Welvaart van personen; kerncijfers, herkomst

Welvaart van personen; kerncijfers, herkomst

Geslacht Geboorteland (ouders) Herkomstland Perioden Gestandaardiseerd inkomen Personen (x 1 000) Gestandaardiseerd inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Persoonlijk inkomen Personen met inkomen (x 1 000) Persoonlijk inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Personen economisch zelfstandig (%) Personen met laag inkomen (%)
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Nederland 2022* 12.798,6 39,4 10.696,2 38,4 79,4 2,2
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Europa (exclusief Nederland) 2022* 588,8 37,7 419,4 34,1 74,8 3,7
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Duitsland 2022* 226,1 36,1 197,8 33,3 72,6 2,5
Totaal mannen en vrouwen Geboren in Nederland Nederlandse Cariben 2022* 80,2 32,0 49,1 31,3 75,6 7,3
Mannen Geboren in Nederland Nederland 2022* 6.390,4 40,4 5.388,3 47,3 86,1 2,1
Mannen Geboren in Nederland Europa (exclusief Nederland) 2022* 294,1 38,5 208,4 41,0 79,9 3,7
Mannen Geboren in Nederland Duitsland 2022* 110,1 37,4 96,7 40,8 79,7 2,5
Mannen Geboren in Nederland Nederlandse Cariben 2022* 40,5 32,6 24,4 35,6 77,0 7,4
Vrouwen Geboren in Nederland Nederland 2022* 6.408,3 38,4 5.307,9 29,4 72,5 2,2
Vrouwen Geboren in Nederland Europa (exclusief Nederland) 2022* 294,7 36,8 211,0 27,4 69,5 3,6
Vrouwen Geboren in Nederland Duitsland 2022* 116,0 34,9 101,1 26,1 65,3 2,5
Vrouwen Geboren in Nederland Nederlandse Cariben 2022* 39,7 31,4 24,7 26,9 74,0 7,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de verdeling van de welvaart van personen in Nederland, gemeten op basis van het inkomen. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geboorteland van de ouders, en herkomstland van de persoon.

De doelpopulatie bestaat uit alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.
In de doelpopulatie voor het onderwerp personen met laag inkomen zijn personen uit studentenhuishoudens en uit huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden, buiten beschouwing gebleven.
De doelpopulatie voor het onderwerp economische zelfstandigheid bestaat uit alle personen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd in particuliere huishoudens met inkomen, exclusief studenten en scholieren, per 1 januari van het verslagjaar.

Het CBS is overgegaan op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers is vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
Actualisatie met definitieve cijfers voor 2021 en voorlopige cijfers voor 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in het najaar van 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.

Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt.
Personen
Het aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen per 1 januari van het verslagjaar.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per persoon.

Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt.
Persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht.
Personen met inkomen
Het aantal personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens per 1 januari van het verslagjaar.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon.

Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht.
Personen economisch zelfstandig
Het aantal economisch zelfstandige personen in procenten van het totaal aantal personen per categorie.

Economische zelfstandigheid is een begrip dat beleidsmatig verbonden is met het bestaansminimum: iemand wordt als economisch zelfstandig beschouwd als het individuele netto inkomen uit arbeid en eigen onderneming op of boven de drempelwaarde ligt van de beleidsnorm voor het individuele inkomensminimum. Die drempelwaarde is gelijkgesteld aan 70% van het wettelijke netto minimumloon, oftewel de netto bijstand van een alleenstaande. De drempelwaarde stijgt of daalt van jaar tot jaar overeenkomstig de ontwikkeling van het sociale minimum.
Personen met laag inkomen
Het aantal personen waarvan het huishoudensinkomen onder de lage-inkomensgrens ligt, in procenten van het totaal aantal personen per categorie.

De lage-inkomensgrens betreft een vast bedrag dat voor alle typen huishoudens een gelijke koopkracht vertegenwoordigt. De hoogte ervan is geënt op de bijstandsuitkering van een alleenstaande in 1979, toen deze op een hoog niveau lag. Sindsdien is de lage-inkomensgrens jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI).