Sociale beschermingsuitkeringen; functies, natura of geld, toetsing

Sociale beschermingsuitkeringen; functies, natura of geld, toetsing

Perioden Totaal sociale beschermingsuitkeringen (mln euro) Functies Sociale uitsluiting niet elders gecla... (mln euro)
2019 219.000 10.973
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de sociale beschermingsuitkeringen in Nederland. Sociale beschermingsuitkeringen beschermen tegen een groep risico's of voorzien in behoeftes. Hieronder vallen de uitkeringen van wettelijke sociale voorzieningen, de uitkeringen van socialezekerheidsfondsen, de uitkeringen van pensioenverzekeringen, sociale uitkeringen die rechtstreeks door werkgevers worden betaald en rechtstreekse dienstverleningen van de overheid aan gezinnen. De uitkeringen kunnen zowel in natura als in geld worden verstrekt en sommige uitkeringen kunnen onderworpen zijn aan een inkomenstoets om in aanmerking te komen.

Deze risico's en behoeftes zijn in acht functies ingedeeld volgens het European System of Integrated Social PROtection Statistics (ESSPROS). Daarnaast worden de sociale beschermingsuitkeringen weergegeven aan de hand van wel of geen inkomenstoets en of de uitkering in geld of in natura is. De uitkeringen worden toegerekend aan de periode waarin de rechten voor de transactie zijn ontstaan (transactiebasis), en niet aan de periode waarin de transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden (kasbasis).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben voor de periode 1995-2019 de status definitief

Wijzigingen per 25 mei 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste jaarcijfers worden 23 maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal sociale beschermingsuitkeringen
De sociale beschermingsuitkeringen omvatten alle maatregelen van openbare of particuliere instellingen die tot doel hebben de lasten van gezinnen en personen ten gevolge van een vastgestelde reeks risico's en behoeften te verlichten, op voorwaarde dat er geen sprake is van een gelijktijdige tegenprestatie of individuele overeenkomst. De sociale beschermingsuitkeringen zijn opgesteld in het kader van ESSPROS en vastgelegd in de ESSPROS handleiding.
Functies
De functionele indeling van sociale beschermingsuitkeringen deelt de uitkeringen van sociale beschermingsregelingen in naar deze risico's en behoeftes (functies). Een regeling kan meerdere functies dekken, de uitkering wordt dan gedeeld over meerdere functies, maar dubbeltelling komt niet voor. De som van de uitkeringen uit alle functies geeft daarom altijd de totaal uitgekeerde bedragen van alle sociale beschermingsregelingen in het geselecteerde jaar.
Sociale uitsluiting niet elders gecla...
Sociale uitsluiting niet elders geclassificeerd.
Uitkeringen in geld of in natura die specifiek zijn bedoeld ter bestrijding van sociale uitsluiting, voor zover deze niet onder andere functies vallen.