Bedrijvendemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, bedrijfstak SBI2008

Bedrijvendemografie, Europese norm; bedrijfsgrootte, bedrijfstak SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Bedrijven Totaal (aantal) Bedrijven Oprichtingen (aantal) Bedrijven Opheffingen (aantal) Oprichtingen die hebben overleefd uit 1 jaar eerder (aantal) Oprichtingen die hebben overleefd uit 2 jaar eerder (aantal) Oprichtingen die hebben overleefd uit 3 jaar eerder (aantal) Oprichtingen die hebben overleefd uit 4 jaar eerder (aantal) Oprichtingen die hebben overleefd uit 5 jaar eerder (aantal) Bedrijvenpopulatie Werkzame personen (aantal) Bedrijvenpopulatie Werknemers (aantal) Opgerichte bedrijven Werkzame personen (aantal) Opgerichte bedrijven Werknemers (aantal) Opgeheven bedrijven Werkzame personen (aantal) Opgeheven bedrijven Werknemers (aantal) Werkzame personen Van overlevende oprichtingen uit 1 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Van overlevende oprichtingen uit 2 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Van overlevende oprichtingen uit 3 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Van overlevende oprichtingen uit 4 jaar eerder (aantal) Werkzame personen Van overlevende oprichtingen uit 5 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar van oprichtingen uit 1 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar van oprichtingen uit 2 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar van oprichtingen uit 3 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar van oprichtingen uit 4 jaar eerder (aantal) Werkzame personen In geboortejaar van oprichtingen uit 5 jaar eerder (aantal)
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2010 1.272.747 149.109 88.943 160.132 121.969 115.961 41.090 34.664 7.883.564 6.704.969 117.860 45.397 55.264 17.545 367.044 362.408 347.125 105.679 62.995 137.059 141.285 144.443 84.181 52.290
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2011 1.342.475 157.984 99.126 139.717 139.092 108.286 104.995 39.183 7.994.983 6.759.954 132.571 53.992 53.174 14.112 202.160 349.187 348.518 335.323 99.667 114.234 122.832 127.934 131.356 79.634
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2012 1.389.274 147.938 119.588 145.419 119.231 123.176 97.324 95.837 7.996.771 6.718.822 119.020 41.767 66.476 15.788 219.331 185.653 326.411 333.808 318.299 127.470 101.113 109.643 117.244 120.373
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2013 1.414.497 148.176 107.140 134.648 124.096 102.676 108.016 86.806 7.950.590 6.649.280 114.881 44.082 67.598 16.518 192.701 204.046 172.263 307.675 315.098 115.492 113.488 88.971 98.188 106.793
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2014 1.457.482 150.879 89.173 140.222 115.369 106.987 90.769 97.776 7.904.896 6.599.274 113.042 40.548 54.463 15.800 191.420 175.091 185.813 158.374 296.077 110.549 102.433 100.404 79.623 89.580
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2015 1.519.208 152.955 89.383 143.740 122.264 102.818 97.064 83.500 8.054.219 6.613.563 114.524 29.387 64.240 11.442 206.775 188.212 173.267 184.452 156.115 109.563 98.490 92.095 91.923 73.618
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2016 1.587.303 157.705 104.517 146.388 125.891 109.034 93.236 89.401 8.216.922 6.803.121 104.824 30.203 64.115 12.347 205.430 188.431 177.674 164.682 177.391 110.066 98.236 88.800 84.136 85.208
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2017 1.636.565 159.075 85.502 150.017 128.970 110.679 96.569 83.523 8.460.376 7.005.219 102.614 28.881 46.646 8.383 208.482 203.204 181.417 174.803 160.925 100.932 97.939 87.103 79.566 76.068
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2018 1.731.813 174.061 93.980 152.756 134.626 117.121 101.109 89.474 8.692.854 7.175.073 108.407 25.986 45.736 6.863 204.176 205.259 199.186 176.503 174.660 99.532 92.622 82.159 79.688 74.793
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2019 1.835.882 197.154 102.399 167.581 135.833 121.442 107.002 93.271 8.911.921 7.326.107 119.359 27.094 51.769 11.228 208.550 195.446 197.189 192.320 168.265 105.616 90.701 84.689 75.819 73.836
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2020 1.931.211 198.284 . 189.392 149.982 122.389 110.613 98.889 8.822.996 7.177.338 114.923 25.033 . . 226.083 196.287 185.009 183.647 180.962 116.212 96.234 82.370 77.920 70.631
B-S Totale economie, excl holdings Totaal 2021* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie actieve bedrijven, oprichtingen en opheffingen, uitgesplitst naar rechtsvorm en naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Ook bevat de tabel gegevens over werkzame personen en werknemers bij deze bedrijven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief voor 2010 tot en met 2020. Voor 2021 zijn de cijfers voorlopig. Alleen de gegevens over Opgeheven bedrijven voor 2021 zullen nog bijgesteld worden.

