect standaardiseren wordt de leeftijdsverdeling van vrouwen met een bepaald herkomstland die in de vruchtbare leeftijd (15 tot 50 jaar) zijn gelijk gesteld aan de leeftijdsverdeling van alle vrouwen in Nederland die in de vruchtbare leeftijd zijn. Hierdoor worden de effecten van bijvoorbeeld relatief veel vrouwen in de meest vruchtbare of minst vruchtbare leeftijden uitgeschakeld. Met het gestandaardiseerde cijfer zijn vrouwen met verschillende herkomstlanden onderling beter te vergelijken.