Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Migratieachtergrond Perioden Personen met aanspraken partnerpensioen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2017* 9.665.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal 2018* 9.811.570
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:
- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).
- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.
- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Deze tabel geeft inzicht in de stand van het aantal personen met aanspraken op toekomstig partnerpensioen en het totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nog niet bekend is of en wanneer cijfers van latere verslagjaren worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Personen met aanspraken partnerpensioen
Aantal personen met partnerpensioenaanspraken

Het aantal personen met aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd partnerpensioen. Een aanspraak op partnerpensioen betekent dat de deelnemer aan de pensioenregeling in leven is. Indien de deelnemer overlijdt, zal de aanspraak worden omgezet naar een partnerpensioenuitkering voor het bedrag dat is verzekerd in de aanspraak.