Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), (niet-)EU

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), (niet-)EU

Landen GN Perioden Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) Grensoverschrijding goederen; eenheid Eenheid hoeveelheid
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 januari 1 0 1 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 februari 1 0 0 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 maart 0 0 0 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 april 5 0 0 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 mei 6 1 2 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 juni 12 1 6 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 juli 11 1 8 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 augustus 11 1 8 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 september 9 1 9 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 oktober 6 1 10 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 november 2 0 7 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 december 8 1 5 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 73 7 57 6 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 januari 3 0 4 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 februari 3 0 3 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 maart 7 1 4 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 april 7 1 1 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 mei 4 1 6 6 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 juni 7 1 2 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 juli 2 0 2 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 augustus 0 0 2 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 september 1 0 5 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 oktober 2 0 3 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 november 2 0 2 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 december 1 0 1 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 38 5 34 11 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 januari . . . . mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 februari . . . . mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 maart . . . . mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 april . . . . mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 mei . . . . mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 juni . . . . mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 juli . . . . mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 augustus . . . . mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 september . . . . mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 oktober . . . . mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 november . . . . mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 december . . . . mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 . . . . mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 januari** 3 0 13 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 februari** 2 0 5 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 maart** 22 1 10 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 april** 3 0 8 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 mei** 21 1 15 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 juni** 4 0 8 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 juli** 12 0 16 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 augustus** 14 0 19 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 september** 22 1 43 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 oktober** 27 1 13 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 november** 26 1 34 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 december** 34 1 26 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2022** 191 7 210 7 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 januari* 22 0 21 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 februari* 11 0 8 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 maart* 8 0 11 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 april* 24 1 5 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 mei* 5 0 11 0 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 juni* 13 0 22 1 mln kg
Totaal landen 28369100 Lithiumcarbonaten 2023* 162 5 136 6 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 januari 1 0 1 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 februari 1 0 0 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 maart 0 0 0 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 april 5 0 0 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 mei 6 1 2 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 juni 12 1 3 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 juli 11 1 3 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 augustus 2 0 4 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 september 1 0 3 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 oktober 0 0 4 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 november 0 0 7 1 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 december 0 0 3 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 38 4 28 3 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 januari 0 0 4 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 februari 0 0 2 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 maart 0 0 4 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 april 0 0 1 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 mei 0 0 1 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 juni 1 0 1 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 juli 0 0 1 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 augustus 0 0 2 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 september 0 0 1 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 oktober 0 0 1 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 november 0 0 2 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 december 0 0 1 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 2 0 21 2 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 januari . . . . mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 februari . . . . mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 maart . . . . mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 april . . . . mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 mei . . . . mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 juni . . . . mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 juli . . . . mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 augustus . . . . mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 september . . . . mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 oktober . . . . mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 november . . . . mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 december . . . . mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 . . . . mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 januari** 0 0 5 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 februari** 0 0 3 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 maart** 1 0 4 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 april** 1 0 8 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 mei** 2 0 8 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 juni** 2 0 5 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 juli** 6 0 13 1 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 augustus** 3 0 8 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 september** 4 0 14 1 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 oktober** 1 0 7 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 november** 3 0 15 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 december** 1 0 6 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2022** 23 1 94 4 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 januari* 0 0 5 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 februari* 11 0 6 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 maart* 1 0 11 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 april* 0 0 4 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 mei* 2 0 4 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 juni* 1 0 7 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 28369100 Lithiumcarbonaten 2023* 18 1 74 3 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 januari . . 0 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 februari . . 0 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 maart . . 0 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 april 0 0 0 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 mei 0 0 1 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 juni 0 0 4 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 juli 0 0 6 1 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 augustus 9 1 5 1 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 september 8 1 7 1 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 oktober 6 1 6 1 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 november 2 0 0 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 december 8 1 2 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2019 34 3 29 4 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 januari 3 0 0 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 februari 3 0 1 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 maart 7 1 0 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 april 7 1 0 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 mei 3 0 4 6 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 juni 6 1 1 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 juli 2 0 0 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 augustus 0 0 0 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 september 1 0 3 1 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 oktober 2 0 2 1 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 november 2 0 0 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 december 1 0 0 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2020 36 5 13 8 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 januari . . . . mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 februari . . . . mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 maart . . . . mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 april . . . . mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 mei . . . . mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 juni . . . . mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 juli . . . . mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 augustus . . . . mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 september . . . . mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 oktober . . . . mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 november . . . . mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 december . . . . mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2021 . . . . mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 januari** 2 0 8 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 februari** 2 0 2 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 maart** 21 1 6 1 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 april** 3 0 1 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 mei** 19 1 7 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 juni** 2 0 4 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 juli** 7 0 3 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 augustus** 11 0 11 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 september** 18 1 29 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 oktober** 25 1 6 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 november** 23 1 19 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2022 december** 33 1 20 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2022** 168 6 116 3 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 januari* 22 0 16 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 februari* 0 0 2 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 maart* 7 0 0 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 april* 24 1 1 1 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 mei* 3 0 7 0 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2023 juni* 13 0 15 1 mln kg
Niet-EU 28369100 Lithiumcarbonaten 2023* 144 4 62 3 mln kg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen V-VII van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar (niet-)EU volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 5 juli 2024:
De voorlopige cijfers van de maand februari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vier maanden na een verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Grensoverschrijding goederen; invoer
Goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Totale invoerwaarde
De totale waarde van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
Totale invoerhoeveelheid
De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.

Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
Grensoverschrijding goederen; uitvoer
Goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Totale uitvoerwaarde
De totale waarde van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
Totale uitvoerhoeveelheid
De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.

Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
Grensoverschrijding goederen; eenheid
De gebruikte eenheid voor de in- en uitvoerhoeveelheid van een goed volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Eenheid hoeveelheid
Binnen de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) worden de in- en uitvoerhoeveelheden van goederen uitgedrukt in afgesproken eenheden. Meestal is de eenheid ‘kilogram', maar er worden ook andere eenheden gebruikt zoals ‘stuks’ en ‘liter’.