Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2020

Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2020

Leeftijd Marges Regio’s Ervaren gezondheid (goed/zeer goed) (%) Eén of meer langdurige aandoeningen (%) Functiebeperkingen Eén of meer lichamelijke beperkingen (%) Onder- en overgewicht Overgewicht (%) Onder- en overgewicht Mate van overgewicht Matig overgewicht (%) Onder- en overgewicht Mate van overgewicht Ernstig overgewicht (obesitas) (%) Mantelzorg geven Mantelzorger (%) Rokers (%) Alcoholgebruik Voldoet aan richtlijn alcoholgebruik (%)
Totaal Waarde Nederland 79,1 32,2 14,5 49,4 34,8 14,7 13,5 16,7 43,4
Totaal Waarde GGD Groningen (GG) 77,9 31,9 13,5 50,2 34,2 16,0 12,2 19,7 42,9
Totaal Waarde GGD Drenthe (GG) 79,3 35,3 14,9 53,5 37,7 15,8 13,2 17,2 43,2
Totaal Waarde GGD IJsselland (GG) 81,8 31,2 13,3 50,1 35,7 14,4 14,0 17,4 40,7
Totaal Waarde GGD Twente (GG) 80,1 31,1 15,8 53,2 36,9 16,3 16,5 17,3 40,3
Totaal Waarde GGD Noord- en Oost-Gelderland (GG) 80,1 33,5 14,1 52,4 36,3 16,1 15,4 15,2 43,4
Totaal Waarde Veiligh. en Gez. Gelderland-Midden (GG) 81,0 33,4 14,7 48,7 33,6 15,1 14,5 17,4 43,8
Totaal Waarde GGD Gelderland-Zuid (GG) 76,6 33,0 13,2 49,7 35,2 14,5 13,1 18,0 41,6
Totaal Waarde GGD Flevoland (GG) 78,1 32,9 14,0 52,9 37,7 15,2 13,5 16,7 52,6
Totaal Waarde GGD Regio Utrecht (GG) 81,1 30,1 12,0 44,3 32,1 12,2 13,2 15,1 42,3
Totaal Waarde GGD Hollands-Noorden (GG) 79,9 31,8 12,5 48,8 35,3 13,5 13,0 15,2 39,6
Totaal Waarde GGD Kennemerland (GG) 80,6 31,3 13,2 46,7 33,7 13,0 14,3 14,7 39,9
Totaal Waarde GGD Amsterdam (GG) 79,7 28,4 14,3 40,1 28,9 11,3 9,7 20,4 41,0
Totaal Waarde GGD Gooi en Vechtstreek (GG) 81,9 31,5 11,4 45,5 33,6 11,9 13,8 16,4 39,2
Totaal Waarde GGD Hollands-Midden (GG) 82,4 31,7 11,9 47,8 34,1 13,7 13,0 14,6 42,7
Totaal Waarde GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) 76,8 32,3 16,5 52,0 35,4 16,7 11,7 18,2 50,0
Totaal Waarde Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GG) 79,2 32,6 14,1 52,7 36,3 16,4 14,9 14,5 50,1
Totaal Waarde GGD Zeeland (GG) 76,9 33,7 15,4 51,9 37,4 14,5 15,8 16,1 48,6
Totaal Waarde GGD West-Brabant (GG) 78,1 31,4 15,2 52,9 36,7 16,2 14,5 15,3 42,5
Totaal Waarde GGD Hart voor Brabant (GG) 79,1 31,8 15,1 50,5 35,4 15,1 13,8 15,4 39,8
Totaal Waarde GGD Brabant-Zuidoost (GG) 79,0 31,4 14,1 48,9 34,6 14,3 14,4 14,8 39,8
Totaal Waarde GGD Limburg-Noord (GG) 76,5 35,4 16,8 52,4 36,9 15,6 16,1 16,9 41,7
Totaal Waarde GGD Zuid-Limburg (GG) 72,6 38,2 19,6 54,0 36,2 17,8 15,7 19,3 44,9
Totaal Waarde GGD Haaglanden (GG) 77,9 32,0 16,5 46,9 33,2 13,8 12,6 16,4 48,1
Totaal Waarde GGD Fryslân (GG) 80,7 32,9 12,8 51,0 36,4 14,5 12,2 17,7 41,4
Totaal Waarde GGD Zaanstreek/Waterland (GG) 78,8 33,4 14,4 52,2 36,2 16,0 13,0 17,5 42,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt eens in de vier jaar uitgevoerd en levert informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder woonachtig in particuliere huishoudens. De cijfers zijn uit te splitsen naar leeftijdsgroep en naar GGD-regio en (vanaf september 2021) ook naar gemeente. De cijfers zijn voorzien van betrouwbaarheidsintervallen. Dit onderzoek is een samenwerkingsverband tussen GGD-en, RIVM en CBS.
De tabel toont niet alle uitkomsten van de Gezondheidsmonitor. Alleen onderwerpen waarover zowel het CBS als de GGD-en informatie hebben verzameld zijn opgenomen. Informatie over onderwerpen waarover alleen de GGD-en informatie hebben verzameld is te vinden via paragraaf 5 van deze toelichting.

