Prognose bevolking; kerncijfers, 2020-2070

Prognose bevolking; kerncijfers, 2020-2070

Prognose(-interval) Perioden Bevolking op 1 januari (aantal) Levend geborenen kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2020 168.344 164.087 210.629 151.812 58.817
Prognose 2030 18.354.256 200.583 174.762 296.781 234.416 62.365
Prognose 2040 19.072.444 195.463 197.143 293.245 239.639 53.606
Prognose 2050 19.481.782 188.228 207.587 293.201 242.043 51.158
Prognose 2060 19.830.216 203.384 206.499 294.215 244.388 49.827
Prognose 2070 20.423.376 210.064 189.963 294.968 245.408 49.560
Ondergrens 67%-prognose-interval 2020 164.381 157.730 194.866 143.845 42.616
Ondergrens 67%-prognose-interval 2030 18.054.488 184.254 159.296 251.649 210.173 24.530
Ondergrens 67%-prognose-interval 2040 18.431.248 172.900 177.400 239.554 209.447 11.160
Ondergrens 67%-prognose-interval 2050 18.454.720 160.467 186.301 233.800 206.647 7.441
Ondergrens 67%-prognose-interval 2060 18.466.454 165.224 187.784 231.564 207.085 6.159
Ondergrens 67%-prognose-interval 2070 18.700.032 164.741 170.399 236.427 206.078 4.881
Bovengrens 67%-prognose-interval 2020 172.358 170.898 228.950 160.095 76.551
Bovengrens 67%-prognose-interval 2030 18.656.288 216.400 192.228 350.398 263.545 103.632
Bovengrens 67%-prognose-interval 2040 19.707.756 216.201 218.983 354.726 275.331 96.534
Bovengrens 67%-prognose-interval 2050 20.458.514 213.497 229.372 357.051 281.638 92.867
Bovengrens 67%-prognose-interval 2060 21.137.264 238.984 228.870 359.541 286.816 91.538
Bovengrens 67%-prognose-interval 2070 21.976.160 254.104 211.211 357.954 287.349 94.360
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognoses van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levend geboren kinderen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2020-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2020 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2021 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolking.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levend geborenen kinderen
Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Overledenen
Overledene
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Personen die zich in Nederland vestigen of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek van personen naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.

Administratieve afvoering
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Administratieve opneming
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.