Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Buitenlands belang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemingengroep (aantal) Aantal werknemers (FTE) (x 1 000) Balanstotaal eindstand (mln euro) Balans activa eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Deelnemingen binnenland (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Deelnemingen buitenland (mln euro) Balans activa eindstand Langlopende vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Langlopende vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen op deeln. binnenland (mln euro)
Totaal M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2020 399 476,8 352.969,4 42.007,3 38.243,3 157.771,2 28.653,5 129.117,7 35.256,7 6.917,0
Nederlandse onderneming M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2020 161 232,8 33.566,4 2.972,4 13.139,7 2.420,4 2.214,9 205,5 1.661,9 102,0
Nederlandse international M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2020 74 105,2 109.803,5 6.873,0 8.134,3 64.379,3 21.239,2 43.140,1 17.281,2 1.814,7
Buitenlandse onderneming M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2020 76 66,0 45.299,1 2.487,6 10.663,6 2.722,1 2.369,0 353,1 7.845,2 4.501,3
Buitenlandse international M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2020 88 72,9 164.300,4 29.674,3 6.305,7 88.249,4 2.830,4 85.419,0 8.468,3 498,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro). De gegevens zijn ingedeeld naar economische activiteit (hoofdsectie Standaard Bedrijfsindeling 2008) en naar buitenlandse verwevenheid. Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.

Gegevens beschikbaar over: 2019 en 2020

Status van de cijfers:
De cijfers van 2019 en 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 maart 2022:
De definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Vanaf statistiekjaar 2020 is SBI ‘L’ toegevoegd aan het SFO-waarneembereik. Dit heeft als gevolg dat SBI 'L' is toegevoegd als categorie aan de variabele 'Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008)', net als de nieuwe samentelling 'Totaal, exclusief financiële sector'. De oude samentelling 'Totaal, ex. financiële sector, vastgoed' komt hierdoor te vervallen vanaf statistiekjaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In december (12 maanden na verslagjaar) verschijnen voorlopige cijfers;
- In maart (15 maanden na verslagjaar) komt aanvullende informatie beschikbaar op grond waarvan de gegevens een definitieve status krijgen.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.
Aantal werknemers (FTE)
'FTE' betekent full-time-equivalent; dit getal omvat het aantal werknemers dat, gemiddeld gedurende het boekjaar, op de loonlijsten van de onderneming staat vermeld en is herleid tot volledige banen.
Balanstotaal eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).
Balans activa eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) aan het einde van een boekjaar, ingedeeld naar kalenderjaar.
Immateriële vaste activa
Een identificeerbaar, niet-monetair actief (bezit, eigendom) zonder fysieke gedaante dat wordt gebruikt voor de productie en aflevering van goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden.
Voorbeelden: concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Dit zijn de fysieke activa (eigendommen) die bestemd zijn voor de duurzame ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming.
Voorbeelden: bedrijfsgebouwen, machines, installaties, computers, transportmiddelen.
Deelnemingen
De totale post deelnemingen totaal bestaat uit:
A. De waarde van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
B. De waarde van de deelname in het kapitaal van alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Deelnemingen totaal
Deelnemingen binnenland
Het betreft de waarde van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Deelnemingen buitenland
Het betreft de waarde van de deelname in het kapitaal van alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Langlopende vorderingen en beleggingen
Dit is het totaal aan vorderingen en beleggingen met een (resterende) looptijd langer dan een jaar.
Langl. vorderingen en beleggingen totaal
Langlopende vorderingen en beleggingen totaal.
Langl. vorderingen op deeln. binnenland
Langlopende vorderingen op deelnemingen binnenland.

Dit zijn langlopende vorderingen op niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.