Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop en is een verbijzondering van de tabel Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio (zie paragraaf 3). De mutatietypen Overige toevoegingen, Overige onttrekkingen en Correcties worden nader uitgesplitst naar o.a. woningtransformaties, woningsplitsingen en administratieve aanpassingen. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per januari 2024:
De nader voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Bij de onderwerpen is het saldo van woningsplitsing en het saldo van woningsamenvoeging toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2023 worden eind 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.
Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Overige toevoegingen en correcties
Bij overige toevoegingen gaat het om woningen die om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad zijn toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie. Daarnaast zijn ook positieve correcties onderdeel van de categorie 'Overige toevoegingen en correcties'.
Onder correcties vallen:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode. Het betreft dan late respons.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van 'in gebruik' naar 'gevormd'.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken. Het gaat dan bijvoorbeeld om Nieuwbouw of Sloop van eenzelfde woning die al in een eerdere periode is geteld.

Totaal overige toevoegingen
Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Late respons nieuwbouw
Van alle nieuwbouwpanden die één of twee jaar eerder zijn gebouwd, is vastgesteld of er nog 'nagekomen' verblijfsobjecten zijn die deel uitmaken van deze panden. De verblijfsobjecten zijn dus één of twee jaar later dan het jaar van nieuwbouw aan de BAG toegevoegd. Deze verblijfsobjecten beschouwen we als 'late respons'. In 2013 kan slechts één jaar worden teruggekeken. In 2012 ontbreekt dit cijfer omdat er voor 2012 geen cijfers zijn gebaseerd op de BAG.
In bestaande panden
Mutaties die hebben plaatsgevonden in al bestaande panden (dus geen nieuwbouwpanden). Het gaat om panden met status In gebruik (wel of niet ingemeten) of Buiten gebruik.
Totaal in bestaande panden
Transformatie
Onder transformatie wordt het hergebruik van bestaande panden verstaan. Als een pand wordt gesloopt en op dezelfde plek een nieuw pand wordt geplaatst, telt dit niet mee als transformatie. Het gaat hierbij om hergebruik van bestaande panden waarbij (een) verblijfsobject(en) met een niet-woonfunctie verdwijnt of verandert en in plaats daarvan een verblijfsobject met woonfunctie wordt toegevoegd.
Late respons transformatie
Van alle panden die één of twee jaar eerder zijn getransformeerd, is vastgesteld of er nog ‘nagekomen’ verblijfsobjecten zijn die deel uitmaken van deze panden. De verblijfsobjecten zijn dus één of twee jaar later dan het jaar van transformatie aan de BAG toegevoegd. Deze verblijfsobjecten beschouwen we als ‘late respons’. In 2013 kan slechts één jaar worden teruggekeken. In 2012 ontbreekt dit cijfer omdat er voor 2012 geen cijfers zijn gebaseerd op de BAG.
Woningsplitsing
Bij woningsplitsing wordt een woning in twee of meer woningen gesplitst. Voor woningsplitsingen zijn de volgende beslisregels gehanteerd:
- aantal woningen in het pand is toegenomen;
- woonoppervlak in het pand is met maximaal 40% toe- of afgenomen;
- het gemiddeld woonoppervlak van alle verblijfsobjecten in het pand ligt zowel aan het begin als aan het eind van het jaar tussen 15 en 500 m2;
- gemiddeld oppervlak van het verblijfsobject is met minimaal 10% afgenomen;
- er zijn maximaal 10 verblijfsobjecten in het pand na woningsplitsing.
Woningsamenvoeging
Woningsamenvoeging is het tegenovergestelde van woningsplitsing. Bij woningsamenvoeging wordt van twee of meer woningen één woning gemaakt. Voor woningsamenvoegingen zijn de volgende beslisregels gehanteerd:
- aantal woningen in het pand is afgenomen;
- woonoppervlak in het pand is met maximaal 40% toe- of afgenomen;
- het gemiddeld woonoppervlak van alle verblijfsobjecten in het pand ligt zowel aan het begin als aan het eind van het jaar tussen 15 en 500 m2;
- gemiddeld oppervlak van het verblijfsobject is met minimaal 10% toegenomen.
Aanpassingen in bijzondere woongebouwen worden (zover mogelijk) niet als woningsamenvoeging meegeteld, omdat dit vaak administratieve aanpassingen zijn.

Bij woningsamenvoeging worden zowel woningen onttrokken uit de BAG als toegevoegd, vandaar dat deze groep zowel bij overige toevoegingen als overige onttrekkingen voorkomt. Het saldo van deze twee geeft aan hoeveel woningen er uiteindelijk zijn onttrokken aan de woningvoorraad.
Overig door verbouw
Mutaties in bestaande panden waarbij het aantal verblijfsobjecten met een woonfunctie toeneemt door (een combinatie van) transformatie/woningsplitsing/renovatie. Deze verblijfsobjecten kunnen op basis van de mutaties in het pand niet specifiek aan transformatie of woningsplitsing worden toegedeeld.