Welzijn; tevredenheid, vertrouwen en participatie per kwartaal

Welzijn; tevredenheid, vertrouwen en participatie per kwartaal

Marges Perioden Tevreden met het leven (18+) (%) Ontevreden met het leven (18+) (%) Tevreden met financiële situatie (18+) (%) Zorgen om verliezen betaald werk (18+) (%) Vertrouwen in de Tweede Kamer (15+) (%) Vertrouwen in andere mensen (15+) (%) Vrijwilligerswerk afgelopen 4 weken(15+) (%) Informele hulp afgelopen 4 weken (15+) (%) Weinig sociale contacten (15+) (%)
Waarde 2021 4e kwartaal 85,5 3,1 78,3 11,0 35,3 67,2 26,1 34,3 5,0
Ondergrens 95%-interval 2021 4e kwartaal 83,8 2,3 76,6 10,1 33,5 64,9 24,8 32,4 4,3
Bovengrens 95%-interval 2021 4e kwartaal 87,3 4,0 80,0 11,8 37,2 69,5 27,5 36,1 5,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het welzijn van de volwassen Nederlandse bevolking, in termen van tevredenheid, vertrouwen en participatie. De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek Sociale samenhang & Welzijn (SSW). Tot voor kort publiceerde het CBS alleen jaarcijfers uit het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn. Sinds 2020 zijn er kwartaalcijfers gemaakt op basis van tijdreeksmodellen die de cijfers corrigeren voor wijzigingen in de waarneming (Bollineni-Balabay et al., 2017; Boonstra en Van den Brakel, 2018).
Dit was nodig, omdat de persoonlijke interviews vanwege de coronamaatregelen in selecte perioden in 2020 en 2021 (gedeeltelijk) niet door konden gaan. De cijfers voor het tweede kwartaal van 2020 zijn bijvoorbeeld gebaseerd op alleen internet en telefonische waarneming. Hierdoor waren de cijfers zonder correctie niet zonder meer vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2020 en met eerdere jaren. Ook in 2021 zijn er perioden waarin persoonlijke interviews niet konden plaatsvinden.

De cijfers tot en met het 3e kwartaal 2020 zijn eerder verschenen in een maatwerktabel. Sommige cijfers in deze statlinetabel zijn iets gewijzigd ten opzichte van de vorige publicatie. Dit komt door het toevoegen van nieuwe informatie (een nieuw kwartaal) aan het onderliggende tijdreeksmodel.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2022:
De cijfers over het 4e kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief. Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Of en wanneer er nieuwe cijfers komen is nog niet bekend.

Toelichting onderwerpen

Tevreden met het leven (18+)
De vraag naar de tevredenheid met het leven luidt als volgt: ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden.’
Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als ‘tevreden met het leven’, een score van 5 of 6 als ‘niet tevreden, niet ontevreden’ en een score van 1 tot en met 4 als ‘ontevreden’ (Van Beuningen et al., 2014).
Ontevreden met het leven (18+)
De vraag naar de tevredenheid met het leven luidt als volgt: ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met het leven dat u nu leidt? Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden.’
Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als ‘tevreden met het leven’, een score van 5 of 6 als ‘niet tevreden, niet ontevreden’ en een score van 1 tot en met 4 als ‘ontevreden’ (Van Beuningen et al., 2014).
Tevreden met financiële situatie (18+)
De vraag luidt: ‘Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u tevreden bent met de financiële situatie van uw huishouden. Een 1 staat voor volledig ontevreden en 10 voor volledig tevreden?'.
Een score van 7 tot en met 10 wordt geclassificeerd als ‘tevreden met de financiële situatie’.
Zorgen om verliezen betaald werk (18+)
Gevraagd wordt 'Hoe vaak maakt u zich zorgen om uw baan te verliezen / geen werk of opdrachten meer te krijgen? Een 1 staat voor nooit en een 10 voor voortdurend.'
Een score van 7 tot en met 10 wordt gerekend als het hebben van zorgen om werk te verliezen.
Deze vraag wordt alleen gesteld aan mensen van 18 jaar of ouder met betaald werk, die 12 of meer uur per week werken.
Vertrouwen in de Tweede Kamer (15+)
Het aandeel in de bevolking van 15 jaar of ouder dat zegt ‘heel veel’ of ‘tamelijk veel’ vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer.
Vertrouwen in andere mensen (15+)
De vraag luidde: Vindt u over het algemeen dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen? Antwoordcategorieën waren daarbij: 1. Meeste mensen zijn wel te vertrouwen. 2. Men kan niet voorzichtig genoeg zijn. Het gaat hier om het aandeel dat aangaf dat de meeste mensen wel te vertrouwen zijn.
Vrijwilligerswerk afgelopen 4 weken(15+)
Het aandeel dat zegt vrijwilligerswerk te doen in de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek voor verenigingen of organisaties. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Informele hulp afgelopen 4 weken (15+)
Het aandeel dat aangeeft in de 4 weken voorafgaand aan het onderzoek in de vrije tijd onbetaalde hulp te verlenen buiten organisaties om aan anderen buiten het eigen huishouden, zoals zieken, buren, familie, vrienden of bekenden.
Weinig sociale contacten (15+)
In de vragenlijst wordt gevraagd hoe vaak iemand contact heeft met familieleden of gezinsleden die niet in huis wonen, met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen, of met buren.
Dit zijn 3 aparte vragen. Antwoordcategorieën waren daarbij: 1. Dagelijks, 2. Minstens 1x per week, maar niet dagelijks 3. Minstens 1x per maand, 4. Minder dan 1x per maand, maar niet wekelijks 5. Zelden of nooit.
Mensen met weinig contacten zijn mensen die minder dan wekelijks contact hebben met zowel familieleden als vrienden en buren.