Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, regio (gemeente)

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, regio (gemeente)

Verwijzer jeugdzorg Perioden Regio's Totaal jeugdhulptrajecten in natura Totaal jeugdhulptrajecten in natura (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Totaal begonnen trajecten (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal)
Totaal verwijzer 1e halfjaar 2023* Nederland 517.450 159.715 39.105
Totaal verwijzer 1e halfjaar 2023* 's-Gravenhage (gemeente) 18.745 6.630 1.460
Gemeentelijke toegang 1e halfjaar 2023* Nederland 169.825 48.625 10.795
Gemeentelijke toegang 1e halfjaar 2023* 's-Gravenhage (gemeente) 2.775 775 90
Huisarts 1e halfjaar 2023* Nederland 183.815 61.700 17.610
Huisarts 1e halfjaar 2023* 's-Gravenhage (gemeente) 7.360 2.670 770
Jeugdarts 1e halfjaar 2023* Nederland 16.210 5.795 1.065
Jeugdarts 1e halfjaar 2023* 's-Gravenhage (gemeente) 925 375 55
Gecertificeerde instelling 1e halfjaar 2023* Nederland 43.870 11.135 2.165
Gecertificeerde instelling 1e halfjaar 2023* 's-Gravenhage (gemeente) 1.610 485 80
Medisch specialist 1e halfjaar 2023* Nederland 23.530 7.440 1.585
Medisch specialist 1e halfjaar 2023* 's-Gravenhage (gemeente) 635 215 35
Rechter, Officier van Justitie, ... 1e halfjaar 2023* Nederland 1.575 600 145
Rechter, Officier van Justitie, ... 1e halfjaar 2023* 's-Gravenhage (gemeente) 75 20 .
Geen verwijzer 1e halfjaar 2023* Nederland 76.255 23.725 5.595
Geen verwijzer 1e halfjaar 2023* 's-Gravenhage (gemeente) 5.360 2.090 425
Verwijzer onbekend 1e halfjaar 2023* Nederland 2.375 690 145
Verwijzer onbekend 1e halfjaar 2023* 's-Gravenhage (gemeente) 15 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het totale aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven. Van alle trajecten is tevens de verwijzer en de verantwoordelijke gemeente gegeven volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 oktober 2023:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn toegevoegd.
- De (nader) voorlopige cijfers over 2022 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wijzigingen per 26 april 2023:
- De variabele 'gemiddelde duur van de beëindigde trajecten in dagen' is toegevoegd aan de tabel.
- Daarnaast heeft het CBS gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbeschermingstraject', zie paragraaf 3. Dit leidt tot minimale correcties in de cijfers per regio/gemeente over 2021 in deze tabel. De landelijke uitkomsten zijn ongewijzigd.
- Verder zijn gemeenten die sinds 2021 niet meer bestaan uit de tabel verwijderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 worden eind april 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Een jeugdhulptraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend, en in natura door de zorgaanbieder wordt geleverd. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Jeugdhulp
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet, en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De hulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. Als de jongere overnacht bij de jeugdhulpinstelling, het pleeggezin of het gezinshuis, is er sprake van jeugdhulp met verblijf.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Totaal begonnen trajecten
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.