Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Buitenlands belang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemingengroep (aantal) Aantal werknemers (FTE) (x 1 000) Balanstotaal eindstand (mln euro) Balans activa eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Deelnemingen binnenland (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Deelnemingen buitenland (mln euro) Balans activa eindstand Langlopende vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Langlopende vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen op deeln. binnenland (mln euro)
Totaal Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2022 . . . . . . . . . .
Totaal Totaal, exclusief financiële sector 2022 2.737 1.999,8 3.305.328,0 220.248,9 399.410,2 1.477.159,3 93.986,2 1.383.173,1 387.333,4 20.851,0
Totaal A-F Landbouw en nijverheid 2022 955 576,5 1.456.479,8 74.974,2 161.797,8 694.936,5 48.296,2 646.640,3 149.367,0 5.354,9
Totaal G+I Handel en horeca 2022 841 494,1 816.281,1 45.211,5 60.457,1 360.159,2 10.284,8 349.874,4 132.217,5 4.573,7
Totaal H+J Vervoer, informatie en communicatie 2022 353 333,5 502.635,4 56.866,5 86.577,0 202.991,1 14.029,6 188.961,5 52.756,2 5.126,1
Totaal L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 188 4,9 68.110,5 303,7 40.174,6 15.339,2 3.805,6 11.533,6 4.565,3 963,9
Totaal M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2022 400 590,8 461.821,2 42.893,0 50.403,7 203.733,2 17.570,0 186.163,2 48.427,3 4.832,4
Nederlandse onderneming Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2022 . . . . . . . . . .
Nederlandse onderneming Totaal, exclusief financiële sector 2022 870 552,8 321.069,8 36.540,0 126.477,5 20.181,8 15.197,7 4.984,1 18.027,9 3.696,2
Nederlandse onderneming A-F Landbouw en nijverheid 2022 299 123,1 135.348,3 7.449,6 47.313,2 6.720,0 3.068,2 3.651,8 6.733,4 2.244,6
Nederlandse onderneming G+I Handel en horeca 2022 215 134,0 52.686,4 8.769,8 19.676,6 1.728,4 1.597,1 131,3 1.944,8 286,7
Nederlandse onderneming H+J Vervoer, informatie en communicatie 2022 89 54,5 54.759,6 14.719,1 20.412,1 6.302,1 6.129,2 172,9 2.966,0 64,5
Nederlandse onderneming L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 115 3,1 36.556,8 240,0 25.260,5 3.242,3 3.072,1 170,2 3.311,9 882,5
Nederlandse onderneming M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2022 152 238,1 41.718,6 5.361,6 13.815,1 2.189,1 1.331,2 857,9 3.072,1 218,1
Nederlandse international Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2022 . . . . . . . . . .
Nederlandse international Totaal, exclusief financiële sector 2022 435 474,1 772.960,2 63.655,8 96.987,3 356.335,4 16.090,1 340.245,3 98.649,2 4.326,4
Nederlandse international A-F Landbouw en nijverheid 2022 174 189,5 350.800,3 24.954,2 51.776,4 150.661,5 7.362,0 143.299,5 39.546,6 468,0
Nederlandse international G+I Handel en horeca 2022 134 132,2 172.854,4 20.257,4 14.253,4 99.551,2 1.693,1 97.858,1 8.425,8 76,1
Nederlandse international H+J Vervoer, informatie en communicatie 2022 54 70,5 146.778,6 12.498,4 20.414,5 57.828,5 849,0 56.979,5 26.479,9 1.620,0
Nederlandse international L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 15 0,5 5.581,4 2,2 2.970,6 1.338,9 75,2 1.263,7 259,7 45,8
Nederlandse international M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2022 58 81,4 96.945,5 5.943,8 7.572,3 46.955,1 6.110,7 40.844,4 23.937,2 2.116,5
Buitenlandse onderneming Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2022 . . . . . . . . . .
