Aardgasverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Aardgasverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008

Belastingschijf, aardgas SBI2008 Perioden Aantal door de schijf gehaalde eenheden (aantal) Levering voor eigen gebruik (1000 m3) Inzet voor elektriciteitsproductie (1000 m3) Niet-energetisch gebruik (1000 m3) Belast verbruik (1000 m3)
Totaal aardgas A-U Alle economische activiteiten 2022* 530.785 23.328.400 12.315.800 2.153.400 8.859.100
Schijf 1: 0 t/m 170 000 m3 A-U Alle economische activiteiten 2022* 530.785 3.568.400 162.900 0 3.405.500
Schijf 2: 170 001 t/m 1 000 000 m3 A-U Alle economische activiteiten 2022* 4.365 1.806.400 722.000 400 1.084.000
Schijf 3: 1 000 001 t/m 10 000 000 m3 A-U Alle economische activiteiten 2022* 1.420 3.370.800 1.483.600 9.700 1.877.500
Schijf 4: 10 000 001 m3 of meer A-U Alle economische activiteiten 2022* 145 14.582.700 9.947.400 2.143.300 2.492.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het bedrijfsmatig aardgasverbruik, uitgesplitst naar belastingschijf, sector en type verbruik.
Deze tabel is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij hebben in het kader van het vaststellen van beleid in de energiebelasting en de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) behoefte aan recente gegevens over het energieverbruik naar verbruiksschijf van de energiebelasting op sectorniveau.
De door de schijf gehaalde eenheden zijn de bedrijven, adressen en clusters van aardgasaansluitingen die ingedeeld zijn naar belastingschijf.

Gegevens beschikbaar voor: 2019, 2020 en 2022

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2024:
Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd

Toelichting onderwerpen

Aantal door de schijf gehaalde eenheden
Bedrijven, adressen en clusters van aardgasaansluitingen die een eenheid vormen voor de energiebelasting en ingedeeld zijn naar belastingschijf.
Levering voor eigen gebruik
Aanvoer van aardgas, exclusief doorvoer.
Inzet voor elektriciteitsproductie
De hoeveelheid energie die is gebruikt voor de productie van elektriciteit, al dan niet in combinatie met gelijktijdige warmteopwekking (warmtekrachtkoppeling (WKK)). In de meeste sectoren betreft het WKK, maar in de energiesector wordt er ook via andere installaties elektriciteit opgewekt, dat niet voor eigen gebruik is.
Niet-energetisch gebruik
Het gebruiken van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is. Hierbij blijft de voor het productieproces gebruikte energie in het product aanwezig. Voorbeelden zijn het gebruik van olie als grondstof voor plastic of aardgas voor kunstmest.
Belast verbruik
De totale levering voor eigen gebruik minus het verbruik dat vrijgesteld is van de belasting. In deze tabel is enkel rekening gehouden met inzet van van aardgas voor elektriciteitsproductie WKK en niet-energetisch gebruik.