ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

Bedrijfsgrootte Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Website bevat Beschrijvingen van producten, prijslijst (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data bronnen Gegevens van apparaten of sensoren (% van bedrijven) Big Data-analyse Big data bronnen Data van sociale media (% van bedrijven) Big Data-analyse Big-data gekocht van derden (% van bedrijven) ICT-veiligheid Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen Encryptie van data (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door interne oorzaak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Incident door aanval van buiten (% van bedrijven) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Externe oorzaken Vernietiging data; aanval van buitenaf (% van bedrijven) Facturen Verzonden facturen Factuur verzonden aan Andere bedrijven (% van bedrijven) Facturen Verzonden facturen Wijze van verzenden van facturen E-factuur (% van verzonden facturen) Facturen Verzonden facturen Wijze van verzenden van facturen Elektronisch, maar geen e-factuur (% van verzonden facturen) Facturen Verzonden facturen Wijze van verzenden van facturen Papieren vorm (% van verzonden facturen) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling omzet website of app Via website of apps van eigen bedrijf (% van omzet)
2 of meer werkzame personen 71 59 5 12 1 38 29 7 2 83 14 63 22 76
2 tot 250 werkzame personen 71 58 5 12 1 38 28 7 2 83 14 64 23 76
2 werkzame personen 62 48 3 9 0 29 19 5 2 78 13 64 24 73
3 tot 5 werkzame personen 70 56 4 13 1 38 28 6 2 81 15 58 27 74
5 tot 10 werkzame personen 75 65 6 14 1 42 33 7 2 85 14 63 23 76
10 tot 20 werkzame personen 81 69 4 14 1 42 36 8 3 88 14 69 17 81
20 tot 50 werkzame personen 86 74 7 15 2 49 44 10 3 94 14 71 15 83
50 tot 100 werkzame personen 90 76 10 18 3 60 52 11 4 95 16 69 15 83
100 tot 250 werkzame personen 92 78 18 21 4 70 55 13 3 95 18 66 17 85
250 tot 500 werkzame personen 95 80 21 27 6 80 61 16 5 95 23 60 17 86
500 of meer werkzame personen 97 86 31 34 10 86 68 23 7 95 28 53 19 87
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. De verslagperiode betreft het jaar 2020. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2019. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 november 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wijzigingen per 15 december 2020:
Vanwege een fout bij het uploaden van de data bij deze tabel, kloppen de cijfers vanaf het onderwerp 'Telewerkers' niet. Dit is in deze versie hersteld.

Wijzigingen per 13 januari 2021:
Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.

Wijzigingen per april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2021 komen in december 2021 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Toegang en gebruik internet
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben
Website bevat
Bedrijven met website die de volgende items bevatten:
Beschrijvingen van producten, prijslijst
Bedrijven met een website waarop beschrijvingen van goederen/diensten of prijslijsten staan
Big Data-analyse
Met 'big data' wordt hier bedoeld informatie die wordt gegenereerd uit elektronische activiteiten van gebruikers, en uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die voortkomen uit het gebruik van sociale media, en uit productieprocessen in een bedrijf.
Big data hebben meestal kenmerken zoals:
- Grote hoeveelheden gegevens die in de loop van de tijd zijn gegenereerd; - Grote diversiteit van de gegevens doordat er verschillende indelingen van complexe data bestaan, gestructureerd of ongestructureerd. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens in de vorm van tekst, video, afbeeldingen, spraak, documenten, sensorgegevens, activiteitenlogboeken, 'click streams', en coördinaten; - Hoge omloopsnelheid, de data worden in hoge snelheid gegenereerd, beschikbaar gesteld en gewijzigd.
Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.
Big data bronnen
Het gaat om bedrijven die bepaalde Big data bronnen gebruikt hebben. Alleen bedrijven die zelf de Big Data uitgevoerd hebben worden meegerekend.
Gegevens van apparaten of sensoren
Data uit 'slimme' apparaten of sensoren (bijv. uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine), digitale sensoren, Radio Frequency Identification tags (RFID)
Data van sociale media
Data afkomstig van sociale media (bijv. sociale netwerken zoals Facebook, blogs en microblogs zoals Twitter, en websites die multimedia delen zoals YouTube)
Big-data gekocht van derden
Bedrijf heeft (toegang tot) big-data gekocht die door derden verzameld is.
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen
Gebruikte ICT-veiligheidsmaatregelen
Maatregelen die bedrijven genomen hebben om hun cyberweerbaarheid te verhogen.
Encryptie van data
Het gaat om versleutelingstechnieken (encryptie) van data, documenten of e-mails. In 2017 werd encryptie nog opgedeeld in encryptie van opslagen en verstuurde data; vanaf 2018 is het samengevoegd.
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2019, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of onbedoeld toedoen van eigen personeel.
Incident door interne oorzaak
Bedrijven waarbij een of meerdere onbedoelde ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2019, zoals incidenten door onopzettelijk toedoen van eigen personeel of incidenten door een hardware of systeem fout.
Incident door aanval van buiten
Bedrijven waarbij een of meerdere ICT-incidenten zijn voorgevallen in 2019 veroorzaakt door een aanval van buitenaf
Externe oorzaken
Soort van externe oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten. Externe oorzaken zijn aanvallen van buiten zoals DDOS-aanvallen of ICT-inbraak.
Vernietiging data; aanval van buitenaf
Vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of ongeoorloofde elektronische toegang
Facturen
Er zijn twee soorten elektronische facturen: 1) E-facturen geschikt voor automatische verwerking, zoals Electronic Data Interchange (EDI), XML, UBL, en 2) facturen in elektronische vorm niet geschikt voor automatische verwerking, zoals facturen in een e-mail of als e-mailbijlagen in de vorm van een PDF-bestand.
Verzonden facturen
Facturen die in elektronische dan wel papieren vorm verstuurd zijn
Factuur verzonden aan
Instanties waaraan facturen in elektronische dan wel papieren vorm verstuurd zijn
Andere bedrijven
Wijze van verzenden van facturen
Bedrijven kunnen hun facturen elektronisch verzenden of op papier. Deze variabelen geven weer welk deel van de facturen van het bedrijf elektronisch is verzonden, en welk deel op papier. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende vormen van elektronische facturen. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld. Er is niet gewogen met het aantal facturen dat een bedrijf verzendt (d.w.z. een bedrijf dat duizenden facturen verzendt, telt even zwaar mee in dit gemiddelde als een bedrijf dat slechts enkele facturen verzendt).
E-factuur
Het gaat om facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.
Elektronisch, maar geen e-factuur
Facturen in elektronische vorm die niet geschikt zijn voor automatische verwerking, zoals e-mails en e-mailbijlagen in PDF-formaat
Papieren vorm
Percentage verzonden in papieren vorm
E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verdeling omzet website of app
Verdeling van omzet uit verkoop via websites en apps naar eigen bedrijf en platform
Via website of apps van eigen bedrijf
Percentage omzet behaald via de website of apps van uw eigen bedrijf.