Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer

Verwijzer jeugdzorg Perioden Totaal jeugdhulptrajecten in natura Totaal jeugdhulptrajecten in natura (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Totaal begonnen trajecten (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Soort start Herhaald beroep (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Begonnen trajecten Crisis Gestart met crisis (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Totaal beëindigde trajecten (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Duur van de beëindigde trajecten Gemiddelde duur (dagen) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Reden beëindiging Beëindigd volgens plan (aantal) Totaal jeugdhulptrajecten in natura Beëindigde trajecten Reden beëindiging Voortijdig afgesloten Totaal voortijdig afgesloten (aantal)
Totaal verwijzer 2023* 668.185 302.350 66.900 10.490 . 417 204.445 48.340
Gemeentelijke toegang 2023* 219.535 95.170 18.845 3.660 . 444 62.285 13.625
Huisarts 2023* 238.295 113.670 29.955 1.675 . 391 77.545 14.730
Jeugdarts 2023* 21.815 11.070 1.865 60 . 362 6.925 1.450
Gecertificeerde instelling 2023* 55.955 22.115 3.565 3.580 . 491 14.360 4.535
Medisch specialist 2023* 29.960 14.000 2.680 665 . 381 10.145 2.205
Rechter, Officier van Justitie, ... 2023* 2.120 1.125 250 25 . 307 695 355
Geen verwijzer 2023* 97.785 44.045 9.565 615 . 415 31.895 11.335
Verwijzer onbekend 2023* 2.720 1.150 170 210 . 366 590 110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het totale aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven. Van alle trajecten is tevens de verwijzer van het jeugdhulptraject gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
Deze tabel bevat de cijfers vanaf 2021. De cijfers over 2015-2020 staan vanwege een trendbreuk in een aparte tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden eind oktober 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Een jeugdhulptraject in natura is een periode waarin een bepaalde vorm van hulp of zorg wordt verleend, en in natura door de zorgaanbieder wordt geleverd. Wanneer een jongere meerdere vormen van hulp of zorg ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Jeugdhulp
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet, en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De hulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en kan verlengd worden tot 23 jaar. Als de jongere overnacht bij de jeugdhulpinstelling, het pleeggezin of het gezinshuis, is er sprake van jeugdhulp met verblijf.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Totaal jeugdhulptrajecten in natura
Begonnen trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn begonnen.
Totaal begonnen trajecten
Soort start
Soort start geeft aan of een jongere voor het eerst in hulp is of al eerder hulp heeft gehad (herhaald beroep).
Herhaald beroep
Een jeugdhulptraject wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode jeugdhulp heeft ontvangen.
Crisis
Crisis geeft aan of de hulpverlening is aangevangen met het stabiliseren van een crisissituatie.
Gestart met crisis
De hulpverlening is aangevangen met het stabiliseren van een crisissituatie.

Of de jeugdhulp al dan niet is aangevangen met het stabiliseren van een crisissituatie is het professionele oordeel van de jeugdhulpprofessional. Er is daarmee geen vaste definitie van crisis. Iedere professional heeft een beeld bij het onderscheid crisis-geen crisis.
Beëindigde trajecten
Trajecten die in de verslagperiode zijn beëindigd.
Totaal beëindigde trajecten
Het totale aantal beëindigde trajecten in een verslagperiode is pas betrouwbaar te bepalen als ook de gegevens over de daarop volgende verslagperiode bij het CBS zijn aangeleverd. De einddatum van een traject wordt namelijk niet altijd meegeleverd aan het CBS. Voor een deel van de beëindigde trajecten wordt pas duidelijk dat het traject is afgesloten als het traject in de volgende verslagperiode niet meer wordt aangeleverd. Om deze reden worden in de voorlopige cijfers over een verslagperiode geen uitkomsten over het totale aantal beëindigde trajecten gepubliceerd.
Duur van de beëindigde trajecten
De duur van de in de verslagperiode afgesloten trajecten.
Gemiddelde duur
Reden beëindiging
Beëindigd volgens plan
Jeugdhulptrajecten die geheel volgens plan worden uitgevoerd.
Voortijdig afgesloten
Trajecten die voortijdig zijn beëindigd. Dit geeft een indruk van de ‘uitval’ tijdens de uitvoering van de jeugdhulp.
Totaal voortijdig afgesloten