Cliënten Wmo thuis 2019; gebruik Wlz 2020, regio 2019

Cliënten Wmo thuis 2019; gebruik Wlz 2020, regio 2019

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; gebruik Wlz aantal (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz in % (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz per 1 000 inw (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Aa en Hunze 340 22,14 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Amsterdam 7.970 12,29 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Rotterdam 7.575 14,93 14
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Aa en Hunze 25 23,23 8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Amsterdam 555 20,35 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Rotterdam 480 13,65 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Aa en Hunze 30 30,10 9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Amsterdam 545 11,09 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Rotterdam 495 9,48 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Aa en Hunze 40 20,97 7
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Amsterdam 605 5,74 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Rotterdam 600 7,77 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Aa en Hunze 55 17,23 9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Amsterdam 1.430 7,67 12
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Rotterdam 1.115 9,90 11
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Aa en Hunze 65 16,76 27
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Amsterdam 1.835 11,47 51
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Rotterdam 1.635 14,35 48
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Aa en Hunze 130 28,51 133
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Amsterdam 3.000 24,93 196
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Rotterdam 3.245 28,02 184
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Aa en Hunze 5 20,69 15
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Amsterdam 325 18,87 7
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Rotterdam 290 15,25 10
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Aa en Hunze 45 27,06 86
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 1.160 12,73 30
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Rotterdam 1.135 14,13 38
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Aa en Hunze 140 33,49 94
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2.280 12,94 32
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Rotterdam 2.310 15,51 38
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Aa en Hunze 75 17,61 26
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 1.915 12,01 21
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Rotterdam 1.995 15,67 26
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Aa en Hunze 30 17,18 11
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 900 11,30 12
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Rotterdam 755 13,77 12
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Aa en Hunze 15 15,04 7
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 400 9,57 6
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Rotterdam 325 12,50 6
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Aa en Hunze 25 13,04 3
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 695 10,63 4
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Rotterdam 575 15,97 4
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Aa en Hunze 5 12,50 1
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Amsterdam 260 20,20 3
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Rotterdam 140 23,55 2
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Aa en Hunze . . .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Amsterdam 35 7,17 .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Rotterdam 55 5,77 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar (t) gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar (t-1) een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar (t-1) in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Deze tabel heeft niet alleen betrekking op het aantal cliënten dat in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontving en dat in het huidige jaar is ingestroomd in de Wlz. De cijfers in de tabel bevatten ook personen waarbij sprake was van een combinatie van Wmo en Wlz-zorg in het voorgaande jaar. In het geval van samenloop van Wmo- en Wlz-zorg gaat het voornamelijk om Wmo-registraties voor vervoersvoorzieningen.
De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2020. De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig en worden bij publicatie van de cijfers over 2021 definitief.

Wijzigingen per 9 november 2021:
De tabeltoelichting en methodebeschrijving zijn aangepast, omdat de tabeltitel is aangepast. De oorspronkelijke titel (Cliënten Wmo thuis jaar t-1; instroom Wlz jaar t; regio jaar t-1) leidde tot onjuiste interpretatie van de cijfers. Deze tabel betreft namelijk zowel cliënten die in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen als cliënten die in het voorgaande jaar zowel Wmo-ondersteuning als Wlz-zorg ontvingen. Van het totaal aantal cliënten in de gemeenten waarvoor Wmo-registraties beschikbaar zijn, bedraagt het aandeel van de cliënten dat in het voorgaande jaar geen Wlz-zorg gebruikten circa 20 procent. Dit percentage kan fluctueren tussen gemeenten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief. De nieuwe jaarcijfers worden in een nieuwe tabel gepubliceerd. Deze tabel is dan te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten; gebruik Wlz aantal
Wmo thuis cliënten; gebruik Wlz-zorg in het opvolgende jaar

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo-maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) al Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen. Het gaat bij deze personen voornamelijk om Wmo-registraties voor vervoersvoorzieningen.

Personen die in het verslagjaar naast Wlz-zorg ook Wmo-maatwerkarrangementen ontvingen worden ook meegenomen; dit betreft veelal Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten; gebruik Wlz in %
Wmo thuis cliënten; gebruik Wlz-zorg in het opvolgende jaar, relatief

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als percentage van het aantal Wmo-cliënten binnen de betreffende categorie in het voorgaande jaar.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) al Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen. Het gaat bij deze personen voornamelijk om Wmo-registraties voor vervoersvoorzieningen.

Personen die in het verslagjaar naast Wlz-zorg ook Wmo-maatwerkarrangementen ontvingen worden ook meegenomen; dit betreft veelal Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten; gebruik Wlz per 1 000 inw
Wmo thuis cliënten; gebruik Wlz-zorg in het opvolgende jaar, per 1 000 inwoners

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als aantal per 1 000 inwoners van de totale bevolking binnen de betreffende categorie.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) al Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen. Het gaat bij deze personen voornamelijk om Wmo-registraties voor vervoersvoorzieningen.

Personen die in het verslagjaar naast Wlz-zorg ook Wmo-maatwerkarrangementen ontvingen worden ook meegenomen; dit betreft veelal Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.