Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Tuinbouw open grond Oppervlakte Boomkwekerijgewassen en vaste planten Bos- en haagplantsoen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Boomkwekerijgewassen en vaste planten Laan- en parkbomen (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Boomkwekerijgewassen en vaste planten Bos- en haagplantsoen (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Boomkwekerijgewassen en vaste planten Laan- en parkbomen (aantal)
01 Landbouw 2023 293.491 496.654 566 522
011 Teelt van eenjarige gewassen 2023 3.032 2.949 54 24
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2023 75 17 4 1
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2023 2.917 2.830 45 20
01131 Teelt van groenten in volle grond 2023 1.567 1.087 10 8
01132 Teelt van groenten onder glas 2023 4 21 2 1
01133 Teelt van paddenstoelen 2023 51 0 1 0
01134 Teelt van overige knolgewassen 2023 1.295 1.722 32 11
0116 Teelt van vezelgewassen 2023 0 0 0 0
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2023 40 102 5 3
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2023 16 0 2 0
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2023 7 0 1 0
01193 Teelt van voedergewassen 2023 17 37 2 2
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2023 0 65 0 1
012 Teelt van meerjarige gewassen 2023 4.059 904 20 9
0121 Teelt van druiven 2023 0 13 0 1
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2023 166 870 4 6
01241 Teelt van appels en peren 2023 147 496 3 5
01242 Teelt van steenvruchten 2023 19 374 1 1
0125 Teelt van overige vruchten 2023 3.129 14 10 1
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2023 185 0 2 0
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2023 2.101 14 5 1
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2023 117 0 1 0
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2023 726 0 2 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2023 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2023 2 7 1 1
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2023 762 0 5 0
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2023 273.088 484.881 408 439
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2023 273.088 484.881 408 439
01301 Teelt van bloembollen 2023 1 0 1 0
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2023 117 207 4 1
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2023 98 10 3 1
01304 Teelt van potplanten onder glas 2023 488 0 3 0
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2023 271.887 484.664 394 437
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2023 497 0 3 0
014 Veeteelt en fokkerijen 2023 4.172 3.228 62 33
0141 Melkveehouderij 2023 913 397 31 15
01411 Houden van melkvee 2023 913 385 31 14
01412 Opfokken jong melkvee 2023 0 12 0 1
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2023 391 1.021 5 5
01421 Houden van vleeskalveren 2023 391 1.012 5 3
01422 Overige vleesveehouderij 2023 0 9 0 2
0143 Paardenfokkerij 2023 2 0 1 0
0145 Schapen- en geitenhouderij 2023 6 81 2 3
01451 Fokken en houden van schapen 2023 6 16 2 1
01452 Fokken en houden van geiten 2023 0 65 0 2
0146 Varkenshouderij 2023 1.365 1.000 14 6
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2023 769 630 3 3
01462 Vleesvarkensbedrijven 2023 475 370 7 3
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2023 121 0 4 0
0147 Pluimveehouderij 2023 1.495 729 9 4
01471 Opfokken/houden van leghennen 2023 1.226 653 7 3
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2023 22 76 1 1
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2023 247 0 1 0
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2023 0 0 0 0
0149 Overige fokkerij en houderij 2023 0 0 0 0
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2023 0 0 0 0
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2023 0 0 0 0
015 Gemengd bedrijf 2023 9.140 4.692 22 17
0150 Gemengd bedrijf 2023 9.140 4.692 22 17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.
De SBI in deze tabel is gebaseerd op de gewassen en dieren die op de peildatum op het bedrijf aanwezig waren. Deze kan afwijken van de SBI waaronder het bedrijf geregistreerd is in het Handelsregister (deze is gebaseerd is op de activiteiten die bij de registratie zijn opgegeven).

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.
Bedrijven in de Landbouwtelling hebben een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 maart 2024: de cijfers van 2023 zijn geactualiseerd en zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In september en november worden voorlopige cijfers gepubliceerd en en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Boomkwekerijgewassen en vaste planten
Bos- en haagplantsoen
Onder bosplantsoen wordt verstaan houtige plantsoorten die van nature in Nederland voorkomen (inheems).
_
Soorten die worden gebruikt voor het vormen van bosjes en bossen zijn onder andere boomsoorten als de beuk, wilg, eik, es en els, struiksoorten als de hazelaar, vlier en vogelkers, naaldhoutsoorten zoals larix, den, fijnspar et cetera.
_
Soorten die worden gebruikt voor het vormen van hagen zijn onder andere: beuk, haagbeuk en veldesdoorn.
Laan- en parkbomen
Bomen voor lanen en parken.
_
Voorbeelden zijn: kastanje, els, berk, meidoorn, populier,
Japanse sierkers et cetera.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Boomkwekerijgewassen en vaste planten
Bos- en haagplantsoen
Onder bosplantsoen wordt verstaan houtige plantsoorten die van nature in Nederland voorkomen (inheems).
_
Soorten die worden gebruikt voor het vormen van bosjes en bossen zijn onder andere boomsoorten als de beuk, wilg, eik, es en els, struiksoorten als de hazelaar, vlier en vogelkers, naaldhoutsoorten zoals larix, den, fijnspar et cetera.
_
Soorten die worden gebruikt voor het vormen van hagen zijn onder andere: beuk, haagbeuk en veldesdoorn.
Laan- en parkbomen
Bomen voor lanen en parken.
_
Voorbeelden zijn: kastanje, els, berk, meidoorn, populier,
Japanse sierkers et cetera.