Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Buitenlands belang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemingengroep (aantal) Aantal werknemers (FTE) (x 1 000) Balanstotaal eindstand (mln euro) Balans activa eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Deelnemingen binnenland (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Deelnemingen buitenland (mln euro) Balans activa eindstand Langlopende vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Langlopende vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen op deeln. binnenland (mln euro) Balans activa eindstand Langlopende vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen op deeln. buitenland (mln euro) Balans activa eindstand Langlopende vorderingen en beleggingen Vorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans activa eindstand Langlopende vorderingen en beleggingen Overige langl.vorderingen en beleggingen (mln euro) Balans activa eindstand Voorraden (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Kortl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Kortl. vorderingen op deeln. binnenland (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Kortl. vorderingen op deeln. buitenland (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Handelsdebiteuren (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Belastingen (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Overige vorderingen (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Beleggingen op korte termijn (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen Liquide middelen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen Kasmiddelen (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen Termijndeposito's (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen Vorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Eigen vermogen totaal (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Aandelenkapitaal (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Agioreserve (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Herwaarderingsreserve (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Niet verdeelde winst en overige reserves (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schuld; niet rentedragend Langlopende schulden totaal: geen rente (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schuld; niet rentedragend Belang van derden (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schuld; niet rentedragend Egalisatierekening (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schuld; niet rentedragend Voorzieningen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schuld; rentedragend Langlopende schulden totaal: wel rente (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schuld; rentedragend Langl. schulden op deeln. binnenland (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schuld; rentedragend Langl. schulden op deeln. buitenland (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schuld; rentedragend Obligatieleningen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schuld; rentedragend Schulden aan financiële instellingen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schuld; rentedragend Overige langlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Kortlopende schulden totaal (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Kortl. schulden op deeln. binnenland (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Kortl. schulden op deeln. buitenland (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Handelscrediteuren (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Schulden aan financiële instellingen (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Belastingen (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Overige kortlopende schulden (mln euro) Balanstotaal beginstand (mln euro) Balans activa beginstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa beginstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Deelnemingen binnenland (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Deelnemingen buitenland (mln euro) Balans activa beginstand Langlopende vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Langlopende vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen op deeln. binnenland (mln euro) Balans activa beginstand Langlopende vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen op deeln. buitenland (mln euro) Balans activa beginstand Langlopende vorderingen en beleggingen Vorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans activa beginstand Langlopende vorderingen en beleggingen Overige langl.vorderingen en beleggingen (mln euro) Balans activa beginstand Voorraden (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Kortl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Kortl. vorderingen op deeln. binnenland (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Kortl. vorderingen op deeln. buitenland (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Handelsdebiteuren (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Belastingen (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Overige kortlopende vorderingen (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Beleggingen op korte termijn (mln euro) Balans activa beginstand Liquide middelen Liquide middelen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Liquide middelen Kasmiddelen (mln euro) Balans activa beginstand Liquide middelen Termijndeposito's (mln euro) Balans activa beginstand Liquide middelen Vorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen Eigen vermogen totaal (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen Aandelenkapitaal (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen Agioreserve (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen Herwaarderingsreserve (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen Niet verdeelde winst en overige reserves (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden; niet rentedragend Langlopende schulden totaal: geen rente (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden; niet rentedragend Belang van derden (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden; niet rentedragend Egalisatierekening (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden; niet rentedragend Voorzieningen (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden; rentedragend Langlopende schulden totaal: wel rente (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden; rentedragend Langl. schulden op deeln. binnenland (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden; rentedragend Langl. schulden op deeln. buitenland (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden; rentedragend Obligatieleningen (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden; rentedragend Schulden aan financiële instellingen (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden; rentedragend Overige langlopende schulden (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Kortlopende schulden totaal (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Kortl. schulden op deeln. binnenland (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Kortl. schulden op deeln. buitenland (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Handelscrediteuren (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Belastingen (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Schulden aan financiële instellingen (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Overige kortlopende schulden (mln euro) Resultatenrekening Netto omzet Totale netto omzet (mln euro) Resultatenrekening Netto omzet Netto omzet uit buitenland (mln euro) Resultatenrekening Loon, salaris en sociale premies (mln euro) Resultatenrekening Afschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening Kosten van de omzet Totale kosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening Kosten van de omzet Kosten van de omzet uit buitenland (mln euro) Resultatenrekening Investeringspremies (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Resultaat uit deelnemingen totaal (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Resultaten uit deelnemingen binnenland (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Resultaten uit deelnemingen buitenland (mln euro) Resultatenrekening Rentebaten (mln euro) Resultatenrekening Rentelasten (mln euro) Resultatenrekening Overige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Resultatenrekening Vennootschapsbelasting (mln euro) Resultatenrekening Aandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening Nettoresultaat (mln euro)
Totaal Totaal, exclusief financiële sector 2021 2.691 1.688,9 2.927.751,3 249.994,5 356.821,1 1.235.202,1 94.326,4 1.140.875,7 391.293,6 26.456,9 301.422,4 2.545,4 60.868,9 100.418,6 451.593,2 45.889,6 223.910,9 105.071,7 16.189,7 41.334,2 19.197,1 142.428,3 1.047,0 32.664,5 108.716,8 1.623.152,3 192.727,5 815.016,7 39.434,4 575.973,7 66.954,2 15.527,0 4.377,6 47.049,6 708.258,2 152.627,0 156.680,4 147.309,9 87.882,8 163.758,1 529.386,6 33.948,6 218.612,0 100.791,3 36.691,0 28.034,8 111.308,9 2.698.688,9 227.699,3 341.251,0 1.154.630,4 85.262,6 1.069.367,8 360.902,8 20.349,3 286.062,2 1.734,3 52.757,0 84.331,9 409.507,2 44.920,8 210.822,9 85.866,1 12.641,9 34.489,0 20.766,5 120.366,1 859,5 24.501,9 95.004,7 1.478.773,1 169.551,4 755.928,7 34.822,1 518.470,9 58.767,3 12.672,2 4.215,5 41.879,6 696.565,6 147.349,4 177.155,9 129.687,3 82.176,2 160.196,8 464.583,0 34.695,5 194.324,7 80.732,8 25.945,9 34.731,9 94.152,2 1.085.567,7 557.462,6 126.967,4 46.382,0 854.371,1 419.408,8 3.436,4 61.283,7 125.440,8 19.588,3 105.852,5 13.141,4 22.462,0 4.595,8 880,6 364,7 182.515,6 14.488,2 2.075,3 165.952,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro). De gegevens zijn ingedeeld naar economische activiteit (hoofdsectie Standaard Bedrijfsindeling 2008) en naar buitenlandse verwevenheid. Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.

