Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2022)

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2022)

Geslacht Persoonskenmerken Regio’s Perioden Personen met persoonlijk inkomen (x 1 000) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Gemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Mediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Utrecht (PV) 2021* 33,6 25,7
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Utrecht (CR) 2021* 33,6 25,7
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Utrecht (gemeente) 2021* 26,4 22,3
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Utrechtse Heuvelrug 2021* . 28,2
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Midden-Utrecht (AM) 2021* 33,1 25,0
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) Utrecht (PV) 2021* 25,3 20,4
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) Utrecht (CR) 2021* 25,3 20,4
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) Utrecht (gemeente) 2021* . 19,1
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) Utrechtse Heuvelrug 2021* . .
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) Midden-Utrecht (AM) 2021* 24,9 19,9
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Utrecht (PV) 2021* 35,7 26,8
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Utrecht (CR) 2021* 35,7 26,8
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Utrecht (gemeente) 2021* 28,1 23,3
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Utrechtse Heuvelrug 2021* . 29,6
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Midden-Utrecht (AM) 2021* 35,3 26,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen van personen, uitgesplitst naar regio en diverse achtergrondkenmerken zoals geslacht, positie in het huishouden, leeftijd en sociaaleconomische categorie. De doelpopulatie omvat alle particuliere huishoudens met bekend inkomen. Peildatum voor de populatie is 1 januari van het verslagjaar, en peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2022.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2020 zijn definitief. De cijfers voor 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel: Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2023) Zie punt 3.

Toelichting onderwerpen

Personen met persoonlijk inkomen
Het aantal personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht. Het gemiddelde is over de personen met inkomen.
Mediaan persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt. De mediaan is over de personen met inkomen.