Attractieparken; personeel, baten en lasten, bezoekers

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal attractieparken (SBI 93.21.1 Pret- en themaparken),  het personeel in loondienst, de baten en lasten en tot slot de bezoekers van attractieparken.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven en organisaties met 2 of meer werkzame personen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per maart 2022:
Geen, betreft een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2023 verschijnen de cijfers over 2022.

Toelichting onderwerpen

Attractieparken
Het hier gepubliceerde aantal attractieparken wijkt af van de aantallen die gepubliceerd zijn in de publicatietabel Demografie van Ondernemingen. De verschillen zijn een gevolg van het feit dat de demografische aantallen gebaseerd zijn op registraties in het Handelsregister, terwijl de hier gepubliceerde aantallen zijn gebaseerd op nader onderzoek naar de activiteiten van de desbetreffende instellingen.
Personeel
De personen die werkzaam zijn bij een bedrijf of organisatie en al dan niet op de loonlijst staan. Dit betekent dat naast personeel in loondienst ook meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen. Ook uitzendkrachten tellen mee.
Werkzame personen
Het gemiddelde aantal werkzame personen in de periode dat de attractieparken geopend waren voor het publiek.
Arbeidsvolume werkzame personen
Een mensjaar arbeid is het arbeidsvolume van een voltijd functie over een heel jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met weekends, verlof, arbeidsduurverkorting en erkende feestdagen.
Baten en lasten
Baten
Naast het totaal van de baten worden de verschillende batenposten in procenten van het totaal gegeven.
Totaal baten
Uitgezonderd onttrekkingen aan reserves/negatieve saldi.
Entreegelden
De bedragen die door bezoekers zijn betaald voor het verkrijgen van toegang tot een attractiepark.
Verkoopopbrengst horeca
De verkoopopbrengst van eigen buffetten en restaurants plus de opbrengst uit verhuur van eigen buffetten en restaurants.
Overige baten
Subsidies, bijdragen uit fondsen, sponsor- en reclamegelden, ontvangen rente en inkomsten uit nevenactiviteiten.
Lasten
Naast het totaal van de lasten worden de verschillende lastenposten in procenten van het totaal gegeven.
Totaal lasten
Uitgezonderd toevoegingen aan reserves/positieve saldi.
Personeel in loondienst
De personen die op de loonlijst staan van een bedrijf of organisatie. Dit betekent dat meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, niet meetellen. Ook uitzendkrachten tellen niet mee.
Huisvestingskosten
Huur van gebouwen en terreinen, energie- en waterkosten, onderhouds en schoonmaakkosten.
Afschrijvingen
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische veroudering.
Rente
Rente is inkomen uit vermogen dat wordt ontvangen door eigenaren voor het ter beschikking stellen van financiële activa aan een andere institutionele eenheid.
Inkoopkosten horeca
De inkoopkosten van de goederen die worden verkocht in een eigen buffet of restaurant.
Overige lasten
De huur van machines, apparaten, en installaties, de kosten van vervoersmiddelen, administratie- en beheersuitgaven, schadeverzekeringspremies en marketingkosten.
Betalende bezoekers
Naast het totaal aantal bezoekers wordt het percentage buitenlandse bezoekers gegeven.
Betalende bezoekers
Alle personen die betalen voor het verkrijgen van toegang tot een attractiepark.
Buitenlandse bezoekers
Alle personen die niet in Nederland woonachtig zijn en die betalen voor het verkrijgen van toegang tot een attractiepark.