Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, regio

Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, regio

Kenmerken adviezen, meldingen, diensten Regio's Perioden Adviezen, meldingen en diensten Gestarte adviezen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Ontvangen meldingen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Casussen met ontvangen melding(en) (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
Totaal Almelo 1e halfjaar 2020* 165 245 200 . 15
Kindermishandeling Almelo 1e halfjaar 2020* 85 105 85 . .
Geweld tegen ouders Almelo 1e halfjaar 2020* . 15 10 . .
(Ex-)Partnergeweld Almelo 1e halfjaar 2020* 45 75 60 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Huiselijk geweld overig Almelo 1e halfjaar 2020* . 20 20 . .
Andere problematiek... Almelo 1e halfjaar 2020* 45 30 30 . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Onbekend Almelo 1e halfjaar 2020* . 50 45 . .
Mishandeling kind: fysiek Almelo 1e halfjaar 2020* 15 30 25 . .
Mishandeling kind: verwaarlozing Almelo 1e halfjaar 2020* 10 . . . .
Mishandeling kind: emotionele mish... Almelo 1e halfjaar 2020* 30 40 35 . .
Mishandeling kind: emotionele verw... Almelo 1e halfjaar 2020* 35 40 30 . .
Mishandeling kind: seksueel misbruik Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Mishandeling kind: getuige van geweld Almelo 1e halfjaar 2020* 10 30 25 . .
Mishandeling kind: PCF Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Mishandeling kind: anders Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Geweld tegen ouders: fysiek Almelo 1e halfjaar 2020* . 10 10 . .
Geweld tegen ouders: emotionele mish... Almelo 1e halfjaar 2020* . 10 10 . .
Geweld tegen ouders: seksueel misbruik Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Geweld tegen ouders: financieel Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Geweld tegen ouders: anders Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Partnergeweld: fysiek Almelo 1e halfjaar 2020* 25 45 35 . .
Partnergeweld: emotionele mishandeling Almelo 1e halfjaar 2020* 35 60 50 . .
Partnergeweld: seksueel misbruik Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Partnergeweld: stalking Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Partnergeweld: financieel Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Partnergeweld: anders Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Ouderenmishandeling: fysiek Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Ouderenmishandeling: verwaarlozing Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Ouderenmishandeling: emotionele mish... Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Ouderenmishandeling: seksueel misbruik Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Ouderenmishandeling: financieel Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Ouderenmishandeling: anders Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Ov. huiselijk geweld: fysiek Almelo 1e halfjaar 2020* . 10 10 . .
Ov. huiselijk geweld: verwaarlozing Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Ov. huiselijk geweld: emotionele mish... Almelo 1e halfjaar 2020* . 15 15 . .
Ov. huiselijk geweld: emotionele verw... Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Ov. huiselijk geweld: seksueel misbruik Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Ov. huiselijk geweld: financieel Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Ov. Huiselijk geweld: anders Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Conflictscheiding Almelo 1e halfjaar 2020* 30 35 25 . .
Ontspoorde mantelzorg Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Eergerelateerd geweld Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Huwelijksdwang Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Achterlating Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Mensenhandel Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Jeugdprostitutie Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Politie: overige zorg minderjarig/Prokid Almelo 1e halfjaar 2020* . 20 20 . .
Politie: jeugdige strafbaar feit Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Geen van bovenstaande Almelo 1e halfjaar 2020* 135 185 155 . .
Niet gespecificeerd Almelo 1e halfjaar 2020* . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen, lopende casussen en afgeronde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de aard van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. Ook is eventuele aanvullende informatie over de veiligheidsproblematiek beschikbaar. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn voorlopig. De cijfers over 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2020:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden eind april 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Adviezen, meldingen en diensten
Adviezen, meldingen, casussen en diensten
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Casussen met ontvangen melding(en)
Alle casussen met minstens één melding in de verslagperiode.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde diensten
De diensten die gedurende de verslagperiode zijn afgerond

De dienst "Onderzoek wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.