Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Tuinbouw open grond Oppervlakte Boomkwekerijgewassen en vaste planten Bos- en haagplantsoen (are) Tuinbouw open grond Oppervlakte Boomkwekerijgewassen en vaste planten Laan- en parkbomen (are) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Boomkwekerijgewassen en vaste planten Bos- en haagplantsoen (aantal) Tuinbouw open grond Aantal bedrijven Boomkwekerijgewassen en vaste planten Laan- en parkbomen (aantal)
01 Landbouw 2022 305.279 489.656 508 498
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022 7.950 3.721 63 30
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2022 73 61 2 1
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2022 7.405 3.470 49 23
01131 Teelt van groenten in volle grond 2022 3.902 708 18 6
01132 Teelt van groenten onder glas 2022 264 18 2 1
01133 Teelt van paddenstoelen 2022 80 0 1 0
01134 Teelt van overige knolgewassen 2022 3.159 2.744 28 16
0116 Teelt van vezelgewassen 2022 0 0 0 0
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2022 472 190 12 6
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2022 16 0 2 0
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2022 87 0 2 0
01193 Teelt van voedergewassen 2022 369 158 8 5
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2022 0 32 0 1
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022 5.965 1.401 25 10
0121 Teelt van druiven 2022 0 0 0 0
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2022 471 1.076 9 7
01241 Teelt van appels en peren 2022 361 693 6 6
01242 Teelt van steenvruchten 2022 110 383 3 1
0125 Teelt van overige vruchten 2022 4.275 325 10 3
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2022 1.819 202 4 1
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2022 1.874 107 5 1
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2022 582 16 1 1
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2022 0 0 0 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2022 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2022 0 0 0 0
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2022 1.219 0 6 0
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022 273.533 463.315 365 411
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2022 273.533 463.315 365 411
01301 Teelt van bloembollen 2022 945 0 4 0
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2022 495 129 6 1
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2022 4.457 518 15 6
01304 Teelt van potplanten onder glas 2022 603 0 6 0
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2022 266.452 462.498 329 403
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2022 581 170 5 1
014 Veeteelt en fokkerijen 2022 10.386 8.047 36 33
0141 Melkveehouderij 2022 3.724 2.649 10 10
01411 Houden van melkvee 2022 3.724 2.649 10 10
01412 Opfokken jong melkvee 2022 0 0 0 0
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2022 227 1.882 2 6
01421 Houden van vleeskalveren 2022 227 1.781 2 4
01422 Overige vleesveehouderij 2022 0 101 0 2
0143 Paardenfokkerij 2022 . . . .
0145 Schapen- en geitenhouderij 2022 51 329 1 2
01451 Fokken en houden van schapen 2022 51 0 1 0
01452 Fokken en houden van geiten 2022 0 329 0 2
0146 Varkenshouderij 2022 3.970 1.783 15 9
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2022 768 1.059 2 3
01462 Vleesvarkensbedrijven 2022 2.876 504 8 5
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2022 326 220 5 1
0147 Pluimveehouderij 2022 2.414 1.404 8 6
01471 Opfokken/houden van leghennen 2022 1.328 1.282 5 4
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2022 839 122 2 2
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2022 247 0 1 0
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2022 0 0 0 0
0149 Overige fokkerij en houderij 2022 0 0 0 0
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2022 0 0 0 0
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2022 0 0 0 0
015 Gemengd bedrijf 2022 7.445 13.172 19 14
0150 Gemengd bedrijf 2022 7.445 13.172 19 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.
De SBI in deze tabel is gebaseerd op de gewassen en dieren die op de peildatum op het bedrijf aanwezig waren. Deze kan afwijken van de SBI waaronder het bedrijf geregistreerd is in het Handelsregister (deze is gebaseerd is op de activiteiten die bij de registratie zijn opgegeven).

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.
Bedrijven in de Landbouwtelling hebben een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 maart 2023: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd. Daarnaast is de structuur van de tabel gewijzigd omdat er nieuwe categorieën voor zaaiuien zijn toegevoegd (gele – en rode zaaiuien).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In september en november worden voorlopige cijfers gepubliceerd en en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de markt.
Oppervlakte
Boomkwekerijgewassen en vaste planten
Bos- en haagplantsoen
Onder bosplantsoen wordt verstaan houtige plantsoorten die van nature in Nederland voorkomen (inheems).
_
Soorten die worden gebruikt voor het vormen van bosjes en bossen zijn onder andere boomsoorten als de beuk, wilg, eik, es en els, struiksoorten als de hazelaar, vlier en vogelkers, naaldhoutsoorten zoals larix, den, fijnspar et cetera.
_
Soorten die worden gebruikt voor het vormen van hagen zijn onder andere: beuk, haagbeuk en veldesdoorn.
Laan- en parkbomen
Bomen voor lanen en parken.
_
Voorbeelden zijn: kastanje, els, berk, meidoorn, populier,
Japanse sierkers et cetera.
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Boomkwekerijgewassen en vaste planten
Bos- en haagplantsoen
Onder bosplantsoen wordt verstaan houtige plantsoorten die van nature in Nederland voorkomen (inheems).
_
Soorten die worden gebruikt voor het vormen van bosjes en bossen zijn onder andere boomsoorten als de beuk, wilg, eik, es en els, struiksoorten als de hazelaar, vlier en vogelkers, naaldhoutsoorten zoals larix, den, fijnspar et cetera.
_
Soorten die worden gebruikt voor het vormen van hagen zijn onder andere: beuk, haagbeuk en veldesdoorn.
Laan- en parkbomen
Bomen voor lanen en parken.
_
Voorbeelden zijn: kastanje, els, berk, meidoorn, populier,
Japanse sierkers et cetera.