Gegevens beschikbaar over: 2019 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers van 2019 tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 februari 2024:
De definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 maart 2022:
De definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Vanaf statistiekjaar 2020 is SBI ‘L’ toegevoegd aan het SFO-waarneembereik. Dit heeft als gevolg dat SBI 'L' is toegevoegd als categorie aan de variabele 'Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008)', net als de nieuwe samentelling 'Totaal, exclusief financiële sector'. De oude samentelling 'Totaal, ex. financiële sector, vastgoed' komt hierdoor te vervallen vanaf statistiekjaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In december (12 maanden na verslagjaar) verschijnen voorlopige cijfers;
- In maart (15 maanden na verslagjaar) komt aanvullende informatie beschikbaar op grond waarvan de gegevens een definitieve status krijgen.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.
Aantal werknemers (FTE)
'FTE' betekent full-time-equivalent; dit getal omvat het aantal werknemers dat, gemiddeld gedurende het boekjaar, op de loonlijsten van de onderneming staat vermeld en is herleid tot volledige banen.
Balanstotaal eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).
Balans activa eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) aan het einde van een boekjaar, ingedeeld naar kalenderjaar.
Immateriële vaste activa
Een identificeerbaar, niet-monetair actief (bezit, eigendom) zonder fysieke gedaante dat wordt gebruikt voor de productie en aflevering van goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden. Inclusief het recht op gebruik inzake operational lease vanaf statistiekjaar 2021.
Voorbeelden: concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Dit zijn de fysieke activa (eigendommen) die bestemd zijn voor de duurzame ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming.
Inclusief het recht op gebruik inzake operational lease vanaf statistiekjaar 2021.
Voorbeelden: bedrijfsgebouwen, machines, installaties, computers, transportmiddelen.
Deelnemingen
De totale post deelnemingen totaal bestaat uit:
A. De waarde van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
B. De waarde van de deelname in het kapitaal van alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Deelnemingen totaal
Deelnemingen binnenland
Het betreft de waarde van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Deelnemingen buitenland
Het betreft de waarde van de deelname in het kapitaal van alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Langlopende vorderingen en beleggingen
Dit is het totaal aan vorderingen en beleggingen met een (resterende) looptijd langer dan een jaar.
Langl. vorderingen en beleggingen totaal
Langlopende vorderingen en beleggingen totaal.
Langl. vorderingen op deeln. binnenland
Langlopende vorderingen op deelnemingen binnenland.

