Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) Akkerbouw Oppervlakte Akkerbouw, totaal (are)
01 Landbouw 2023 50.634 54.742.293
011 Teelt van eenjarige gewassen 2023 16.731 43.192.703
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2023 1.851 4.543.638
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2023 8.907 37.362.035
01131 Teelt van groenten in volle grond 2023 2.191 5.496.556
01132 Teelt van groenten onder glas 2023 655 43.687
01133 Teelt van paddenstoelen 2023 100 1.465
01134 Teelt van overige knolgewassen 2023 5.961 31.820.327
0116 Teelt van vezelgewassen 2023 23 52.673
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2023 5.950 1.234.357
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2023 182 226.672
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2023 895 14.817
01193 Teelt van voedergewassen 2023 4.710 722.923
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2023 163 269.945
012 Teelt van meerjarige gewassen 2023 2.124 506.357
0121 Teelt van druiven 2023 69 10.165
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2023 1.227 262.836
01241 Teelt van appels en peren 2023 1.012 239.946
01242 Teelt van steenvruchten 2023 215 22.890
0125 Teelt van overige vruchten 2023 553 171.762
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2023 134 93.757
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2023 155 20.002
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2023 203 54.840
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2023 61 3.163
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2023 2 393
0128 Teelt van specerijen 2023 174 44.761
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2023 99 16.440
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2023 4.134 2.273.485
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2023 4.134 2.273.485
01301 Teelt van bloembollen 2023 1.027 1.249.325
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2023 316 222.431
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2023 217 1.825
01304 Teelt van potplanten onder glas 2023 642 7.403
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2023 1.804 469.720
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2023 128 322.781
014 Veeteelt en fokkerijen 2023 24.642 5.722.713
0141 Melkveehouderij 2023 14.324 2.497.199
01411 Houden van melkvee 2023 13.395 2.467.483
01412 Opfokken jong melkvee 2023 929 29.716
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2023 3.109 500.471
01421 Houden van vleeskalveren 2023 1.179 383.570
01422 Overige vleesveehouderij 2023 1.930 116.901
0143 Paardenfokkerij 2023 1.239 5.766
0145 Schapen- en geitenhouderij 2023 2.232 119.423
01451 Fokken en houden van schapen 2023 1.807 34.329
01452 Fokken en houden van geiten 2023 425 85.094
0146 Varkenshouderij 2023 2.192 1.717.755
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2023 497 251.715
01462 Vleesvarkensbedrijven 2023 1.190 858.639
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2023 505 607.401
0147 Pluimveehouderij 2023 1.521 878.860
01471 Opfokken/houden van leghennen 2023 709 291.729
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2023 507 496.063
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2023 254 65.273
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2023 51 25.795
0149 Overige fokkerij en houderij 2023 25 3.239
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2023 0 0
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2023 25 3.239
015 Gemengd bedrijf 2023 3.003 3.047.035
0150 Gemengd bedrijf 2023 3.003 3.047.035
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over grondgebruik, akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren, op nationaal niveau naar Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.
De SBI in deze tabel is gebaseerd op de gewassen en dieren die op de peildatum op het bedrijf aanwezig waren. Deze kan afwijken van de SBI waaronder het bedrijf geregistreerd is in het Handelsregister (deze is gebaseerd is op de activiteiten die bij de registratie zijn opgegeven).

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.
Bedrijven in de Landbouwtelling hebben een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

In 2022 maken paarden, pony’s en ezels geen onderdeel uit van de Landbouwtelling. Dit heeft invloed op de bedrijfstypering en het totaal aantal landbouwbedrijven in de Landbouwtelling. Bedrijven met paarden en pony's die eerder ingedeeld werden bij 'paard -en ponybedrijven' worden in 2022, als er naast het houden van paarden en pony's ook nog landbouwactiviteiten zijn, ingedeeld bij een ander bedrijfstype. Dit heeft met name effect op graasdierbedrijven en 'akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen', hier treedt een duidelijke trendbreuk op.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 maart 2024: de cijfers van 2023 zijn geactualiseerd en zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In september en november worden voorlopige cijfers gepubliceerd en en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Aantal landbouwbedrijven, totaal
Bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, en een economische omvang >= 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).
_
Bedrijven < 3000 euro SO zijn zeer klein, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld slechts 1 melkkoe of 1 are paprika.
_
Voor meer uitleg over de afbakening van de Landbouwtelling en de SO wordt verwezen naar de tabeltoelichting.
Akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking.
Oppervlakte
Akkerbouw, totaal