Zorguitgaven; volume- en prijsontwikkelingen

Zorguitgaven; volume- en prijsontwikkelingen

Zorgaanbieders Perioden Zorguitgaven (mln euro) Volume-indexcijfers (2015 = 100) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Prijsindexcijfers (2015 = 100) Prijsmutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Waarde-indexcijfers (2015 = 100) Waardemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%)
Totaal aanbieders zorg en welzijn 2020* 115.985 109,4 -1,1 114,9 9,2 125,6 8,0
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg 2020* 100.145 110,0 -1,1 113,7 9,1 125,0 7,9
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg 2020* 31.097 108,2 -5,2 112,3 11,7 121,5 5,9
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg 2020* 7.819 101,9 -1,2 122,1 9,3 124,4 8,0
GLZ: Huisartsenpraktijken 2020* 4.681 113,2 1,2 115,8 6,9 131,1 8,1
GLZ: Tandartsenpraktijken 2020* 2.686 89,7 -15,0 109,6 6,2 98,4 -9,8
GLZ: Paramedische praktijken 2020* 2.213 98,5 -10,0 110,8 7,0 109,1 -3,8
GLZ: Aanb. Verpleging en verzorging 2020* 23.110 111,0 0,6 120,9 11,7 134,2 12,3
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg 2020* 12.667 111,3 0,4 119,4 8,7 132,9 9,1
GLZ: Totaal overige aanbieders 2020* 15.871 120,0 7,7 100,5 2,4 120,7 10,3
WJK: Totaal aanbieders WJK 2020* 11.140 105,0 -5,2 128,2 13,2 134,6 7,3
Beleids- en beheerorganisaties 2020* 4.700 107,6 7,4 111,2 3,2 119,6 10,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de waarde-, prijs- en volumeontwikkelingen van de zorguitgaven in brede zin. De waarde-ontwikkeling wordt ontleed in een volume- en een prijsontwikkeling.

Deze tabel vervangt de stopgezette tabel 'Zorguitgaven; in prijzen 2010, volumemutatie-indexcijfers, 1998-2014' (zie paragraaf 3). In de nieuwe tabel zijn enkele verbeteringen doorgevoerd in de cijfers t/m 2014; zijn de gevolgen van de laatste revisie van de statistieken over de uitgaven aan zorg verwerkt en zijn de cijfers aangevuld met recentere jaren (zie ook paragraaf 3 'Relevante artikelen').

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig; de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
- De cijfers over 2020 zijn toegevoegd; de cijfers van 2018 en 2019 zijn bijgesteld.
- De cijfers over de prijs- en volumeontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg zijn aangepast voor de periode 2015-2019. Dit vanwege een opgeloste fout in de verwerking. Door de correctie van de ontwikkeling in het basisjaar, wijzigen de indexcijfers van de gehele reeks.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 worden de cijfers over 2019 en 2020 bijgesteld en worden de cijfers over 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.

De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.

Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.
Volume-indexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de volumeveranderingen van de samenstellende producten, indexcijfers ten opzichte van referentiejaar 2015.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de volumeveranderingen van de samenstellende producten, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de samenstellende producten. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2015.
Prijsmutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de samenstellende producten. Procentuele prijsverandering ten opzichte van het voorgaande jaar.
Waarde-indexcijfers
Veranderingen in uitgaven aan zorg en welzijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode, indexcijfers ten opzichte van referentiejaar 2015.
Waardemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Veranderingen in uitgaven aan zorg en welzijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode, jaarlijks procentuele veranderingen.