Wmo-cliënten in 2020 met gebruik Wlz in 2021; leeftijd, geslacht en inkomen

Wmo-cliënten in 2020 met gebruik Wlz in 2021; leeftijd, geslacht en inkomen

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, aantal Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, aantal Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz 2021 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, aantal Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz 2021 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, in % Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, in % Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz in 2021 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, in % Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz in 2021 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021 per 1 000 Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021 per 1 000 Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz in 2021 (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021 per 1 000 Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz in 2021 (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Amsterdam 8.830 2.530 6.300 13,63 3,91 9,72 12 3 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Rotterdam 7.910 2.175 5.730 15,14 4,17 10,97 14 4 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Amsterdam 590 75 515 22,94 2,99 19,95 3 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Rotterdam 505 80 425 14,00 2,26 11,74 4 1 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Amsterdam 650 100 550 13,45 2,09 11,36 3 0 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Rotterdam 630 140 490 11,50 2,54 8,96 4 1 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Amsterdam 810 245 565 7,98 2,41 5,57 5 1 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Rotterdam 755 200 555 9,49 2,53 6,96 6 2 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Amsterdam 1.720 555 1.165 9,10 2,94 6,16 14 5 9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Rotterdam 1.270 365 905 10,80 3,11 7,69 13 4 9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Amsterdam 2.065 685 1.380 12,59 4,17 8,42 53 18 35
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Rotterdam 1.690 535 1.155 14,28 4,53 9,75 47 15 32
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Amsterdam 2.990 865 2.120 25,16 7,29 17,87 195 57 139
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Rotterdam 3.050 850 2.200 26,45 7,38 19,07 173 48 124
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Amsterdam 425 140 285 26,76 8,92 17,84 9 3 6
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Rotterdam 345 90 255 17,62 4,53 13,09 12 3 9
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 795 235 555 13,66 4,08 9,58 26 8 18
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Rotterdam 735 200 535 13,86 3,76 10,10 32 9 23
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2.970 825 2.145 15,23 4,23 11,00 41 11 29
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Rotterdam 2.730 695 2.035 16,12 4,11 12,01 45 11 33
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 2.110 625 1.485 12,88 3,82 9,07 23 7 16
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Rotterdam 2.025 580 1.445 14,97 4,30 10,67 27 8 19
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 950 310 640 11,57 3,77 7,80 12 4 8
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Rotterdam 835 270 565 13,91 4,53 9,38 13 4 9
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 470 150 320 10,84 3,47 7,36 7 2 5
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Rotterdam 365 125 240 13,00 4,41 8,60 7 2 5
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 795 185 610 11,31 2,65 8,66 4 1 3
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Rotterdam 640 165 475 15,79 4,08 11,71 4 1 3
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Amsterdam 280 45 240 18,76 2,93 15,83 2 0 2
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Rotterdam 175 30 145 23,98 4,22 19,75 3 0 2
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Amsterdam 30 10 20 7,52 2,43 5,10 . . .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Rotterdam 55 20 35 6,11 2,19 3,92 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar (t) gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar (t-1) een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar (t-1) in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Deze tabel heeft niet alleen betrekking op het aantal cliënten dat in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontving en dat in het huidige jaar is ingestroomd in de Wlz. De cijfers in de tabel bevatten ook personen waarbij sprake was van een combinatie van Wmo en Wlz-zorg in het voorgaande jaar. In het geval van samenloop van Wmo- en Wlz-zorg gaat het voornamelijk om Wmo-registraties voor vervoersvoorzieningen. Bij het aantal cliënten dat vanuit Wmo ingestroomd is in de Wlz in jaar (t) wordt onderscheid gemaakt naar cliënten met gebruik van Wlz in (t-1) en cliënten zonder gebruik van Wlz in (t-1).
De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2021
De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 21 augustus 2023:
- Cijfers over het verslagjaar 2021 zijn aangepast naar definitieve cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, aantal

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo-maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2021; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, aantal
Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met gebruik van Wlz-zorg in 2020, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, in %

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als percentage van het aantal Wmo-cliënten binnen de betreffende categorie in het voorgaande jaar.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz in 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020; die ingestroomd zijn in de Wlz in 2021; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, in %
Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz in 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met gebruik van Wlz-zorg in 2020, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021 per 1 000
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2021, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, per 1 000

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als aantal per 1 000 inwoners van de totale bevolking binnen de betreffende categorie.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2020; instroom Wlz in 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2021; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2020, per 1 000
Samenloop Wmo-Wlz 2020; Wlz in 2021
Wmo thuis-cliënten in 2020 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2021; met gebruik van Wlz-zorg in 2020, per 1 000