Bevolking; kerncijfers

Bevolking; kerncijfers

Perioden Bevolking naar geslacht Totale bevolking (aantal) Bevolking naar geslacht Mannen (aantal) Bevolking naar geslacht Vrouwen (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Demografische druk Totale druk (%) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Demografische druk Groene druk (%) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Demografische druk Grijze druk (%) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Gemiddelde leeftijd Totale bevolking (jaar) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Gemiddelde leeftijd Mannen (jaar) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Gemiddelde leeftijd Vrouwen (jaar) Bevolking naar herkomst Totale bevolking (aantal) Particuliere huishoudens Totaal huishoudens (x 1 000)
1950 10.026.773 4.998.251 5.028.522 81,9 67,9 14,0 30,8 30,3 31,3 10.026.773 2.535
1960 11.417.254 5.686.152 5.731.102 88,2 71,4 16,8 31,7 31,1 32,4 11.417.254 3.171
2000 15.863.950 7.846.317 8.017.633 61,2 39,4 21,9 38,2 37,0 39,4 15.863.950 6.801
2020 17.407.585 8.648.031 8.759.554 70,0 36,9 33,1 42,2 41,3 43,0 17.407.585 7.998
2021 17.475.415 8.686.536 8.788.879 70,1 36,4 33,7 42,3 41,5 43,1 17.475.415 8.043
2022 17.590.672 8.745.468 8.845.204 70,3 36,2 34,1 42,4 41,6 43,2 17.590.672 8.139
2023 17.811.291 8.850.309 8.960.982 70,3 35,9 34,4 42,5 41,7 43,3 17.811.291 8.270
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over de bevolking van Nederland.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- Bevolking naar geslacht;
- Bevolking naar burgerlijke staat;
- Bevolking naar leeftijd;
- Bevolking naar herkomst;
- Particuliere huishoudens;
- Personen in institutionele huishoudens;
- Bevolkingsgroei;
- Bevolkingsdichtheid.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950
Cijfers over de bevolking naar herkomst zijn vooralsnog alleen beschikbaar vanaf 2022. De perioden 1996 tot en met 2021 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen 9 augustus 2023:
Definitieve cijfers van de bevolkingsgroei over 2022 en de definitieve cijfers van de bevolking per 1 januari 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen 23 maart 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de stopgezette tabel Bevolking; kerncijfers, 1950-2022. Zie paragraaf 3.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- De onderwerpenmap ‘Bevolking naar migratieachtergrond’ is vervangen door ‘Bevolking naar herkomst’;
- De onderliggende onderwerpenmappen met betrekking tot ‘1e en 2e generatie migratieachtergrond’ zijn vervangen door ‘Geboren in Nederland’ en ‘Geboren buiten Nederland’;
- De herkomstlanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa);

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit?
In de tweede helft van 2024 worden de definitieve cijfers van de bevolkingsgroei over 2023 en de definitieve cijfers van de bevolking per 1 januari 2024 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking naar geslacht
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Totale bevolking
Mannen
Vrouwen
Bevolking naar leeftijd (op 1 januari)
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming minus één, min het geboortejaar van de persoon.
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
Totale druk
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
Groene druk
De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de jeugd tot het werkende deel van de bevolking.
Grijze druk
De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.
Gemiddelde leeftijd
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van personen die behoren tot de bevolking van Nederland.
Totale bevolking
Gemiddelde leeftijd van de totale bevolking van Nederland.
Mannen
Gemiddelde leeftijd van de mannelijke bevolking van Nederland.
Vrouwen
Gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke bevolking van Nederland.
Bevolking naar herkomst
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Herkomst:
Kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn.
De herkomst van personen die in het buitenland zijn geboren wordt bepaald door hun eigen geboorteland. Bij personen die in Nederland geboren zijn, wordt de herkomst bepaald door het geboorteland van de ouders.
Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.
Totale bevolking
Particuliere huishoudens
De cijfers tot en met 1987 zijn per 31 december, die van 1988 tot en met 1994 medio het waarnemingsjaar en vanaf 1995 per 1 januari.

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Trendbreuk (personen in) particuliere huishoudens
Door de verbeterde waarneming van personen in institutionele huishoudens treedt vanaf 2014 een trendbreuk op in de ontwikkeling van het aantal eenpersoonshuishoudens/alleenstaanden. Circa 35 duizend personen die eerst voornamelijk als alleenstaanden getypeerd waren, verschuiven nu naar de institutionele huishoudens. Het aantal alleenstaanden steeg daardoor van 2013 op 2014 met maar duizend personen. Van 2012 op 2013 was die stijging nog 41 duizend personen. Ook de totale stijging van het aantal huishoudens liep als gevolg hiervan terug van 57 duizend van 2012 op 2013 naar 21 duizend van 2013 op 2014.
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode worden voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. De uitkomsten op basis van de nieuwe methode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling. De grootste verandering betreft het aantal overige huishoudens en de niet gehuwde paren. In 2011 valt het aantal overige huishoudens 10 duizend lager uit dan in 2010. Het aantal niet gehuwde paren valt navenant hoger uit.
Totaal huishoudens
Totaal particuliere huishoudens