Werknemers; uurloon en beroep

Werknemers; uurloon en beroep

Beroep Perioden Werknemer (x 1 000) Bruto uurloon 50e percentiel (mediaan) (euro)
Totaal 2021 7.810 21,40
Totaal 2022 8.009 22,20
01 Pedagogische beroepen 2021 601 25,10
01 Pedagogische beroepen 2022 638 25,30
02 Creatieve en taalkundige beroepen 2021 106 22,80
02 Creatieve en taalkundige beroepen 2022 113 23,80
03 Commerciële beroepen 2021 911 16,30
03 Commerciële beroepen 2022 906 17,00
04 Bedrijfseconomische en administrat... 2021 1.586 22,20
04 Bedrijfseconomische en administrat... 2022 1.651 23,30
05 Managers 2021 332 36,60
05 Managers 2022 342 38,00
06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... 2021 300 24,50
06 Openbaar bestuur, veiligheid en ju... 2022 305 26,50
07 Technische beroepen 2021 1.023 21,70
07 Technische beroepen 2022 1.041 22,30
08 ICT beroepen 2021 433 28,40
08 ICT beroepen 2022 479 29,30
09 Agrarische beroepen 2021 100 14,00
09 Agrarische beroepen 2022 90 15,10
10 Zorg en welzijn beroepen 2021 1.150 23,40
10 Zorg en welzijn beroepen 2022 1.153 24,40
11 Dienstverlenende beroepen 2021 574 14,40
11 Dienstverlenende beroepen 2022 623 14,50
12 Transport en logistiek beroepen 2021 578 14,10
12 Transport en logistiek beroepen 2022 583 14,70
13 Beroepsklasse overig 2021 119 17,70
13 Beroepsklasse overig 2022 87 17,70
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de bruto uurlonen en aantallen van werknemers van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens in de tabel worden hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en de Polisadministratie. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van 2023 verschijnen in juli 2024.

Toelichting onderwerpen

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.
Bruto uurloon
Per werknemer wordt het uurloon berekend door het brutoloon te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur.
Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.
Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
50e percentiel (mediaan)
Het 50e percentiel, oftewel de mediaan, is gelijk aan het middelste uurloon indien de uurlonen van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.