Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2022

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2022

Vormen van jeugdzorg Perioden Wijken Jongeren met jeugdzorg in natura Totaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Leeftijd 0 tot 4 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Leeftijd 4 tot 12 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Leeftijd 12 tot 18 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Leeftijd 18 tot 23 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Samenstelling huishouden bij hulpvraag Thuiswonend kind in eenouderhuishouden (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Samenstelling huishouden bij hulpvraag Thuiswonend kind bij een paar (aantal) Jongeren met jeugdzorg in natura Samenstelling huishouden bij hulpvraag Ander huishouden (aantal) Jeugdzorgtrajecten in natura Totaal trajecten in natura (aantal)
Totaal alle jeugdzorg in natura 1e halfjaar 2022** Aalsmeer 655 20 345 280 10 130 500 25 770
Totaal alle jeugdzorg in natura 1e halfjaar 2022** Wijk 00 Aalsmeer 195 . 105 80 . 40 145 10 235
Totaal alle jeugdzorg in natura 1e halfjaar 2022** Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 155 . 85 65 . 30 125 . 180
Totaal alle jeugdzorg in natura 1e halfjaar 2022** Wijk 02 Oosteinde 235 . 120 105 . 45 180 . 265
Totaal jeugdhulp in natura 1e halfjaar 2022** Aalsmeer 630 20 335 265 . 120 495 15 730
Totaal jeugdhulp in natura 1e halfjaar 2022** Wijk 00 Aalsmeer 185 . 105 75 . 40 145 . 225
Totaal jeugdhulp in natura 1e halfjaar 2022** Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 150 . 80 60 . 25 125 . 170
Totaal jeugdhulp in natura 1e halfjaar 2022** Wijk 02 Oosteinde 225 . 115 100 . 40 180 . 255
Jeugdhulp zonder verblijf 1e halfjaar 2022** Aalsmeer 620 20 330 265 . 115 490 10 705
Jeugdhulp zonder verblijf 1e halfjaar 2022** Wijk 00 Aalsmeer 180 . 100 75 . 35 145 . 215
Jeugdhulp zonder verblijf 1e halfjaar 2022** Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen 150 . 80 60 . 25 120 . 165
Jeugdhulp zonder verblijf 1e halfjaar 2022** Wijk 02 Oosteinde 225 . 115 100 . 40 180 . 250
Jeugdhulp met verblijf 1e halfjaar 2022** Aalsmeer 20 . 10 10 . . 10 . 20
Jeugdhulp met verblijf 1e halfjaar 2022** Wijk 00 Aalsmeer . . . . . . . . 10
Jeugdhulp met verblijf 1e halfjaar 2022** Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . . . .
Jeugdhulp met verblijf 1e halfjaar 2022** Wijk 02 Oosteinde . . . . . . . . .
Jeugdbescherming 1e halfjaar 2022** Aalsmeer 30 . 15 15 10 . 15 35
Jeugdbescherming 1e halfjaar 2022** Wijk 00 Aalsmeer 10 . 10 . . . . 10
Jeugdbescherming 1e halfjaar 2022** Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . . .
Jeugdbescherming 1e halfjaar 2022** Wijk 02 Oosteinde 10 . . . . . . 10
Jeugdreclassering 1e halfjaar 2022** Aalsmeer 10 . . . . . 10
Jeugdreclassering 1e halfjaar 2022** Wijk 00 Aalsmeer . . . . . . .
Jeugdreclassering 1e halfjaar 2022** Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen . . . . . . .
Jeugdreclassering 1e halfjaar 2022** Wijk 02 Oosteinde . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2022 jeugdzorg in natura (jeugdhulp in natura, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg in natura is verleend. De gegevens over jongeren zijn onderverdeeld naar leeftijd en de samenstelling van het huishouden op 1 januari van het betreffende jaar. De jeugdzorgtrajecten in natura zijn onderverdeeld naar verwijzer. Tevens worden de gegevens onderverdeeld naar gemeente en wijk.
De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.
Voor sommige jongeren is alleen de gemeente volgens woonplaatsbeginsel bekend, maar niet het specifieke adres. In deze gevallen wordt de jongere wel meegeteld in het totaal voor de gemeente, maar niet in één van de onderliggende wijken. Hierdoor kan het voorkomen dat de cijfers van de wijken binnen een gemeente niet optellen tot het totaal van de gemeente.

Gegevens beschikbaar over 2022
Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren sinds 2015 zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste half jaar van 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 30 november 2022:
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Uit nagekomen respons is gebleken dat lokaal de voorlopige cijfers over jeugdbescherming, zoals die op 31 oktober zijn gepubliceerd, veel te laag zijn. Daarom is besloten om al tussentijds nader voorlopige cijfers te publiceren en daarmee niet te wachten tot eind april 2023, het eerstvolgende reguliere publicatiemoment waarop de voorlopige cijfers zouden worden vervangen door nader voorlopige cijfers. In de nader voorlopige cijfers is ook de nagekomen respons over jeugdhulp en jeugdreclassering meegenomen, de effecten daarvan op de cijfers zijn echter zeer beperkt.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind april 2023 verschijnen de voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2022 en heel 2022.

Toelichting onderwerpen

Jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Leeftijd
De leeftijd is bepaald op 1 januari van het verslagjaar. In voorkomende gevallen kan een maatregel worden uitgesproken voor een kind dat nog niet is geboren. Deze kinderen hebben de leeftijd 0 gekregen.
0 tot 4 jaar
4 tot 12 jaar
12 tot 18 jaar
18 tot 23 jaar
Samenstelling huishouden bij hulpvraag
De samenstelling van het huishouden waarin de jongere zich bevond bij aanvang van het jeugdzorgtraject.
Thuiswonend kind in eenouderhuishouden
Thuiswonend kind in een eenouderhuishouden.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende kinderen.
Thuiswonend kind bij een paar
Thuiswonend kind bij een paar

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouderrelatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Adoptie- en stiefkinderen in het huishouden worden wel gezien als thuiswonende kinderen, maar pleegkinderen niet.

Paar:
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.
Ander huishouden
Ander huishouden

De jongere bevond zich bij aanvang van het jeugdzorgtraject niet in een huishouden bestaande uit een alleenstaande ouder of een paar.

Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, een persoon die samen met een broer of zus één huishouden vormt, of een pleegkind. Of de jongere woonde mogelijk zelfstandig of in een instelling.
Jeugdzorgtrajecten in natura
Een jeugdzorgtraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend exclusief PGB gefinancierde jeugdzorg. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal trajecten in natura
Een jeugdzorgtraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend exclusief PGB gefinancierde jeugdzorg. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.