Wmo-cliënten in 2021 met gebruik Wlz in 2022; leeftijd, geslacht en inkomen

Wmo-cliënten in 2021 met gebruik Wlz in 2022; leeftijd, geslacht en inkomen

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, aantal Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, aantal Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz 2022 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, aantal Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz 2022 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, in % Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, in % Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz in 2022 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, in % Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz in 2022 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022 per 1 000 Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022 per 1 000 Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz in 2022 (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022 per 1 000 Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz in 2022 (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Utrecht (gemeente) 10 0 5 11,25 2,50 8,75 . . .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Utrechtse Heuvelrug 0 0 0 10,00 0,00 10,00 . . .
Mannen Inkomen onbekend Utrecht (gemeente) 5 0 5 12,50 4,17 8,33 . . .
Mannen Inkomen onbekend Utrechtse Heuvelrug . . . . . . . . .
Vrouwen Inkomen onbekend Utrecht (gemeente) 5 0 5 9,38 0,00 9,38 . . .
Vrouwen Inkomen onbekend Utrechtse Heuvelrug . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar (t) gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar (t-1) een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar (t-1) in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven.
De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2022
De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2024:
- Cijfers over het verslagjaar 2021 zijn aangepast naar definitieve cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief. De nieuwe jaarcijfers worden in een nieuwe tabel gepubliceerd. Deze tabel is dan te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2021 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2022; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2021, aantal

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo-maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz 2022
Wmo thuis-cliënten in 2021 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2022; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2021, aantal
Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz 2022
Wmo thuis-cliënten in 2021 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2022; met gebruik van Wlz-zorg in 2021, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2021 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2022; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2021, in %

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als percentage van het aantal Wmo-cliënten binnen de betreffende categorie in het voorgaande jaar.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz in 2022
Wmo thuis-cliënten in 2021; die ingestroomd zijn in de Wlz in 2022; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2021, in %
Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz in 2022
Wmo thuis-cliënten in 2021 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2022; met gebruik van Wlz-zorg in 2021, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022 per 1 000
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2022, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2021 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2022; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2021, per 1 000

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als aantal per 1 000 inwoners van de totale bevolking binnen de betreffende categorie.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2021; instroom Wlz in 2022
Wmo thuis-cliënten in 2021 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2022; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2021, per 1 000
Samenloop Wmo-Wlz 2021; Wlz in 2022
Wmo thuis-cliënten in 2021 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2022; met gebruik van Wlz-zorg in 2021, per 1 000