Zorguitgaven; volume- en prijsontwikkelingen

Zorguitgaven; volume- en prijsontwikkelingen

Zorgaanbieders Perioden Zorguitgaven (mln euro) Volume-indexcijfers (2015 = 100) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Prijsindexcijfers (2015 = 100) Prijsmutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Waarde-indexcijfers (2015 = 100) Waardemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%)
Totaal aanbieders zorg en welzijn 2021* 124.691 119,2 8,7 113,3 -1,4 135,1 7,1
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg 2021* 107.835 120,3 9,1 111,8 -1,7 134,6 7,3
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg 2021* 32.193 115,6 6,8 108,8 -3,3 125,8 3,3
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg 2021* 8.068 105,5 3,0 121,7 0,3 128,4 3,3
GLZ: Huisartsenpraktijken 2021* 4.961 120,8 4,1 115,0 -0,5 139,0 3,5
GLZ: Tandartsenpraktijken 2021* 2.936 98,7 10,1 108,9 -0,7 107,5 9,3
GLZ: Paramedische praktijken 2021* 2.501 113,6 19,4 108,6 -5,8 123,3 12,5
GLZ: Aanb. Verpleging en verzorging 2021* 23.567 115,2 3,0 118,8 -1,8 136,9 1,2
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg 2021* 13.052 115,0 2,1 119,0 -0,2 136,9 1,9
GLZ: Totaal overige aanbieders 2021* 20.556 156,7 31,5 99,8 -0,8 156,3 30,5
WJK: Totaal aanbieders WJK 2021* 12.003 113,4 7,9 127,9 -0,2 145,0 7,7
Beleids- en beheerorganisaties 2021* 4.853 108,0 0,6 114,3 2,7 123,5 3,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de waarde-, prijs- en volumeontwikkelingen van de zorguitgaven in brede zin. De waarde-ontwikkeling wordt ontleed in een volume- en een prijsontwikkeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig; de cijfers over 2020 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 juli 2023:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd; de cijfers van 2019 en 2020 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2020 en 2021 bijgesteld en worden de cijfers over 2022 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.

De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.

Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.
Volume-indexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de volumeveranderingen van de samenstellende producten, indexcijfers ten opzichte van referentiejaar 2015.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de volumeveranderingen van de samenstellende producten, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de samenstellende producten. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2015.
Prijsmutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de samenstellende producten. Procentuele prijsverandering ten opzichte van het voorgaande jaar.
Waarde-indexcijfers
Veranderingen in uitgaven aan zorg en welzijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode, indexcijfers ten opzichte van referentiejaar 2015.
Waardemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Veranderingen in uitgaven aan zorg en welzijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode, jaarlijks procentuele veranderingen.