Werkgeversdemografie, Europese norm; rechtsvorm, SBI2008

Werkgeversdemografie, Europese norm; rechtsvorm, SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Rechtsvormen EuroStat Perioden Werkgevers Totaal (aantal) Werkgevers Opgerichte werkgevers (aantal) Werkgevers Opgeheven werkgevers (aantal) Werkgeverspopulatie Werkzame personen (aantal) Werkgeverspopulatie Werknemers (aantal) Opgerichte werkgevers Werkzame personen (aantal) Opgerichte werkgevers Werknemers (aantal) Opgeheven werkgevers Werkzame personen (aantal) Opgeheven werkgevers Werknemers (aantal)
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2010 293.759 26.103 28.631 6.991.625 6.704.969 195.949 176.545 212.757 189.257
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2011 294.548 29.050 29.707 7.044.966 6.759.954 191.992 170.909 234.971 210.673
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2012 291.970 27.297 29.534 6.998.106 6.718.822 141.701 122.369 185.059 161.092
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2013 287.833 25.436 28.251 6.924.362 6.649.280 155.310 137.757 176.800 154.271
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2014 285.283 25.464 26.798 6.869.551 6.599.274 141.577 122.879 159.918 138.689
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2015 283.412 25.083 23.492 6.881.896 6.613.563 156.917 137.237 150.102 131.100
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2016 294.673 34.537 24.403 7.079.461 6.803.121 199.278 173.089 226.322 207.037
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2017 299.816 30.284 26.494 7.281.052 7.005.219 166.516 143.024 158.613 136.478
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2018 303.851 28.444 27.470 7.453.391 7.175.073 113.935 91.845 163.208 139.728
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 313.390 34.481 30.488 7.603.502 7.326.107 145.358 122.982 152.663 128.243
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 311.095 25.929 . 7.447.628 7.177.338 97.493 79.044 . .
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021* . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2010 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2011 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2012 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2013 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2014 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2015 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2016 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2017 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2018 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 . . 24.000 . . . . 74.786 54.849
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021* 319.786 29.774 25.119 7.138.549 7.082.754 75.468 71.209 66.160 61.161
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie actieve bedrijven die optreden als werkgevers, nieuwe werkgevers en gestopte werkgevers en de 1-, 2-, 3-, 4- en 5-jarige overlevers na het werkgever worden, uitgesplitst naar grootteklasse volgens werknemers en naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Ook bevat de tabel gegevens over werkzame personen en werknemers bij populatie actieve werkgevers, opgerichte en opgeheven werkgevers. Voor de overlevers worden werkzame personen op het moment van werkgever worden en op het verslagjaar gerapporteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief voor 2010 tot en met 2020. Voor 2021 zijn de cijfers voorlopig. Alleen de gegevens over Opgeheven bedrijven voor 2021 zullen nog bijgesteld worden.

Wijzigingen per 9 februari 2024:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Er zijn twee uitsplitsingen in de Bedrijfstakindeling toegevoegd:
- B-S exclusief O en exclusief S94
- G-S exclusief O en exclusief S94
- K Financiële dienstverlening

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Werkgevers
Totaal
Werkgever:
Bedrijven met werknemers in dienst. Een bedrijf is de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Een bedrijf wordt gedefinieerd als werkgever op het moment dat er in één jaar minimaal 0,5 vte aan arbeidskracht op de loonlijst staat, exclusief directeur.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Opgerichte werkgevers
Er is sprake van een opgerichte wergever indien er voor het eerst in één jaar minimaal 0,5 vte aan arbeidskracht op de loonlijst staat, exclusief directeur. Dit kan samenvallen met opgerichte bedrijven, maar dit hoeft niet. Het kan namelijk zijn dat een bedrijf al langer bestaat, maar pas later werknemers in dienst neemt.
Opgeheven werkgevers
Er is sprake van een opgeheven wergever indien er na een periode met minimaal 0,5 vte per jaar aan arbeidskracht op de loonlijst, exclusief directeur, minder dan 0,5 vte per jaar aan arbeidskracht op de loonlijst staat. Dit kan samenvallen met opgeheven bedrijven, maar dit hoeft niet. Het kan namelijk zijn dat een bedrijf geen werknemers meer in dienst heeft, maar wel doorgaat met economische activiteiten.
Werkgeverspopulatie
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgerichte werkgevers
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgeheven werkgevers
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.