Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouwgroenten Kroten / rode bieten (are) Akkerbouw Aantal bedrijven Akkerbouwgroenten Kroten / rode bieten (aantal) Tuinbouw open grond Oppervlakte Fruit open grond Kleinfruit Rode bessen, frambozen, bramen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Tuinbouwgroenten Sluitkool Rode kool (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Fruit open grond Kleinfruit Rode bessen, frambozen, bramen (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Tuinbouwgroenten Sluitkool Rode kool (aantal) Tuinbouw onder glas Oppervlakte Glasgroenten Paprika's Rode paprika (m2) Tuinbouw onder glas Aantal bedrijven Glasgroenten Paprika's Rode paprika (aantal)
01 Landbouw 2023 89.800 152 59.288 56.119 219 172 8.762.329 108
011 Teelt van eenjarige gewassen 2023 79.278 127 1.310 48.852 35 152 113.856 24
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2023 142 1 5 53 1 2 0 0
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2023 79.130 123 1.201 48.690 25 147 113.116 22
01131 Teelt van groenten in volle grond 2023 72.978 94 695 45.616 13 127 270 4
01132 Teelt van groenten onder glas 2023 164 6 466 228 1 6 112.821 17
01133 Teelt van paddenstoelen 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
01134 Teelt van overige knolgewassen 2023 5.988 23 40 2.846 11 14 25 1
0116 Teelt van vezelgewassen 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2023 6 3 104 109 9 3 740 2
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2023 0 0 65 0 3 0 740 2
01193 Teelt van voedergewassen 2023 4 2 39 1 6 1 0 0
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2023 2 1 0 108 0 2 0 0
012 Teelt van meerjarige gewassen 2023 1.101 5 56.893 153 159 2 8.648.248 82
0121 Teelt van druiven 2023 0 0 31 0 3 0 0 0
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2023 275 3 2.828 15 29 1 0 0
01241 Teelt van appels en peren 2023 275 3 1.948 15 22 1 0 0
01242 Teelt van steenvruchten 2023 0 0 880 0 7 0 0 0
0125 Teelt van overige vruchten 2023 74 1 54.033 0 126 0 1.500 1
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2023 0 0 3.754 0 14 0 0 0
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2023 74 1 519 0 9 0 0 0
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2023 0 0 46.687 0 90 0 0 0
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2023 0 0 3.073 0 13 0 1.500 1
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2023 752 1 0 138 0 1 8.646.748 81
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2023 0 0 1 0 1 0 0 0
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2023 2.508 5 375 2.772 10 7 0 0
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2023 2.508 5 375 2.772 10 7 0 0
01301 Teelt van bloembollen 2023 1.821 2 49 709 2 3 0 0
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2023 149 2 15 2.063 2 4 0 0
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
01304 Teelt van potplanten onder glas 2023 0 0 1 0 1 0 0 0
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2023 538 1 310 0 5 0 0 0
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
014 Veeteelt en fokkerijen 2023 2.903 5 305 2.955 8 7 225 2
0141 Melkveehouderij 2023 2.070 3 53 511 4 1 225 2
01411 Houden van melkvee 2023 2.070 3 53 511 4 1 225 2
01412 Opfokken jong melkvee 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2023 0 0 1 0 1 0 0 0
01421 Houden van vleeskalveren 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
01422 Overige vleesveehouderij 2023 0 0 1 0 1 0 0 0
0143 Paardenfokkerij 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
0145 Schapen- en geitenhouderij 2023 0 0 1 262 1 1 0 0
01451 Fokken en houden van schapen 2023 0 0 1 0 1 0 0 0
01452 Fokken en houden van geiten 2023 0 0 0 262 0 1 0 0
0146 Varkenshouderij 2023 1 1 250 484 2 3 0 0
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2023 0 0 3 144 1 1 0 0
01462 Vleesvarkensbedrijven 2023 0 0 247 339 1 1 0 0
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2023 1 1 0 1 0 1 0 0
0147 Pluimveehouderij 2023 832 1 0 1.698 0 2 0 0
01471 Opfokken/houden van leghennen 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2023 832 1 0 1.698 0 2 0 0
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
0149 Overige fokkerij en houderij 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
015 Gemengd bedrijf 2023 4.010 10 405 1.387 7 4 0 0
0150 Gemengd bedrijf 2023 4.010 10 405 1.387 7 4 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.
De SBI in deze tabel is gebaseerd op de gewassen en dieren die op de peildatum op het bedrijf aanwezig waren. Deze kan afwijken van de SBI waaronder het bedrijf geregistreerd is in het Handelsregister (deze is gebaseerd is op de activiteiten die bij de registratie zijn opgegeven).

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.
Bedrijven in de Landbouwtelling hebben een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 maart 2024: de cijfers van 2023 zijn geactualiseerd en zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In september en november worden voorlopige cijfers gepubliceerd en en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Kroten / rode bieten
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Akkerbouwgroenten
Akkerbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere akkerbouwgewassen. Ze zijn meestal bestemd voor industriële verwerking.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Kroten / rode bieten
Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Fruit open grond
Kleinfruit
Rode bessen, frambozen, bramen
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Sluitkool
Kool die een gesloten krop vormt, zoals rode kool, savooiekool, witte kool en spitskool.
Rode kool
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Fruit open grond
Kleinfruit
Rode bessen, frambozen, bramen
Tuinbouwgroenten
Tuinbouwgroenten zijn groenten die worden geteeld in de open grond, in vruchtwisseling met andere tuinbouwgewassen. Ze zijn meestal direct bestemd voor de markt.
_
Vruchtwisseling is het op een perceel na elkaar telen van verschillende gewassen om bodemziekten te voorkomen.
Sluitkool
Kool die een gesloten krop vormt, zoals rode kool, savooiekool, witte kool en spitskool.
Rode kool
Tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in betreedbare plastic tunnels.
Oppervlakte
Glasgroenten
Paprika's
Rode paprika
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Glasgroenten
Paprika's
Rode paprika