Werkgeversdemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, SBI2008

Werkgeversdemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Werkgevers Totaal (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 1 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 2 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 3 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 4 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 5 jaar eerder (aantal) Werkgeverspopulatie Werkzame personen (aantal) Werkgeverspopulatie Werknemers (aantal) Opgerichte werkgevers Werkzame personen (aantal) Opgerichte werkgevers Werknemers (aantal) Opgeheven werkgevers Werkzame personen (aantal) Opgeheven werkgevers Werknemers (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 1 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 2 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 3 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 4 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 5 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 1 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 2 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 3 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 4 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 5 jaar eerder (aantal)
13-14 Textiel- en kledingindustrie Totaal 2021* 771 42 69 22 34 24 12.991 12.991 64 64 94 94 444 191 109 358 . 144 205 . 226 75
13-14 Textiel- en kledingindustrie 1 tot 5 werknemers 2021* 408 38 63 20 27 20 752 752 . . 62 62 . 126 . 145 . 61 100 41 59 .
13-14 Textiel- en kledingindustrie 5 tot 10 werknemers 2021* 131 2 2 1 4 3 870 870 . . 32 32 . . . . . . . . . .
13-14 Textiel- en kledingindustrie 10 of meer werknemers 2021* 232 2 4 1 3 1 11.369 11.369 0 0 0 0 . . . . . . . . . .
14 Kledingindustrie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Kledingindustrie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Kledingindustrie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Kledingindustrie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143 Gebreide kledingindustrie Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143 Gebreide kledingindustrie 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143 Gebreide kledingindustrie 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143 Gebreide kledingindustrie 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie actieve bedrijven die optreden als werkgevers, nieuwe werkgevers en gestopte werkgevers, uitgesplitst naar rechtsvorm en naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008).. Ook bevat de tabel gegevens over werkzame personen en werknemers bij deze bedrijven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief voor 2010 tot en met 2020. Voor 2021 zijn de cijfers voorlopig. Alleen de gegevens over Opgeheven bedrijven voor 2021 zullen nog bijgesteld worden.

Wijzigingen per 9 februari 2024:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Er zijn twee uitsplitsingen in de Bedrijfstakindeling toegevoegd:
- B-S exclusief O en exclusief S94
- G-S exclusief O en exclusief S94
- K Financiële dienstverlening

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Werkgevers
Totaal
Werkgever:
Bedrijven met werknemers in dienst. Een bedrijf is de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Een bedrijf wordt gedefinieerd als werkgever op het moment dat er in één jaar minimaal 0,5 vte aan arbeidskracht op de loonlijst staat, exclusief directeur.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Nieuwe werkgevers die hebben overleefd
uit 1 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
Werkgeverspopulatie
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgerichte werkgevers
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgeheven werkgevers
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Werkzame personen
Bij opgerichte werkgevers
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Het betreft werkzame personen in overlevende opgerichte werkgevers in het huidige verslagjaar.
uit 1 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
In geboortejaar opgerichte werkgevers
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Het betreft werkzame personen in overlevende opgerichte werkgevers in het geboortejaar van de werkgever.
uit 1 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.