Wijzigingen per 9 februari 2024:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Er zijn twee uitsplitsingen in de Bedrijfstakindeling toegevoegd:
- B-S exclusief O en exclusief S94
- G-S exclusief O en exclusief S94
- K Financiële dienstverlening

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Totaal
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Oprichtingen
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf.

Dit betekent dat voldaan moet zijn aan economische criteria voor een bedrijf: er moet informatie beschikbaar zijn over werkgelegenheid of omzet van het bedrijf. Verder is het van belang dat het bedrijf daadwerkelijk nieuw is. De voortzetting van één of meerdere bestaande bedrijven is dan ook geen oprichting.

Er is geen sprake van een oprichting bij:
- bedrijven die ontstaan als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.
Opheffingen
Een opheffing is de beëindiging van een bestaand bedrijf.

Dit betekent dat er geen sprake is van voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Er is pas sprake van een opheffing als het bedrijf (met bijbehorende werkgelegenheid) niet meer tot de populatie behoort. Het bekendste voorbeeld hiervan is het faillissement.

Er is geen sprake van een opheffing bij:
- bedrijven die verdwijnen als gevolg van fusie, op- of afsplitsing;
- overname of verzelfstandiging van een deel van een bedrijf;
- naamswijziging;
- rechtsvormwijziging;
- wisseling van eigenaar;
- geleidelijke activiteitenwijziging;
- verhuizing;
- reactivering.
Oprichtingen die hebben overleefd
uit 1 jaar eerder
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Het betreft oprichtingen uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Het betreft oprichtingen uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Het betreft oprichtingen uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Het betreft oprichtingen uitvier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Een oprichting is het ontstaan van een nieuw bedrijf. Het betreft oprichtingen uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
Bedrijvenpopulatie
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgerichte bedrijven
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Opgeheven bedrijven
Werkzame personen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Werknemers
Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Werkzame personen
Van overlevende oprichtingen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Het betreft werkzame personen in overlevende oprichtingen in het huidige verslagjaar.
uit 1 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij opgerichte bedrijven uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij opgerichte bedrijven uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij opgerichte bedrijven uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij opgerichte bedrijven uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het aantal werkzame personen bij opgerichte bedrijven uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
In geboortejaar van oprichtingen
Het aantal werkzame personen bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten. Uitgeleend personeel (werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere onderneming of instelling) valt niet onder werkzame personen.
Het betreft werkzame personen in overlevende oprichtingen in het jaar van oprichting.
uit 1 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van oprichting bij opgerichte bedrijven uit één jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 2 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van oprichting bij opgerichte bedrijven uit twee jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 3 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van oprichting bij opgerichte bedrijven uit drie jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 4 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van oprichting bij opgerichte bedrijven uit vier jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.
uit 5 jaar eerder
Het aantal werkzame personen op het moment van oprichting bij opgerichte bedrijven uit vijf jaar eerder dan het verslagjaar en die nog steeds actief zijn.