Buitenlandse onderneming Totaal, exclusief financiële sector 2022 644 509,3 356.536,8 34.881,2 97.532,4 28.331,6 14.848,2 13.483,4 38.557,1 6.053,9
Buitenlandse onderneming A-F Landbouw en nijverheid 2022 203 96,4 108.458,5 18.568,6 25.940,7 3.319,1 2.197,2 1.121,9 8.047,6 1.043,1
Buitenlandse onderneming G+I Handel en horeca 2022 213 122,9 96.309,8 4.407,9 13.943,7 14.548,5 4.679,3 9.869,2 17.198,5 2.414,5
Buitenlandse onderneming H+J Vervoer, informatie en communicatie 2022 92 107,8 65.075,7 7.951,8 23.795,0 1.400,9 1.074,1 326,8 3.976,3 310,3
Buitenlandse onderneming L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 51 1,0 14.188,5 61,2 10.875,6 1.092,6 644,1 448,5 547,6 0,2
Buitenlandse onderneming M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2022 85 181,3 72.504,3 3.891,7 22.977,3 7.970,5 6.253,6 1.716,9 8.787,0 2.285,8
Buitenlandse international Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2022 . . . . . . . . . .
Buitenlandse international Totaal, exclusief financiële sector 2022 788 463,6 1.854.761,3 85.171,8 78.413,0 1.072.310,5 47.850,1 1.024.460,4 232.099,4 6.774,5
Buitenlandse international A-F Landbouw en nijverheid 2022 279 167,6 861.872,7 24.001,8 36.767,3 534.235,9 35.668,8 498.567,1 95.039,4 1.599,2
Buitenlandse international G+I Handel en horeca 2022 279 104,9 494.430,4 11.776,4 12.583,4 244.331,2 2.315,4 242.015,8 104.648,5 1.796,5
Buitenlandse international H+J Vervoer, informatie en communicatie 2022 118 100,6 236.021,5 21.697,3 21.955,4 137.459,5 5.977,3 131.482,2 19.334,1 3.131,4
Buitenlandse international L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 7 0,4 11.783,8 0,3 1.067,9 9.665,4 14,2 9.651,2 446,2 35,4
Buitenlandse international M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2022 105 90,0 250.652,8 27.696,0 6.039,0 146.618,5 3.874,4 142.744,1 12.631,1 212,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro). De gegevens zijn ingedeeld naar economische activiteit (hoofdsectie Standaard Bedrijfsindeling 2008) en naar buitenlandse verwevenheid. Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.

Gegevens beschikbaar over: 2019 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers van 2019 tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 februari 2024:
De definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 maart 2022:
De definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Vanaf statistiekjaar 2020 is SBI ‘L’ toegevoegd aan het SFO-waarneembereik. Dit heeft als gevolg dat SBI 'L' is toegevoegd als categorie aan de variabele 'Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008)', net als de nieuwe samentelling 'Totaal, exclusief financiële sector'. De oude samentelling 'Totaal, ex. financiële sector, vastgoed' komt hierdoor te vervallen vanaf statistiekjaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In december (12 maanden na verslagjaar) verschijnen voorlopige cijfers;
- In maart (15 maanden na verslagjaar) komt aanvullende informatie beschikbaar op grond waarvan de gegevens een definitieve status krijgen.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.
Aantal werknemers (FTE)
'FTE' betekent full-time-equivalent; dit getal omvat het aantal werknemers dat, gemiddeld gedurende het boekjaar, op de loonlijsten van de onderneming staat vermeld en is herleid tot volledige banen.
Balanstotaal eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).
Balans activa eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) aan het einde van een boekjaar, ingedeeld naar kalenderjaar.
Immateriële vaste activa
Een identificeerbaar, niet-monetair actief (bezit, eigendom) zonder fysieke gedaante dat wordt gebruikt voor de productie en aflevering van goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden. Inclusief het recht op gebruik inzake operational lease vanaf statistiekjaar 2021.
Voorbeelden: concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Dit zijn de fysieke activa (eigendommen) die bestemd zijn voor de duurzame ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming.
Inclusief het recht op gebruik inzake operational lease vanaf statistiekjaar 2021.
Voorbeelden: bedrijfsgebouwen, machines, installaties, computers, transportmiddelen.
Deelnemingen
De totale post deelnemingen totaal bestaat uit:
A. De waarde van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
B. De waarde van de deelname in het kapitaal van alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Deelnemingen totaal
Deelnemingen binnenland
Het betreft de waarde van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Deelnemingen buitenland
Het betreft de waarde van de deelname in het kapitaal van alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Langlopende vorderingen en beleggingen
Dit is het totaal aan vorderingen en beleggingen met een (resterende) looptijd langer dan een jaar.
Langl. vorderingen en beleggingen totaal
Langlopende vorderingen en beleggingen totaal.
Langl. vorderingen op deeln. binnenland
Langlopende vorderingen op deelnemingen binnenland.

Dit zijn langlopende vorderingen op niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.