Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Hokdieren Aantal dieren Konijnen Konijnen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal dieren Konijnen Gespeende vleeskonijnen (aantal) Hokdieren Aantal dieren Konijnen Voedsters (moederdieren) (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Konijnen Konijnen, totaal (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Konijnen Gespeende vleeskonijnen (aantal) Hokdieren Aantal bedrijven Konijnen Voedsters (moederdieren) (aantal)
01 Landbouw 2023* 265.091 234.996 30.095 32 32 25
011 Teelt van eenjarige gewassen 2023* 180 150 30 1 1 1
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2023* 0 0 0 0 0 0
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2023* 0 0 0 0 0 0
01131 Teelt van groenten in volle grond 2023* 0 0 0 0 0 0
01132 Teelt van groenten onder glas 2023* 0 0 0 0 0 0
01133 Teelt van paddenstoelen 2023* 0 0 0 0 0 0
01134 Teelt van overige knolgewassen 2023* 0 0 0 0 0 0
0116 Teelt van vezelgewassen 2023* 0 0 0 0 0 0
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2023* 180 150 30 1 1 1
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2023* 0 0 0 0 0 0
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2023* 0 0 0 0 0 0
01193 Teelt van voedergewassen 2023* 180 150 30 1 1 1
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2023* 0 0 0 0 0 0
012 Teelt van meerjarige gewassen 2023* 0 0 0 0 0 0
0121 Teelt van druiven 2023* 0 0 0 0 0 0
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2023* 0 0 0 0 0 0
01241 Teelt van appels en peren 2023* 0 0 0 0 0 0
01242 Teelt van steenvruchten 2023* 0 0 0 0 0 0
0125 Teelt van overige vruchten 2023* 0 0 0 0 0 0
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2023* 0 0 0 0 0 0
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2023* 0 0 0 0 0 0
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2023* 0 0 0 0 0 0
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2023* 0 0 0 0 0 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2023* 0 0 0 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2023* 0 0 0 0 0 0
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2023* 0 0 0 0 0 0
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2023* 0 0 0 0 0 0
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2023* 0 0 0 0 0 0
01301 Teelt van bloembollen 2023* 0 0 0 0 0 0
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2023* 0 0 0 0 0 0
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2023* 0 0 0 0 0 0
01304 Teelt van potplanten onder glas 2023* 0 0 0 0 0 0
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2023* 0 0 0 0 0 0
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2023* 0 0 0 0 0 0
014 Veeteelt en fokkerijen 2023* 258.861 229.486 29.375 30 30 23
0141 Melkveehouderij 2023* 6.306 5.460 846 1 1 1
01411 Houden van melkvee 2023* 6.306 5.460 846 1 1 1
01412 Opfokken jong melkvee 2023* 0 0 0 0 0 0
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2023* 1.015 1.015 0 2 2 0
01421 Houden van vleeskalveren 2023* 1.015 1.015 0 2 2 0
01422 Overige vleesveehouderij 2023* 0 0 0 0 0 0
0143 Paardenfokkerij 2023* . . . . . .
0145 Schapen- en geitenhouderij 2023* 0 0 0 0 0 0
01451 Fokken en houden van schapen 2023* 0 0 0 0 0 0
01452 Fokken en houden van geiten 2023* 0 0 0 0 0 0
0146 Varkenshouderij 2023* 360 360 0 2 2 0
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2023* 300 300 0 1 1 0
01462 Vleesvarkensbedrijven 2023* 60 60 0 1 1 0
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2023* 0 0 0 0 0 0
0147 Pluimveehouderij 2023* 0 0 0 0 0 0
01471 Opfokken/houden van leghennen 2023* 0 0 0 0 0 0
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2023* 0 0 0 0 0 0
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2023* 0 0 0 0 0 0
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2023* 0 0 0 0 0 0
0149 Overige fokkerij en houderij 2023* 251.180 222.651 28.529 25 25 22
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2023* 0 0 0 0 0 0
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2023* 251.180 222.651 28.529 25 25 22
015 Gemengd bedrijf 2023* 6.050 5.360 690 1 1 1
0150 Gemengd bedrijf 2023* 6.050 5.360 690 1 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.
De SBI in deze tabel is gebaseerd op de gewassen en dieren die op de peildatum op het bedrijf aanwezig waren. Deze kan afwijken van de SBI waaronder het bedrijf geregistreerd is in het Handelsregister (deze is gebaseerd is op de activiteiten die bij de registratie zijn opgegeven).

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.
Bedrijven in de Landbouwtelling hebben een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers: De cijfers van 2023 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2023: de voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In september en november worden voorlopige cijfers gepubliceerd en en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Hokdieren
Hokdieren zijn varkens, diverse soorten pluimvee, konijnen en
edelpelsdieren.
_
Om hobbymatig van bedrijfsmatig gehouden dieren te onderscheiden, worden
bij pluimvee, konijnen en edelpelsdieren aantallen van minder dan 25 stuks
niet in de telling meegenomen.
Aantal dieren
Konijnen
Konijnen, totaal
Gespeende vleeskonijnen
Voedsters (moederdieren)
Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).
Konijnen
Konijnen, totaal
Gespeende vleeskonijnen
Voedsters (moederdieren)