Bedrijvendemografie, Europese norm; rechtsvorm, SBI2008

Bedrijvendemografie, Europese norm; rechtsvorm, SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Rechtsvormen EuroStat Perioden Bedrijven Totaal (aantal) Bedrijven Oprichtingen (aantal) Bedrijven Opheffingen (aantal) Bedrijvenpopulatie Werkzame personen (aantal) Bedrijvenpopulatie Werknemers (aantal) Opgerichte bedrijven Werkzame personen (aantal) Opgerichte bedrijven Werknemers (aantal) Opgeheven bedrijven Werkzame personen (aantal) Opgeheven bedrijven Werknemers (aantal)
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2010 1.272.747 149.109 88.943 7.883.564 6.704.969 117.860 45.397 55.264 17.545
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2011 1.342.475 157.984 99.126 7.994.983 6.759.954 132.571 53.992 53.174 14.112
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2012 1.389.274 147.938 119.588 7.996.771 6.718.822 119.020 41.767 66.476 15.788
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2013 1.414.497 148.176 107.140 7.950.590 6.649.280 114.881 44.082 67.598 16.518
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2014 1.457.482 150.879 89.173 7.904.896 6.599.274 113.042 40.548 54.463 15.800
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2015 1.519.208 152.955 89.383 8.054.219 6.613.563 114.524 29.387 64.240 11.442
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2016 1.587.303 157.705 104.517 8.216.922 6.803.121 104.824 30.203 64.115 12.347
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2017 1.636.565 159.075 85.502 8.460.376 7.005.219 102.614 28.881 46.646 8.383
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2018 1.731.813 174.061 93.980 8.692.854 7.175.073 108.407 25.986 45.736 6.863
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 1.835.882 197.154 102.399 8.911.921 7.326.107 119.359 27.094 51.769 11.228
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 1.931.211 198.284 . 8.822.996 7.177.338 114.923 25.033 . .
B-S Totale economie, excl holdings Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021* . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2010 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2011 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2012 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2013 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2014 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2015 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2016 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2017 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2018 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2019 . . . . . . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2020 . . 129.704 . . . . 63.024 8.598
B-S exclusief O en exclusief S94 Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2021* 2.052.683 225.992 86.329 8.286.877 7.082.754 134.123 28.432 37.323 5.378
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie actieve bedrijven, oprichtingen, opheffingen en de 1-, 2-, 3-, 4- en 5-jarige overlevers na oprichting, uitgesplitst naar grootteklasse volgens werknemers en naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Ook bevat de tabel gegevens over werkzame personen en werknemers bij populatie actieve bedrijven, oprichtingen en opheffingen. Voor de overlevers worden werkzame personen op het moment van oprichting en op het verslagjaar gerapporteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief voor 2010 tot en met 2020. Voor 2021 zijn de cijfers voorlopig. Alleen de gegevens over Opgeheven bedrijven voor 2021 zullen nog bijgesteld worden.

Wijzigingen per 9 februari 2024:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Er zijn twee uitsplitsingen in de Bedrijfstakindeling toegevoegd:
- B-S exclusief O en exclusief S94
- G-S exclusief O en exclusief S94
- K Financiële dienstverlening

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Totaal
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Oprichtingen
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf.

Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf: er moet informatie beschikbaar zijn over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf daadwerkelijk nieuw is. De voortzetting van één of meerdere bestaande bedrijven is dan ook geen oprichting.

Er is geen sprake van een oprichting bij:
- bedrijven die ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.
Opheffingen
Een opheffing is de beëindiging van een bestaand bedrijf.

Dit betekent dat er geen sprake is van voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Er is pas sprake van een opheffing als het bedrijf (met bijbehorende werkgelegenheid) niet meer tot de populatie behoort. Het bekendste voorbeeld hiervan is het faillissement.

Er is geen sprake van een opheffing bij:
- bedrijven die verdwijnen als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.
Bedrijvenpopulatie
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgerichte bedrijven
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgeheven bedrijven
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.