Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2022)

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2022)

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio’s Zelfstandige, voornaamste inkomen Zelfstandigen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomen Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomen Vermogen van zelfstandigen Mediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2021* Nederland 1.330,2 38,5 255,8
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2021* Amsterdam 85,4 . 135,3
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2021* Bloemendaal 2,8 . 937,6
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2021* 's-Gravenhage (gemeente) 50,5 . 84,0
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2021* Groningen (gemeente) 13,4 . 168,1
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2021* Heerlen 4,2 . 110,6
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2021* Kerkrade 2,0 . 132,6
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2021* Rotterdam 45,2 . 96,8
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2021* Utrecht (gemeente) 26,5 . 230,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per regio. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige. De cijfers in deze tabel zijn verder uitgesplitst naar type zelfstandige en naar economische activiteit. Diverse niveaus van regionale indelingen zijn beschikbaar, van gemeente tot landsdeel.

Peildatum van doelpopulatie, vermogen, en gemeentelijke indeling is 1 januari van het verslagjaar.
Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar.
Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR).

Voor 2010 zijn geen vermogenscijfers voor zelfstandigen beschikbaar. Voor dit jaar kan worden uitgegaan van de vermogens van 2011, omdat sinds 2011 de peildatum is verschoven van 31 december naar 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel: Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2023). Zie punt 3.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige, voornaamste inkomen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en bedrijfsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.