Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstak

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsbestelauto's (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022* 986.883
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022* 58.184
01 Landbouw 2022* 56.685
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022* 10.987
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022* 2.019
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022* 5.551
014 Veeteelt en fokkerijen 2022* 18.858
015 Gemengd bedrijf 2022* 2.402
016 Dienstverlening voor de landbouw 2022* 16.843
017 Jacht 2022* 25
02 Bosbouw 2022* 805
021 Bosbouw 2022* 482
022 Exploitatie van bossen 2022* 125
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2022* 198
03 Visserij 2022* 694
031 Visserij 2022* 609
032 Viskwekerij 2022* 85
B Delfstoffenwinning 2022* 430
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022* 93.867
06 Winning van aardolie en aardgas 2022* .
061 Winning van aardolie 2022* .
062 Winning van aardgas 2022* 49
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022* 202
081 Winning van zand, grind en klei 2022* 153
089 Winning van overige delfstoffen 2022* 49
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022* .
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2022* 165
099 Dienstverlening overige winning 2022* .
C Industrie 2022* 82.129
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022* 5.529
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022* 700
102 Visverwerkende industrie 2022* 148
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022* 202
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022* 12
105 Zuivelindustrie 2022* 331
106 Meelindustrie 2022* 80
107 Brood- en deegwarenindustrie 2022* 3.014
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022* 831
109 Diervoederindustrie 2022* 211
11 Drankenindustrie 2022* 542
110 Drankenindustrie 2022* 542
12 Tabaksindustrie 2022* .
120 Tabaksindustrie 2022* .
13 Textielindustrie 2022* 1.139
131 Spinnerijen 2022* 10
132 Weverijen 2022* 13
133 Textielveredelingsindustrie 2022* 165
139 Overige textielproductenindustrie 2022* 951
14 Kledingindustrie 2022* 302
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2022* 293
142 Bontartikelenindustrie 2022* .
143 Gebreide kledingindustrie 2022* .
15 Leer- en schoenenindustrie 2022* 199
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2022* 163
152 Schoenenindustrie 2022* 36
16 Houtindustrie 2022* 3.374
161 Primaire houtbewerking e.d. 2022* 375
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2022* 2.999
17 Papierindustrie 2022* 207
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2022* 28
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2022* 179
18 Grafische industrie 2022* 1.329
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022* 1.277
182 Repro van geluid, beeld en software 2022* 52
19 Aardolie-industrie 2022* 241
191 Cokesfabrieken 2022* 0
192 Aardolie-industrie 2022* 241
20 Chemische industrie 2022* 4.917
201 Basischemie 2022* .
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2022* 7
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2022* .
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2022* .
205 Overige chemische productenindustrie 2022* .
206 Synthetische vezelindustrie 2022* 10
21 Farmaceutische industrie 2022* .
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2022* .
212 Farmaceutische productenindustrie 2022* 117
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022* 1.617
221 Rubberproductenindustrie 2022* 108
222 Kunststofproductenindustrie 2022* 1.509
23 Bouwmaterialenindustrie 2022* 2.006
231 Glas- en glaswerkindustrie 2022* 510
232 Vuurvast keramische productindustrie 2022* 26
233 Keramische bouwproductenindustrie 2022* 45
234 Overige keramische industrie 2022* 90
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2022* 10
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2022* 663
237 Natuursteenbewerkende industrie 2022* 594
239 Overige minerale productenindustrie 2022* 68
24 Basismetaalindustrie 2022* 668
241 IJzer- en staalindustrie 2022* 367
242 Stalen buizenindustrie 2022* 88
243 Staaltrekkerijen, -walserijen e.d. 2022* 33
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2022* 87
245 Metaalgieterijen 2022* 93
25 Metaalproductenindustrie 2022* 17.220
251 Metalen bouwproductenindustrie 2022* 6.463
252 Tankbouw en cv-industrie 2022* 377
253 Stoomketelindustrie 2022* .
254 Wapen- en munitie-industrie 2022* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto's op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto's) naar bedrijfstak (SBI 2008). De cijfers hebben betrekking op bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.

Wijzigingen per 9 februari 2024:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden doorgaans 15 maanden na afsluiting van het verslagjaar verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsbestelauto's
Bestelauto's die op naam staan van een bedrijf.

Bestelauto:
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt. Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.