Dit zijn langlopende vorderingen op niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Langl. vorderingen op deeln. buitenland
Langlopende vorderingen op deelnemingen buitenland.

Dit zijn langlopende vorderingen op alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Vorderingen op financiële instellingen
Dit zijn langlopende vorderingen op financiële instellingen.
Overige langl.vorderingen en beleggingen
Overige langlopende vorderingen en beleggingen.

Hiertoe behoren alle overige langlopende vorderingen en beleggingen.
Voorraden
Dit zijn grond- en hulpstoffen, gereed product en handelsgoederen.
Kortlopende vorderingen en beleggingen
Dit zijn vorderingen en beleggingen met een looptijd korter dan een jaar,
Kortl. vorderingen en beleggingen totaal
Kortlopende vorderingen en beleggingen totaal.
Kortl. vorderingen op deeln. binnenland
Kortlopende vorderingen op deelnemingen binnenland.

Dit zijn kortlopende vorderingen op niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Kortl. vorderingen op deeln. buitenland
Kortlopende vorderingen op deelnemingen buitenland.

Dit zijn kortlopende vorderingen op alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Handelsdebiteuren
Dit zijn handelsvorderingen op klanten; het betreft nog te ontvangen betalingen voor geleverde goederen of diensten.
Belastingen
Dit zijn kortlopende vorderingen met betrekking tot belastingen, premies sociale verzekeringen en subsidies.
Overige vorderingen
Overige kortlopende vorderingen.
Beleggingen op korte termijn
Dit zijn kortlopende beleggingen (met een looptijd van een jaar of minder) in effecten en overige waardepapieren en kasgeldleningen (met uitzondering van termijndeposito's).
Liquide middelen
Dit zijn activa die vrijwel direct in geld zijn om te zetten.
Voorbeelden: kasmiddelen, wissels, cheques, termijndeposito's, rekening-courant tegoeden en overige kortlopende vorderingen op financiële instellingen, zoals daggeldleningen.
Liquide middelen totaal
Kasmiddelen
Behalve kasmiddelen zijn onder deze balanspost ook geldwissels en cheques inbegrepen.
Termijndeposito's
Termijndeposito's zijn de niet direct opvraagbare tegoeden bij een bank.
Zij vormen de totale waarde van de stortingen voor een vaste termijn met een looptijd van 1 t/m 12 maanden, tegen vooraf vastgestelde rente.
Vorderingen op financiële instellingen
Dit zijn rekening-courant tegoeden en overige kortlopende vorderingen op financiële instellingen.
Balans passiva eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar, ingedeeld naar kalenderjaar.
Eigen vermogen
Het gestort en opgevraagd aandelenkapitaal, de agioreserve, de herwaarderingsreserve, de niet verdeelde winsten en overige reserves.
Het gestorte en opgevraagde kapitaal vormen een uitsplitsing van het geplaatste kapitaal. Het gestort kapitaal bevat dat deel van het geplaatste kapitaal, dat door aandeelhouders is volgestort.
Het opgevraagde kapitaal is het deel van het geplaatste kapitaal, dat nog niet door de aandeelhouders is volgestort, maar waar de aandeelhouder onverwijld of op korte termijn wel een verplichting toe heeft.
Eigen vermogen totaal
Aandelenkapitaal
Dit is de nominale (in geld uitgedrukte) waarde van het geplaatste aandelenkapitaal, voor zover dat door de aandeelhouders is volgestort, of waarvoor de stortingen zijn uitgeschreven.
Agioreserve
Dit is het verschil tussen de prijs van de aandelen bij uitgifte en de nominale waarde van die aandelen.
Herwaarderingsreserve
Dit is het verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs van vaste activa en voorraden.
Niet verdeelde winst en overige reserves
Dit is de winst van het lopende boekjaar en van de voorgaande boekjaren waarover nog geen besluit is genomen over de bestemming, inclusief de overige reserves.
Langlopende schuld; niet rentedragend
Financiële verplichtingen en reserveringen met een (resterende) looptijd van een jaar of langer, zonder rentevergoeding.
Hieronder vallen onder meer posten als
- belang van derden (bij consolidatie)
- egalisatierekening (correctie bij meerjarige subsidie en premies)
- toekomstige verplichtingen.
Langlopende schulden totaal: geen rente
Financiële verplichtingen en reserveringen met een (resterende) looptijd van een jaar of langer, zonder rentevergoeding.
Hieronder vallen onder meer posten als
- belang van derden (bij consolidatie)
- egalisatierekening (correctie bij meerjarige subsidie en premies)
- toekomstige verplichtingen.
Belang van derden
Het "Belang van derden" is een correctiepost op de consolidatie.
Consolidatie is het samenvoegen van de balansen en resultatenrekeningen van de moedermaatschappijen en haar groepsmaatschappijen tot één balans en één resultatenrekening.
Het betreft hier een correctie voor de weergave van de meegeconsolideerde activa en passiva, die niet in handen zijn van de moedermaatschappij, maar in handen zijn van derden.
Egalisatierekening
De egalisatierekening bevat investeringspremies en subsidies.
Onder deze post is ook opgenomen de waarde van de aan toekomstige boekjaren toe te rekenen bedragen uit hoofde van investeringspremies, subsidies en dergelijke.
Voorzieningen
Hieronder worden de zeer waarschijnlijke, toekomstige verplichtingen verstaan waarvan de omvang met een betrouwbare mate van zekerheid vooraf is in te schatten. Alleen is het tijdstip van betaling onbekend.
Langlopende schuld; rentedragend
Het totaal aan rentedragende schulden met een (resterende) looptijd langer dan een jaar.
Langlopende schulden totaal: wel rente
Het totaal aan rentedragende schulden met een (resterende) looptijd langer dan een jaar.
Langl. schulden op deeln. binnenland
Langlopende schulden op deelnemingen binnenland.

