Bedrijvendemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, bedrijfstak SBI2008

Bedrijvendemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, bedrijfstak SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Bedrijven Totaal (aantal) Bedrijven Oprichtingen (aantal) Bedrijven Opheffingen (aantal) Oprichtingen die hebben overleefd uit 1 jaar eerder (aantal) Oprichtingen die hebben overleefd uit 2 jaar eerder (aantal) Oprichtingen die hebben overleefd uit 3 jaar eerder (aantal) Oprichtingen die hebben overleefd uit 4 jaar eerder (aantal) Oprichtingen die hebben overleefd uit 5 jaar eerder (aantal) Bedrijvenpopulatie Werkzame personen (aantal) Bedrijvenpopulatie Werknemers (aantal)
36 Waterleidingbedrijven Totaal 2021* . . . . . . . . . .
36 Waterleidingbedrijven 0 werknemers 2021* . . . . . . . . . .
36 Waterleidingbedrijven 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . .
36 Waterleidingbedrijven 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . .
36 Waterleidingbedrijven 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . .
360 Waterleidingbedrijven Totaal 2021* . . . . . . . . . .
360 Waterleidingbedrijven 0 werknemers 2021* . . . . . . . . . .
360 Waterleidingbedrijven 1 tot 5 werknemers 2021* . . . . . . . . . .
360 Waterleidingbedrijven 5 tot 10 werknemers 2021* . . . . . . . . . .
360 Waterleidingbedrijven 10 of meer werknemers 2021* . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie actieve bedrijven, oprichtingen en opheffingen, uitgesplitst naar rechtsvorm en naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Ook bevat de tabel gegevens over werkzame personen en werknemers bij deze bedrijven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief voor 2010 tot en met 2020. Voor 2021 zijn de cijfers voorlopig. Alleen de gegevens over Opgeheven bedrijven voor 2021 zullen nog bijgesteld worden.

Wijzigingen per 9 februari 2024:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Er zijn twee uitsplitsingen in de Bedrijfstakindeling toegevoegd:
- B-S exclusief O en exclusief S94
- G-S exclusief O en exclusief S94
- K Financiële dienstverlening

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Totaal
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Oprichtingen
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf.

Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf: er moet informatie beschikbaar zijn over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf daadwerkelijk nieuw is. De voortzetting van één of meerdere bestaande bedrijven is dan ook geen oprichting.

Er is geen sprake van een oprichting bij:
- bedrijven die ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.
Opheffingen
Een opheffing is de beëindiging van een bestaand bedrijf.

Dit betekent dat er geen sprake is van voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Er is pas sprake van een opheffing als het bedrijf (met bijbehorende werkgelegenheid) niet meer tot de populatie behoort. Het bekendste voorbeeld hiervan is het faillissement.

Er is geen sprake van een opheffing bij:
- bedrijven die verdwijnen als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.
Oprichtingen die hebben overleefd
uit 1 jaar eerder
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Het betreft oprichtingen uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Het betreft oprichtingen uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Het betreft oprichtingen uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Het betreft oprichtingen uitvier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Het betreft oprichtingen uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
Bedrijvenpopulatie
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.