Werkgeversdemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, SBI2008

Werkgeversdemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Werkgevers Totaal (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 1 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 2 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 3 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 4 jaar eerder (aantal) Nieuwe werkgevers die hebben overleefd uit 5 jaar eerder (aantal) Werkgeverspopulatie Werkzame personen (aantal) Werkgeverspopulatie Werknemers (aantal) Opgerichte werkgevers Werkzame personen (aantal) Opgerichte werkgevers Werknemers (aantal) Opgeheven werkgevers Werkzame personen (aantal) Opgeheven werkgevers Werknemers (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 1 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 2 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 3 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 4 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Bij opgerichte werkgevers uit 5 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 1 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 2 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 3 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 4 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar opgerichte werkgevers uit 5 jaar eerder (aantal)
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2010 293.759 24.787 20.786 15.901 . . 6.991.625 6.704.969 195.949 176.545 212.757 189.257 458.763 484.579 494.700 . . 212.909 243.411 251.565 . .
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2011 294.548 21.041 20.734 17.976 14.042 . 7.044.966 6.759.954 191.992 170.909 234.971 210.673 257.254 448.579 469.699 476.117 . 174.590 194.748 226.839 236.635 .
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2012 291.970 23.293 17.377 17.743 15.820 12.496 6.998.106 6.718.822 141.701 122.369 185.059 161.092 301.326 233.045 431.547 435.696 457.252 172.943 155.606 177.629 212.655 223.657
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2013 287.833 21.879 19.289 14.779 15.460 14.084 6.924.362 6.649.280 155.310 137.757 176.800 154.271 194.107 284.632 217.757 400.485 418.207 127.210 156.359 138.389 165.278 197.520
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2014 285.283 20.516 18.096 16.453 12.887 13.739 6.869.551 6.599.274 141.577 122.879 159.918 138.689 203.408 184.397 271.293 205.248 386.849 140.148 111.540 144.758 127.848 152.875
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2015 283.412 20.370 16.990 15.482 14.496 11.455 6.881.896 6.613.563 156.917 137.237 150.102 131.100 195.331 194.858 177.462 260.652 195.480 127.257 124.378 101.498 133.105 120.202
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2016 294.673 20.748 17.141 14.809 13.748 13.094 7.079.461 6.803.121 199.278 173.089 226.322 207.037 223.986 193.170 196.800 176.001 256.443 146.401 111.691 110.057 90.288 125.480
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2017 299.816 28.481 17.549 14.986 13.144 12.396 7.281.052 7.005.219 166.516 143.024 158.613 136.478 317.159 221.691 194.256 187.977 175.597 184.370 135.081 100.068 98.200 82.907
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2018 303.851 25.100 23.870 15.332 13.306 11.877 7.453.391 7.175.073 113.935 91.845 163.208 139.728 236.873 309.393 220.929 194.567 188.440 149.958 170.970 123.394 92.718 91.277
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2019 313.390 23.433 21.060 20.886 13.571 11.991 7.603.502 7.326.107 145.358 122.982 152.663 128.243 164.583 224.395 300.301 216.939 192.805 102.930 135.105 161.772 114.204 87.202
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2020 311.095 28.548 19.443 18.123 18.340 12.178 7.447.628 7.177.338 97.493 79.044 . . 190.363 161.386 202.421 265.427 206.782 132.550 90.554 115.368 153.535 108.762
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal 2020 . . . . . . . . . . 74.786 54.849 . . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal 2021* 319.786 21.337 22.433 16.379 15.395 15.726 7.138.549 7.082.754 75.468 71.209 66.160 61.161 134.587 173.484 146.978 172.073 245.876 83.480 109.067 75.595 87.932 138.792
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie actieve bedrijven die optreden als werkgevers, nieuwe werkgevers en gestopte werkgevers, uitgesplitst naar rechtsvorm en naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008).. Ook bevat de tabel gegevens over werkzame personen en werknemers bij deze bedrijven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief voor 2010 tot en met 2020. Voor 2021 zijn de cijfers voorlopig. Alleen de gegevens over Opgeheven bedrijven voor 2021 zullen nog bijgesteld worden.

Wijzigingen per 9 februari 2024:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Er zijn twee uitsplitsingen in de Bedrijfstakindeling toegevoegd:
- B-S exclusief O en exclusief S94
- G-S exclusief O en exclusief S94
- K Financiële dienstverlening

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Werkgevers
Totaal
Werkgever:
Bedrijven met werknemers in dienst. Een bedrijf is de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Een bedrijf wordt gedefinieerd als werkgever op het moment dat er in één jaar minimaal 0,5 vte aan arbeidskracht op de loonlijst staat, exclusief directeur.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Nieuwe werkgevers die hebben overleefd
uit 1 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het betreft nieuwe werkgevers uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
Werkgeverspopulatie
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgerichte werkgevers
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgeheven werkgevers
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Werkzame personen
Bij opgerichte werkgevers
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Het betreft werkzame personen in overlevende opgerichte werkgevers in het huidige verslagjaar.
uit 1 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij nieuwe werkgevers uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds als werkgever actief zijn.
In geboortejaar opgerichte werkgevers
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Het betreft werkzame personen in overlevende opgerichte werkgevers in het geboortejaar van de werkgever.
uit 1 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van werkgever worden uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.