Dit zijn langlopende schulden op niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Langl. schulden op deeln. buitenland
Langlopende schulden op deelnemingen buitenland.

Dit zijn langlopende schulden op alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Obligatieleningen
Dit zijn langlopende leningen met een vaste rente, waarvoor schuldbekentenissen zijn afgegeven.
Schulden aan financiële instellingen
Dit zijn langlopende schulden bij financiële instellingen, inclusief hypothecaire leningen.
Overige langlopende schulden
Hier dienen vanaf statistiekjaar 2021 ook de leaseverplichtingen inzake operational lease te worden verantwoord.
Kortlopende schulden
Dit zijn schulden met een (resterende) looptijd van een jaar of minder.
Kortlopende schulden totaal
Kortl. schulden op deeln. binnenland
Kortlopende schulden op deelnemingen binnenland.

Dit zijn kortlopende schulden op niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Kortl. schulden op deeln. buitenland
Kortlopende schulden op deelnemingen buitenland.

Dit zijn kortlopende schulden op alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Handelscrediteuren
Dit zijn handelsschulden aan leveranciers; het betreft nog te verrichten betalingen voor ingekochte goederen of door derden geleverde diensten.
Schulden aan financiële instellingen
Dit zijn rekening-courant schulden en overige schulden; inclusief kasgeld- en daggeldleningen.
Belastingen
Hieronder wordt verstaan belastingen, premies sociale verzekeringen en subsidies.
Overige kortlopende schulden
Balanstotaal beginstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het begin van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).
Balans activa beginstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) aan het begin van een boekjaar, ingedeeld naar kalenderjaar.
Immateriële vaste activa
Een identificeerbaar, niet-monetair actief (bezit, eigendom) zonder fysieke gedaante dat wordt gebruikt voor de productie en aflevering van goederen of diensten, voor verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden. Inclusief het recht op gebruik inzake operational lease vanaf statistiekjaar 2021.
Voorbeelden: concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill.
Materiële vaste activa
Dit zijn de fysieke activa (eigendommen) die bestemd zijn voor de duurzame ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming.
Inclusief het recht op gebruik inzake operational lease vanaf statistiekjaar 2021.
Voorbeelden: bedrijfsgebouwen, machines, installaties, computers, transportmiddelen.
Deelnemingen
De totale post deelnemingen totaal bestaat uit:
A. De waarde van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
B. De waarde van de deelname in het kapitaal van alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Deelnemingen totaal
Deelnemingen binnenland
Het betreft de waarde van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Deelnemingen buitenland
Het betreft de waarde van de deelname in het kapitaal van alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Langlopende vorderingen en beleggingen
Dit is het totaal aan vorderingen en beleggingen met een (resterende) looptijd langer dan een jaar.
Langl. vorderingen en beleggingen totaal
Langlopende vorderingen en beleggingen totaal.
Langl. vorderingen op deeln. binnenland
Langlopende vorderingen op deelnemingen binnenland.

