Research en development; uitgaven en financiering per sector van uitvoering

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven aan en financiering van Research en Development (R&D) activiteiten die worden uitgevoerd met eigen en/of ingeleend personeel. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over uitgaven aan R&D activiteiten die worden uitbesteed aan het buitenland.

De cijfers worden gegeven voor de volgende sectoren:
- bedrijven
- instellingen
- hoger onderwijsinstellingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2013-2019 zijn definitief, de gegevens over 2020 zijn nader voorlopig en de gegevens over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 augustus 2023:
De cijfers over 2019 zijn bijgesteld en zijn nu definitief. De cijfers over 2020 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig. Daarnaast zijn de voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2023 worden voorlopige cijfers over 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
Totaal
De totale uitgaven voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in miljoenen euro's.
Financieringsbron
Bedrijven
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzoveel bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt omwille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een benadering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Overheid
De financiering van R&D door de overheid bestaat uit de volgende componenten:
- middelen verkregen van de publieke researchinstellingen;
- middelen verkregen van het Rijk en lagere overheden bijvoorbeeld in het kader van contractonderzoek;
- middelen verkregen van de Nederlandse raad voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (bijvoorbeeld tweede geldstroomonderzoek Hoger onderwijs);
- lumpsum financiering van de overheid (bijvoorbeeld rijksbijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het Hoger onderwijs).
Hoger onderwijsinstellingen
Het onderwijs zoals opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Het hoger onderwijs omvat het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo).
Private non-profit organisaties
De financiering van R&D door private non-profit organisaties bestaat uit middelen verkregen van organisaties in de private sector zonder winstoogmerk. Overwegend charitatieve instellingen, gevestigd in Nederland, die fondsen werven en voornamelijk optreden als financier van onderzoek. Inclusief schenkingen en legaten.
Buitenland
Totaal buitenland
In het buitenland gevestigde bedrijven, internationale organisaties, researchinstellingen, hoger onderwijsinstellingen en andere organisaties. Dit kunnen ook in het buitenland gevestigde dochterondernemingen van een multinational zijn. De Europese Unie wordt ook tot het buitenland gerekend.
Bedrijven buitenland
In het buitenland gevestigde bedrijven. Dit kunnen ook in het buitenland gevestigde dochterondernemingen van een multinational zijn.
Overige buitenland
In het buitenland gevestigde internationale organisaties, publieke researchinstellingen, hoger onderwijsinstellingen en andere organisaties. De Europese Unie wordt ook tot de categorie overige buitenland gerekend.
Kostensoort
Lopende kosten
Dit zijn loonkosten inclusief pensioenbijdragen, sociale premies en eventuele extra uitkeringen. Daarnaast zijn dit kosten voor klein gereedschap, huurkosten, onderhoud laboratoria, wetenschappelijke literatuur, huur computertijd, verzekeringen, energie, water en eventuele reiskosten.
R&D investeringen
Investeringen in gebouwen, laboratoria, grond, apparatuur en andere vaste activa voor R&D.
Uitgaven R&D uitbesteed aan buitenland
De totale uitgaven voor R&D activiteiten die zijn uitbesteed aan in het buitenland gevestigde bedrijven en instellingen, uitgedrukt in miljoenen euro's.