Deze Gezondheidsmonitorcijfers kunnen niet zonder meer vergeleken worden met cijfers uit de CBS-Gezondheidsenquête, doordat er tussen beide onderzoeken methodologische verschillen bestaan. De Gezondheidsmonitor geeft (eens per 4 jaar) inzicht in landelijke, regionale en lokale cijfers en richt zich op de bevolking van 18 jaar of ouder. De CBS-Gezondheidsenquête biedt jaarlijkse, landelijke cijfers en richt zich op de bevolking van alle leeftijden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de loop van 2021 wordt de tabel aangevuld met cijfers over het voldoen aan de beweegrichtlijn en over wekelijks sporten. De tabel wordt in september 2021 aangevuld met cijfers per gemeente.

Toelichting onderwerpen

Ervaren gezondheid (goed/zeer goed)
Percentage personen met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand.
Eén of meer langdurige aandoeningen
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.
Functiebeperkingen
Beperkingen volgens de OESO-indicator. De OESO-indicator (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is gebaseerd op vragen over de volgende 7 vaardigheden:
1. Een gesprek volgen in een groep van drie of meer personen (zo nodig met hoorapparaat)
2. Met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat)
3. Kleine letters in de krant lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)
4. Op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen (zo nodig met bril of contactlenzen)
5. Een voorwerp van 5 kilo, bijv. een volle boodschappentas 10 meter dragen
6. Rechtop staand kunnen bukken en iets van de grond oppakken
7. 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok)
Antwoordcategorieën op deze vragen zijn: zonder moeite; met enige moeite; met grote moeite; kan niet. Een respondent heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt.
Eén of meer lichamelijke beperkingen
Percentage personen met minstens 1 OESO-beperking. Een respondent heeft een beperking als hij of zij op minstens één van de 7 vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' antwoordt.
Onder- en overgewicht
Een maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). Het is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht.
De criteria luiden als volgt:
BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht
BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht
BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht
BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht
BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig overgewicht (obesitas)
Overgewicht
Percentage personen met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger.
Mate van overgewicht
Een maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). Het is het quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Het is een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht.
De criteria luiden als volgt:
BMI < 18,5 kg/m2 = ondergewicht
BMI 18,5 kg/m2 tot 25,0 kg/m2 = normaal gewicht
BMI >= 25,0 kg/m2 = overgewicht
BMI 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2 = matig overgewicht
BMI >= 30,0 kg/m2 = ernstig overgewicht
Matig overgewicht
Percentage personen met een BMI vanaf 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2.
Ernstig overgewicht (obesitas)
Percentage personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger.
Mantelzorg geven
Mantelzorg is zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een partner, kind of vriend, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De mantelzorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen enzovoort. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.
Mantelzorger
Percentage personen dat mantelzorg geeft. De mantelzorg moet daarbij al minimaal 3 maanden duren, of het moet gaan om minimaal 8 uur zorg per week.
Rokers
Percentage personen met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens? Het gaat daarbij om het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret.
Alcoholgebruik
Voldoet aan richtlijn alcoholgebruik
Percentage van de bevolking dat voldoet aan de richtlijn voor alcoholgebruik. Voor volwassenen geldt sinds 2015 de richtlijn: niet drinken of maximaal 1 glas per dag. Deze richtlijn is afkomstig uit de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.