Dit zijn langlopende vorderingen op niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Langl. vorderingen op deeln. buitenland
Langlopende vorderingen op deelnemingen buitenland.

Dit zijn langlopende vorderingen op alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Vorderingen op financiële instellingen
Dit zijn langlopende vorderingen op financiële instellingen.
Overige langl.vorderingen en beleggingen
Overige langlopende vorderingen en beleggingen.

Hiertoe behoren alle overige langlopende vorderingen en beleggingen.
Voorraden
Dit zijn grond- en hulpstoffen, gereed product en handelsgoederen.
Kortlopende vorderingen en beleggingen
Dit zijn vorderingen en beleggingen met een looptijd korter dan een jaar,
Kortl. vorderingen en beleggingen totaal
Kortlopende vorderingen en beleggingen totaal
Kortl. vorderingen op deeln. binnenland
Kortlopende vorderingen op deelnemingen binnenland.

Dit zijn kortlopende vorderingen op niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Kortl. vorderingen op deeln. buitenland
Kortlopende vorderingen op deelnemingen buitenland.

Dit zijn kortlopende vorderingen op alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Handelsdebiteuren
Dit zijn handelsvorderingen op klanten; het betreft nog te ontvangen betalingen voor geleverde goederen of diensten.
Belastingen
Dit zijn kortlopende vorderingen met betrekking tot belastingen, premies sociale verzekeringen en subsidies.
Overige kortlopende vorderingen
Beleggingen op korte termijn
Dit zijn kortlopende beleggingen (met een looptijd van een jaar of minder) in effecten en overige waardepapieren en kasgeldleningen (met uitzondering van termijndeposito's).
Liquide middelen
Dit zijn activa die vrijwel direct in geld zijn om te zetten.
Voorbeelden: kasmiddelen, wissels, cheques, termijndeposito's, rekening-courant tegoeden en overige kortlopende vorderingen op financiële instellingen, zoals daggeldleningen.
Liquide middelen totaal
Kasmiddelen
Behalve kasmiddelen zijn onder deze balanspost ook geldwissels en cheques inbegrepen.
Termijndeposito's
Termijndeposito's zijn de niet direct opvraagbare tegoeden bij een bank.
Zij vormen de totale waarde van de stortingen voor een vaste termijn met een looptijd van 1 t/m 12 maanden, tegen vooraf vastgestelde rente.
Vorderingen op financiële instellingen
Dit zijn rekening-courant tegoeden en overige kortlopende vorderingen op financiële instellingen.
Balans passiva beginstand
Eigen vermogen
Het gestort en opgevraagd aandelenkapitaal, de agioreserve, de herwaarderingsreserve, de niet verdeelde winsten en overige reserves.
Het gestorte en opgevraagde kapitaal vormen een uitsplitsing van het geplaatste kapitaal. Het gestort kapitaal bevat dat deel van het geplaatste kapitaal, dat door aandeelhouders is volgestort.
Het opgevraagde kapitaal is het deel van het geplaatste kapitaal, dat nog niet door de aandeelhouders is volgestort, maar waar de aandeelhouder onverwijld of op korte termijn wel een verplichting toe heeft.
Eigen vermogen totaal
Aandelenkapitaal
Dit is de nominale (in geld uitgedrukte) waarde van het geplaatste aandelenkapitaal, voor zover dat door de aandeelhouders is volgestort, of waarvoor de stortingen zijn uitgeschreven.
Agioreserve
Dit is het verschil tussen de prijs van de aandelen bij uitgifte en de nominale waarde van die aandelen.
Herwaarderingsreserve
Dit is het verschil tussen de actuele waarde en de historische kostprijs van vaste activa en voorraden.
Niet verdeelde winst en overige reserves
Dit is de winst van het lopende boekjaar en van de voorgaande boekjaren waarover nog geen besluit is genomen over de bestemming, inclusief de overige reserves.
Langlopende schulden; niet rentedragend
Financiële verplichtingen en reserveringen met een (resterende) looptijd van een jaar of langer, zonder rentevergoeding.
Hieronder vallen onder meer posten als
- belang van derden (bij consolidatie)
- egalisatierekening (correctie bij meerjarige subsidie en premies)
- toekomstige verplichtingen.
Langlopende schulden totaal: geen rente
Financiële verplichtingen en reserveringen met een (resterende) looptijd van een jaar of langer, zonder rentevergoeding.
Hieronder vallen onder meer posten als
- belang van derden (bij consolidatie)
- egalisatierekening (correctie bij meerjarige subsidie en premies)
- toekomstige verplichtingen.
Belang van derden
Het "Belang van derden" is een correctiepost op de consolidatie.
Consolidatie is het samenvoegen van de balansen en resultatenrekeningen van de moedermaatschappijen en haar groepsmaatschappijen tot één balans en één resultatenrekening.
Het betreft hier een correctie voor de weergave van de meegeconsolideerde activa en passiva, die niet in handen zijn van de moedermaatschappij, maar in handen zijn van derden.
Egalisatierekening
De egalisatierekening bevat investeringspremies en subsidies.
Onder deze post is ook opgenomen de waarde van de aan toekomstige boekjaren toe te rekenen bedragen uit hoofde van investeringspremies, subsidies en dergelijke.
Voorzieningen
Hieronder worden de zeer waarschijnlijke, toekomstige verplichtingen verstaan waarvan de omvang met een betrouwbare mate van zekerheid vooraf is in te schatten. Alleen is het tijdstip van betaling onbekend.
Langlopende schulden; rentedragend
Het totaal aan rentedragende schulden met een (resterende) looptijd langer dan een jaar.
Langlopende schulden totaal: wel rente
Het totaal aan rentedragende schulden met een (resterende) looptijd langer dan een jaar.
Langl. schulden op deeln. binnenland
Langlopende schulden op deelnemingen binnenland.

