Caribisch Nederland; geboorte, vruchtbaarheid, leeftijd moeder

Caribisch Nederland; geboorte, vruchtbaarheid, leeftijd moeder

Caribisch Nederland Perioden Totaal levend geboren kinderen (aantal) Levend geboren kinderen, relatief (per 1 000 inwoners) Levend geboren jongens (aantal) Levend geboren meisjes (aantal) Algemeen vruchtbaarheidscijfer (per 1 000 ) Gestandaardiseerd vruchtbaarheidscijfer (per 1 000) Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal) Levend geboren kinderen: leeftijd moe... Totaal levend geboren kinderen (aantal) Levend geboren kinderen: leeftijd moe... Jonger dan 20 jaar (aantal) Levend geboren kinderen: leeftijd moe... 20 tot 25 jaar (aantal) Levend geboren kinderen: leeftijd moe... 25 tot 30 jaar (aantal) Levend geboren kinderen: leeftijd moe... 30 tot 35 jaar (aantal) Levend geboren kinderen: leeftijd moe... 35 tot 40 jaar (aantal) Levend geboren kinderen: leeftijd moe... 40 tot 45 jaar (aantal) Levend geboren kinderen: leeftijd moe... 45 jaar of ouder (aantal) Levend geboren kinderen: rangnummer Totaal levend geboren kinderen (aantal) Levend geboren kinderen: rangnummer 1e kind (aantal) Levend geboren kinderen: rangnummer 2e kind (aantal) Levend geboren kinderen: rangnummer 3e kind (aantal) Levend geboren kinderen: rangnummer 4e of volgende kinderen (aantal) Levend geboren kinderen: burgerlijke s.. Totaal levend geboren kinderen (aantal) Levend geboren kinderen: burgerlijke s.. Moeder gehuwd (aantal) Levend geboren kinderen: burgerlijke s.. Moeder niet-gehuwd (aantal)
Caribisch Nederland 2011 221 10,2 117 104 42,5 42,5 1,63 221 20 52 53 55 29 11 1 221 100 69 34 18 221 73 148
Caribisch Nederland 2015 213 8,7 109 104 36,8 36,8 1,32 213 7 50 52 65 29 9 1 213 89 79 32 13 213 67 146
Caribisch Nederland 2020 289 11,0 150 139 49,0 49,0 1,70 289 11 42 76 85 57 17 1 289 129 99 43 18 289 69 220
Caribisch Nederland 2023 282 9,4 148 134 41,6 41,6 1,44 282 11 41 64 77 62 24 3 282 135 98 31 18 282 87 195
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over levend geboren kinderen onder de bevolking op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

De gegevens in deze tabel zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Kerncijfers vruchtbaarheid;
- Levend geboren kinderen naar geslacht;
- Levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder;
- Levend geboren kinderen naar rangnummer uit de moeder;
- Levend geboren kinderen naar burgerlijke staat van de moeder.

De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juni 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2025 worden de cijfers van 2024 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Totaal levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.
Levend geboren kinderen, relatief
Levend geboren kinderen, relatief
Het aantal levend geboren kinderen per duizend van de gemiddelde bevolking.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.
Levend geboren jongens
Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.
Levend geboren meisjes
Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.
Algemeen vruchtbaarheidscijfer
Algemeen vruchtbaarheidscijfer:
Het aantal levend geboren kinderen per duizend van het gemiddeld aantal vrouwen van 15 tot 50 jaar in een bepaalde periode (meestal een kalenderjaar).

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.
Gestandaardiseerd vruchtbaarheidscijfer
Indirect gestandaardiseerd vruchtbaarheidscijfer:
Vruchtbaarheidscijfer van een regio, zodanig berekend dat regio's onderling vergelijkbaar worden.
Bij indirect standaardiseren wordt de leeftijdsverdeling van vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot 50 jaar) in een regio gelijk gesteld aan die van Caribisch Nederland als geheel. Hierdoor worden de effecten van bijvoorbeeld relatief veel vrouwen in de meest vruchtbare of minst vruchtbare leeftijd uitgeschakeld. Met het gestandaardiseerde cijfer zijn regio's beter te vergelijken.

Leeftijd moeder:
Leeftijd van de moeder op 31 december sinds de geboorte van haar kind.
Te berekenen als geboortejaar van het kind minus geboortejaar van de moeder.
Gemiddeld kindertal per vrouw
Gemiddeld kindertal per vrouw:
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer:
Levend geboren kinderen dat uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar wordt geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.

Leeftijd moeder:
Leeftijd van de moeder op 31 december sinds de geboorte van haar kind.
Te berekenen als geboortejaar van het kind minus geboortejaar van de moeder.

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.
Levend geboren kinderen: leeftijd moe...
Levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder (op 31 december).

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.

Leeftijd moeder:
Leeftijd van de moeder op 31 december sinds de geboorte van haar kind.
Te berekenen als geboortejaar van het kind minus geboortejaar van de moeder.
Totaal levend geboren kinderen
Jonger dan 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 tot 35 jaar
35 tot 40 jaar
40 tot 45 jaar
45 jaar of ouder
Levend geboren kinderen: rangnummer
Levend geboren kinderen naar rangnummer uit de moeder.

Rangnummer uit de moeder:
De positie van het kind in de rangorde van levend geboren kinderen uit de moeder.
Eerder doodgeborenen uit de moeder tellen niet mee bij het bepalen van de rangorde.

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.
Totaal levend geboren kinderen
1e kind
Levend geboren eerste kinderen uit de moeder.
2e kind
Levend geboren tweede kinderen uit de moeder.
3e kind
Levend geboren derde kinderen uit de moeder.
4e of volgende kinderen
Levend geboren vierde of volgende kinderen uit de moeder.
Levend geboren kinderen: burgerlijke s..
Levend geboren kinderen: burgerlijke staat moeder

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Per 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.

Geregistreerd partnerschap
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal levend geboren kinderen
Moeder gehuwd
Levend geboren kinderen waarbij de moeder op het moment van geboorte gehuwd is, of levend geboren kinderen uit weduwen waarvan de echtgenoot (man of vrouw) maximaal 306 dagen vóór de geboorte is overleden.

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.

Gehuwd:
Wettig gehuwd plus partnerschap.

Wettig gehuwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een huwelijk.
Inclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Moeder niet-gehuwd
Levend geboren kinderen waarbij de moeder op het moment van de geboorte ongehuwd, verweduwd of gescheiden is. Uitzondering is als de moeder gehuwd is geweest en het huwelijk korter dan 306 dagen vóór de geboorte van het kind is ontbonden door het overlijden haar echtgenoot.
In dat geval wordt het kind geteld bij de gehuwde moeders.

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.

Ongehuwd:
Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Verweduwd:
Verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.

Gescheiden:
Gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.

Geregistreerd partnerschap
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.