Wmo-cliënten in 2019 met gebruik Wlz in 2020; leeftijd, geslacht en inkomen

Wmo-cliënten in 2019 met gebruik Wlz in 2020; leeftijd, geslacht en inkomen

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, aantal Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, totaal (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, aantal Wmo-cliënten 2019; instroom Wlz 2020 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, aantal Samenloop Wmo-Wlz 2019; Wlz 2020 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, in % Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, totaal (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, in % Wmo-cliënten 2019; instroom Wlz in 2020 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, in % Samenloop Wmo-Wlz 2019; Wlz in 2020 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020 per 1 000 Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, totaal (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020 per 1 000 Wmo-cliënten 2019; instroom Wlz in 2020 (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020 per 1 000 Samenloop Wmo-Wlz 2019; Wlz in 2020 (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Amsterdam 7.970 1.605 6.365 12,29 2,48 9,81 10 2 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Rotterdam 7.575 1.625 5.950 14,93 3,20 11,73 14 3 11
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Amsterdam 555 55 500 20,35 2,06 18,30 3 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Rotterdam 480 45 430 13,65 1,34 12,31 4 0 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Amsterdam 545 30 515 11,09 0,57 10,52 2 0 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Rotterdam 495 30 470 9,48 0,55 8,92 3 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Amsterdam 605 60 550 5,74 0,55 5,19 4 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Rotterdam 600 50 550 7,77 0,63 7,14 5 0 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Amsterdam 1.430 245 1.185 7,67 1,32 6,35 12 2 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Rotterdam 1.115 195 925 9,90 1,71 8,19 11 2 9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Amsterdam 1.835 490 1.345 11,47 3,06 8,41 51 14 37
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Rotterdam 1.635 460 1.175 14,35 4,05 10,30 48 14 35
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Amsterdam 3.000 730 2.275 24,93 6,05 18,89 196 48 149
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Rotterdam 3.245 845 2.405 28,02 7,28 20,75 184 48 136
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Amsterdam 325 25 300 18,87 1,34 17,54 7 0 6
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Rotterdam 290 15 275 15,25 0,79 14,46 10 1 9
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 1.160 235 925 12,73 2,58 10,14 30 6 24
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Rotterdam 1.135 225 910 14,13 2,83 11,31 38 8 30
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2.280 370 1.905 12,94 2,11 10,82 32 5 27
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Rotterdam 2.310 415 1.895 15,51 2,78 12,73 38 7 31
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 1.915 470 1.450 12,01 2,93 9,08 21 5 15
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Rotterdam 1.995 510 1.490 15,67 3,99 11,67 26 7 19
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 900 220 680 11,30 2,77 8,53 12 3 9
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Rotterdam 755 210 540 13,77 3,88 9,89 12 3 8
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 400 100 300 9,57 2,37 7,19 6 2 5
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Rotterdam 325 90 235 12,50 3,45 9,05 6 2 5
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 695 140 555 10,63 2,11 8,51 4 1 3
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Rotterdam 575 130 445 15,97 3,56 12,42 4 1 3
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Amsterdam 260 40 220 20,20 3,04 17,16 3 0 2
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Rotterdam 140 20 120 23,55 3,24 20,31 2 0 2
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Amsterdam 35 10 25 7,17 1,94 5,23 . . .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Rotterdam 55 10 45 5,77 0,98 4,79 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar (t) gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar (t-1) een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar (t-1) in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Deze tabel heeft niet alleen betrekking op het aantal cliënten dat in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontving en dat in het huidige jaar is ingestroomd in de Wlz. De cijfers in de tabel bevatten ook personen waarbij sprake was van een combinatie van Wmo en Wlz-zorg in het voorgaande jaar. In het geval van samenloop van Wmo- en Wlz-zorg gaat het voornamelijk om Wmo-registraties voor vervoersvoorzieningen. Bij het aantal cliënten dat vanuit Wmo ingestroomd is in de Wlz in jaar (t) wordt onderscheid gemaakt naar cliënten met gebruik van Wlz in (t-1) en cliënten zonder gebruik van Wlz in (t-1).
De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2020.
De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 oktober 2022:
- In de onderwerpen wordt bij het aantal cliënten dat vanuit Wmo ingestroomd is in de Wlz in jaar (t) onderscheid gemaakt naar enerzijds cliënten met gebruik van Wlz in (t-1) en anderzijds cliënten zonder gebruik van Wlz in (t-1).
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 9 november 2021:
De tabeltoelichting en methodebeschrijving zijn aangepast, omdat de tabeltitel is aangepast. De oorspronkelijke titel (Cliënten Wmo thuis jaar t-1; instroom Wlz jaar t; regio jaar t-1) leidde tot onjuiste interpretatie van de cijfers. Deze tabel betreft namelijk zowel cliënten die in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen als cliënten die in het voorgaande jaar zowel Wmo-ondersteuning als Wlz-zorg ontvingen. Van het totaal aantal cliënten in de gemeenten waarvoor Wmo-registraties beschikbaar zijn, bedraagt het aandeel van de cliënten dat in het voorgaande jaar geen Wlz-zorg gebruikten circa 20 procent. Dit percentage kan fluctueren tussen gemeenten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2019 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2020; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2019, aantal

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo-maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2019; instroom Wlz 2020
Wmo thuis-cliënten in 2019 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2020; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2019, aantal
Samenloop Wmo-Wlz 2019; Wlz 2020
Wmo thuis-cliënten in 2019 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2020; met gebruik van Wlz-zorg in 2019, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2019 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2020; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2019, in %

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als percentage van het aantal Wmo-cliënten binnen de betreffende categorie in het voorgaande jaar.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2019; instroom Wlz in 2020
Wmo thuis-cliënten in 2019; die ingestroomd zijn in de Wlz in 2020; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2019, in %
Samenloop Wmo-Wlz 2019; Wlz in 2020
Wmo thuis-cliënten in 2019 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2020; met gebruik van Wlz-zorg in 2019, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020 per 1 000
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2020, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2019 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2020; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2019, per 1 000

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als aantal per 1 000 inwoners van de totale bevolking binnen de betreffende categorie.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2019; instroom Wlz in 2020
Wmo thuis-cliënten in 2019 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2020; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2019, per 1 000
Samenloop Wmo-Wlz 2019; Wlz in 2020
Wmo thuis-cliënten in 2019 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2020; met gebruik van Wlz-zorg in 2019, per 1 000