Zorguitgaven; volume- en prijsontwikkelingen

Zorguitgaven; volume- en prijsontwikkelingen

Zorgaanbieders Perioden Zorguitgaven (mln euro) Volume-indexcijfers (2015 = 100) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Prijsindexcijfers (2015 = 100) Prijsmutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Waarde-indexcijfers (2015 = 100) Waardemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%)
Totaal aanbieders zorg en welzijn 2018** 101.031 108,1 2,6 101,3 1,6 109,4 4,2
Totaal aanbieders zorg en welzijn 2019** 107.289 112,0 3,6 103,8 2,5 116,2 6,2
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg 2018** 87.334 108,5 2,5 100,5 1,5 109,0 4,1
GLZ: Totaal aanb. geneesk., langd. Zorg 2019** 92.661 112,7 3,8 102,6 2,2 115,7 6,1
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg 2018** 27.986 110,4 2,8 99,0 1,3 109,3 4,2
GLZ: Aanb. medisch-specialistische zorg 2019** 29.369 114,1 3,3 100,5 1,6 114,7 4,9
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg 2018** 6.785 113,4 5,5 95,2 -1,6 108,0 3,9
GLZ: Aanb. geestelijke gezondheidszorg 2019** 7.227 124,3 9,6 92,5 -2,8 115,0 6,5
GLZ: Huisartsenpraktijken 2018** 3.983 107,0 2,5 104,3 2,9 111,6 5,5
GLZ: Huisartsenpraktijken 2019** 4.333 112,3 5,0 108,1 3,7 121,4 8,8
GLZ: Tandartsenpraktijken 2018** 2.915 107,3 -0,3 99,5 2,7 106,7 2,5
GLZ: Tandartsenpraktijken 2019** 2.976 105,6 -1,6 103,2 3,7 109,0 2,1
GLZ: Paramedische praktijken 2018** 2.258 109,1 1,2 102,1 1,9 111,3 3,1
GLZ: Paramedische praktijken 2019** 2.299 109,4 0,3 103,6 1,5 113,3 1,8
GLZ: Aanb. Verpleging en verzorging 2018** 18.989 105,5 2,3 104,5 3,5 110,3 5,9
GLZ: Aanb. Verpleging en verzorging 2019** 20.563 110,5 4,7 108,1 3,4 119,4 8,3
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg 2018** 10.793 108,0 1,8 104,8 2,6 113,2 4,4
GLZ: Aanbieders gehandicaptenzorg 2019** 11.608 111,3 3,0 109,4 4,4 121,8 7,6
GLZ: Totaal overige aanbieders 2018** 13.626 107,2 2,1 96,6 -0,7 103,6 1,3
GLZ: Totaal overige aanbieders 2019** 14.285 110,5 3,0 98,3 1,7 108,6 4,8
WJK: Totaal aanbieders WJK 2018** 9.692 109,0 3,8 107,4 2,1 117,1 6,0
WJK: Totaal aanbieders WJK 2019** 10.388 110,9 1,8 113,2 5,3 125,5 7,2
Beleids- en beheerorganisaties 2018** 4.005 97,3 1,0 104,8 1,9 101,9 2,9
Beleids- en beheerorganisaties 2019** 4.240 100,2 3,0 107,7 2,8 107,9 5,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat gegevens over de waarde-, prijs- en volumeontwikkelingen van de zorguitgaven in brede zin. De waarde-ontwikkeling wordt ontleed in een volume- en een prijsontwikkeling.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2018 en 2019 zijn nader voorlopig. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 26 november 2021:
Deze tabel vervangt de stopgezette tabel 'Zorguitgaven; in prijzen 2010, volumemutatie-indexcijfers, 1998-2014' (zie paragraaf 3). De oude tabel bevatte cijfers tot en met verslagjaar 2014. In de nieuwe tabel zijn enkele verbeteringen doorgevoerd in de cijfers t/m 2014; zijn de gevolgen van de laatste revisie van de statistieken over de uitgaven aan zorg verwerkt en zijn de cijfers aangevuld tot en met verslagjaar 2019 (zie ook paragraaf 3 'Relevante artikelen').

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2022 worden de cijfers over 2018 en 2019 geactualiseerd en worden de cijfers over 2020 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan niet-ingezetenen door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.

De zorguitgaven zijn uitgedrukt in werkelijke prijzen; die geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.

Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.
Volume-indexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de volumeveranderingen van de samenstellende producten, indexcijfers ten opzichte van referentiejaar 2015.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de volumeveranderingen van de samenstellende producten, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de samenstellende producten. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2015.
Prijsmutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de samenstellende producten. Procentuele prijsverandering ten opzichte van het voorgaande jaar.
Waarde-indexcijfers
Veranderingen in uitgaven aan zorg en welzijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode, indexcijfers ten opzichte van referentiejaar 2015.
Waardemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Veranderingen in uitgaven aan zorg en welzijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode, jaarlijks procentuele veranderingen.