Dit zijn langlopende schulden op niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Langl. schulden op deeln. buitenland
Langlopende schulden op deelnemingen buitenland.

Dit zijn langlopende schulden op alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Obligatieleningen
Dit zijn langlopende leningen met een vaste rente, waarvoor schuldbekentenissen zijn afgegeven.
Schulden aan financiële instellingen
Dit zijn langlopende schulden bij financiële instellingen, inclusief hypothecaire leningen.
Overige langlopende schulden
Hier dienen vanaf statistiekjaar 2021 ook de leaseverplichtingen inzake operational lease te worden verantwoord.
Kortlopende schulden
Dit zijn schulden met een (resterende) looptijd van een jaar of minder.
Kortlopende schulden totaal
Kortl. schulden op deeln. binnenland
Kortlopende schulden op deelnemingen binnenland.

Dit zijn kortlopende schulden op niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Kortl. schulden op deeln. buitenland
Kortlopende schulden op deelnemingen buitenland.

Dit zijn kortlopende schulden op alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Handelscrediteuren
Dit zijn handelsschulden aan leveranciers; het betreft nog te verrichten betalingen voor ingekochte goederen of door derden geleverde diensten.
Belastingen
Hieronder wordt verstaan belastingen, premies sociale verzekeringen en subsidies.
Schulden aan financiële instellingen
Dit zijn rekening-courant schulden en overige schulden; inclusief kasgeld- en daggeldleningen.
Overige kortlopende schulden
Resultatenrekening
Resultatenrekening is opgesteld vóór winstverdeling.
Netto omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en/of verleende diensten.
2. De toe- of afneming van de voorraad gereed product en onderhanden werk.
3. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor de eigen bedrijfsuitoefening.
4. De kostprijsverhogende belastingen.
5. Overige bedrijfsopbrengsten, deze omvatten de opbrengsten uit nevenactiviteiten die niet direct het doel van de onderneming zijn.
Totale netto omzet
Netto omzet uit buitenland
De omzet die gerealiseerd is in het buitenland.
Loon, salaris en sociale premies
Dit zijn lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten.
Afschrijvingen
Boekhoudkundige verwerking van waardevermindering die het gevolg is van slijtage (bijv. gebouwen, machines, inventaris), prijsdaling (bijv. voorraden), veroudering (bijv. incourante voorraden), operational lease (vanaf statistiekjaar 2021) of uit andere hoofde (bijv. dubieuze debiteuren).
Kosten van de omzet
Dit betreft het grond- en hulpstoffenverbruik en de inkoopwaarde van de handelsgoederen en overige bedrijfskosten begrepen in de netto-omzet. Tot de overige bedrijfskosten behoren alle kosten, voor zover zij niet betrekking hebben op lonen, afschrijvingen en rentelasten. Tot de overige bedrijfskosten behoren tevens:
- de af te dragen kostprijsverhogende belastingen (zoals accijnzen), die in het bedrag van de netto omzet begrepen zijn;
- de kosten van ingeleend personeel en uitzendkrachten;
- toevoegingen aan de voorzieningen (excl. latente belastingen en pensioenen).
Totale kosten van de omzet
Kosten van de omzet uit buitenland
De kosten die gemaakt zijn in het buitenland.
Investeringspremies
Dit zijn de baten uit hoofde van investeringspremies, subsidies en dergelijke, die ten gunste van het lopende boekjaar worden gebracht.
Bedrijfsresultaat
De netto omzet min de lonen, afschrijvingen en kosten van de omzet plus de baten uit hoofde van investeringspremies, subsidies e.d.
Resultaat uit deelnemingen
Het totale resultaat, dat voortvloeit uit de deelname in het kapitaal van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland en uit de deelname in het kapitaal van alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Resultaat uit deelnemingen totaal
Resultaten uit deelnemingen binnenland
Het resultaat, dat voortvloeit uit de deelname in het kapitaal van niet-meegeconsolideerde groepsmaatschappijen en overige deelnemingen binnenland.
Resultaten uit deelnemingen buitenland
Het resultaat, dat voortvloeit uit de deelname in het kapitaal van alle in het buitenland gevestigde groepsmaatschappijen en de overige buitenlandse (minderheids-) deelnemingen.
Rentebaten
De vergoeding die verkregen wordt voor het ter beschikking stellen van een geldlening.
Rentelasten
De kosten die vergoed moeten worden voor het ter beschikking krijgen van een geldlening. Inclusief rentelasten betreffende de balanspost verplichtingen inzake operational lease vanaf statistiekjaar 2021.
Overige financiële resultaten
Overige financiële baten en lasten.
Vooral: koersverschillen uit hoofde van transacties, vorderingen en schulden, luidende in buitenlandse valuta.
Buitengewone baten
Buitengewone baten hebben betrekking op incidentele baten die duidelijk te onderscheiden zijn van de gewone bedrijfsuitoefening.

M.i.v. 2003 vallen alleen nog uitkeringen i.v.m. onteigeningen en natuurrampen onder de buitengewone baten.
Buitengewone lasten
Buitengewone lasten hebben betrekking op incidentele lasten die duidelijk te onderscheiden zijn van de gewone bedrijfsuitoefening.

M.i.v. 2003 vallen alleen nog kosten i.v.m. onteigeningen en natuurrampen onder de buitengewone lasten.
Resultaat voor belastingen
Het resultaat, inclusief financiële baten en lasten, vóór aftrek van belastingen en aandeel van derden.
Vennootschapsbelasting
Belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen. Het is de belasting die wordt geheven over de winst van rechtspersonen, bijvoorbeeld naamloze vennootschappen (NV’s) en besloten vennootschappen (BV’s).
Aandeel van derden
De component 'aandeel van derden' is de correctiepost met betrekking tot de groepsmaatschappijen die in Nederland gevestigd en actief zijn die voor 100% in de consolidatie opgenomen worden maar waarbij de deelname minder dan 100% is.
De deelgerechtigheid in de winst is derhalve geen 100%.
Zie ook de balanspost 'belang van derden'.
Nettoresultaat
Het nettoresultaat, inclusief financiële baten en lasten, na aftrek van belastingen en aandeel van derden.
Het aandeel derden bevat het meegeconsolideerde resultaat, dat niet toekomt aan de moedermaatschappij, maar aan derden (zie ook de post "Belang van derden" bij balans-passiva).