Gebieden in Nederland 2021

Gebieden in Nederland 2021

Regio's Codes en namen van gemeenten Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Arbeidsmarktregio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Arbeidsmarktregio's Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten COROP-gebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Landbouwgebieden Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Landbouwgebieden Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Ressorten (rechtsgebieden) Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Ressorten (rechtsgebieden) Naam (naam) Lokaliseringen van gemeenten Veiligheidsregio's Code (code) Lokaliseringen van gemeenten Veiligheidsregio's Naam (naam)
Amsterdam GM0363 AM18 Groot Amsterdam CR23 Groot-Amsterdam LB2706 Waterland en N.-Hollandse Droogmakerijen RT11 Gerechtshof Amsterdam VR13 Amsterdam-Amstelland
Arnhem GM0202 AM07 Midden-Gelderland CR15 Arnhem/Nijmegen LB2505 Veluwezoom en Betuwe RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden VR07 Gelderland-Midden
Assen GM0106 AM01 Groningen CR07 Noord-Drenthe LB2202 Smilde en Centraal Zandgebied in Drenthe RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden VR03 Drenthe
's-Gravenhage (gemeente) GM0518 AM21 Haaglanden CR26 Agglomeratie 's-Gravenhage LB2809 Westland en Zuidhollandse Droogmakerijen RT13 Gerechtshof Den Haag VR15 Haaglanden
Groningen (gemeente) GM0014 AM01 Groningen CR03 Overig Groningen LB2002 Centraal Weidegebied in Groningen RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden VR01 Groningen
Haarlem GM0392 AM37 Zuid-Kennemerland en IJmond CR21 Agglomeratie Haarlem LB2708 Kennemerland RT11 Gerechtshof Amsterdam VR12 Kennemerland
's-Hertogenbosch GM0796 AM27 Noordoost-Brabant CR35 Noordoost-Noord-Brabant LB3004 Oostelijke Langstraat RT14 Gerechtshof 's-Hertogenbosch VR21 Brabant-Noord
Leeuwarden GM0080 AM02 Friesland CR04 Noord-Friesland LB2102 Weidestreek in Friesland RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden VR02 Fryslân
Lelystad GM0995 AM11 Flevoland CR40 Flevoland LB2402 Zuidelijke IJsselmeerpolders RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden VR25 Flevoland
Maastricht GM0935 AM30 Zuid-Limburg CR39 Zuid-Limburg LB3102 Zuid-Limburg RT14 Gerechtshof 's-Hertogenbosch VR24 Limburg-Zuid
Middelburg (Z.) GM0687 AM24 Zeeland CR32 Overig Zeeland LB2902 Walcheren en Zuid-Beveland RT14 Gerechtshof 's-Hertogenbosch VR19 Zeeland
Utrecht (gemeente) GM0344 AM13 Midden-Utrecht CR17 Utrecht LB2603 Centraal Tuinbouwgebied in Utrecht RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden VR09 Utrecht
Zwolle GM0193 AM36 Regio Zwolle CR10 Noord-Overijssel LB2301 Weidegebied in Overijssel RT12 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden VR04 IJsselland
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een relatie gelegd tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau in Nederland) op 1 januari 2021 en diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op bovengemeentelijk niveau. Met de informatie uit deze tabel kunnen cijfers van gemeenten bij elkaar worden opgeteld, zodat ook cijfers op bovengemeentelijk niveau kunnen worden berekend. Voor de indeling naar toeristengebieden zijn hierop uitzonderingen van toepassing. Klik in de tabel op de betreffende kolomkop ('Toeristengebieden') om detailinformatie te krijgen.

De tabel is opgebouwd uit:
- Codes en namen van gemeenten.
- Lokaliseringen van gemeenten. Hierbij wordt aangegeven tot welke bovengemeentelijke gebieden een gemeente behoort.
- Grootte en stedelijkheid van gemeenten.
- Statistische gegevens. Hieronder vallen het inwonertal en de omgevingsadressendichtheid. Op deze gegevens zijn de grootte en stedelijkheid van gemeenten gebaseerd.

Per gemeente wordt in de tabel vermeld van welke bovengemeentelijke gebieden de gemeente deel uitmaakt. Anderzijds kunnen bij de landsdelen, provincies en COROP-gebieden de bijbehorende gemeenten worden gezocht.

Gegevens beschikbaar over 2021

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per juli 2021:
De definitieve cijfers voor gemeentegrootte en inwoners zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar wordt uiterlijk in januari een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. Enkele gegevens zijn dan echter nog niet beschikbaar, die in maart alsnog worden toegevoegd. In de zomer van het jaar worden de gegevens definitief vastgesteld.
Zie paragraaf 3 voor een link naar de andere jaartabellen.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten en een alfabetische sortering van de namen van de gemeenten.
Code
De gemeentecode is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam. De code wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in overleg met CBS vastgesteld.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Arbeidsmarktregio's
AM = Arbeidsmarktregio
Een indeling in regio's van waaruit gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. Het is een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Deze indeling is van onderop, door gemeenten zelf, tot stand gekomen. Nederland telt 35 arbeidsmarktregio's.

Met ingang van 1-1-2021 is de gemeente Vijfheerenlanden in zijn geheel toebedeeld aan de Arbeidsmarktregio ‘Gorinchem’, code AM35. In de jaren hiervoor was de gemeente over meerdere Arbeidsmarktregio’s verdeeld en stond daarom in deze tabel als ‘Niet in te delen’, code AM99.
Code
Codes van de arbeidsmarktregio's.
Naam
Namen van de arbeidsmarktregio's.
COROP-gebieden
CR = COROP-gebied
Lokalisering van gemeenten per COROP-gebied. De indeling in COROP-gebieden vormt een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROP-gebieden.
Code
Codes van de COROP-gebieden.
Naam
Namen van de COROP-gebieden.
Landbouwgebieden
LB = Landbouwgebied
Lokalisering van gemeenten per landbouwgebied. Groepering van gemeenten met (zoveel mogelijk) gelijksoortige typen van landbouwbedrijven. De indeling in landbouwgebieden is in 1991 door de Adviescommissie Landbouwstatistieken vastgesteld en valt binnen de provinciegrenzen. Nederland telt 65 landbouwgebieden.
Code
Codes van de landbouwgebieden.
Naam
Namen van de landbouwgebieden. Een aantal namen is vanwege hun lengte afgekort.
Ressorten (rechtsgebieden)
RT = Ressort (rechtsgebied)
Lokalisering van gemeenten per ressort. Een ressort is het rechtsgebied van één van de gerechtshoven in Nederland. Elke ressort beslaat een aantal arrondissementen, dat zijn de rechtsgebieden van de rechtbanken.
Code
Codes van de ressorten (gerechtshoven).
Naam
Namen van de ressorten (gerechtshoven).
Veiligheidsregio's
VR = Veiligheidsregio
Een veiligheidsregio is een gebied waarin de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samenwerken voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.
Code
Codes van de veiligheidsregio's.
Naam
Namen van de veiligheidsregio's.