Kosten en financiering van het milieubeheer

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de kosten van maatregelen ter voorkoming of bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door de economische sectoren binnen Nederland. De statistiek is een Europese Verordening en voor alle landen van de Europese Unie wettelijk verplicht. De statistiek wordt op overeenkomstige wijze door de landen van de Europese Unie samengesteld, waardoor de uitkomsten tussen landen vergeleken kunnen worden.

De voornaamste variabelen in de tabel zijn de totale Nederlandse jaarlijkse uitgaven aan milieubescherming uitgesplitst naar overheid, bedrijven en huishoudens. De overheid beslaat de lokale en centrale overheid. De bedrijven bestaan uit alle bedrijven werkzaam in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning plus de bedrijven werkzaam in de milieudienstverlening. De sectoren verkeer en landbouw zijn geen onderdeel van deze Europese statistiek.

Voorbeelden van milieubeschermende maatregelen zijn: afvalwaterzuivering voor huishoudens en bedrijven, bodemsanering, luchtfiltering in de industrie, het ophalen en verwerken van afval van huishoudens, geluid isolerende maatregelen, afvalverwering door bedrijven. De kosten en investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing vallen niet onder de statistiek Uitgaven Milieubescherming. De statistiek beslaat het totaal aan door de sectoren geleverde milieudiensten inclusief het verbruik van milieuproducten (afschrijvingen) maar niet de productie van milieuproducten zelf.

De milieukosten zijn verder onderverdeeld naar milieudomeinen: lucht, water, afval, bodem, geluid, natuur- en landschap, straling, milieuonderzoek en milieu-overig, overeenkomstig de Europese CEPA 1 t/m 9 classificatie.

De tabel is samengesteld volgens het internationale systeem van de nationale rekeningen, zoals vastgelegd in de “System of Environmental-Economic Accounting, Central Framework” en wordt jaarlijks gepubliceerd. De tabel bevat, naast de variabelen investeringen en milieu-uitgaven, de variabelen milieu-productie, finale bestedingen, Intermediaire consumptie, betaalde overdrachten van de overheid, markt productie van de overheid, belastingen en subsidies, import, export en ontvangen overdrachten door het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over het jaar 2018 worden in het vierde kwartaal 2020 gepubliceerd.

Kosten en financiering van het milieubeheer

Sectoren Milieudomeinen Perioden Aanbod milieudienstenTotale aanbod milieudiensten (mln euro) Aanbod milieudienstenProductie (mln euro) Aanbod milieudienstenIntermediaire consumptie (mln euro) Aanbod milieudienstenImport (mln euro) Aanbod milieudienstenExport (mln euro) Aanbod milieudienstenBelasting -/- subsidies (mln euro) Investeringen (mln euro) Transacties buitenlandBetalingen buitenland (mln euro) Uitgaven milieubescherming (mln euro)
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2013 13.781 15.253 2.725 262 344 1.336 3.554 179 17.514
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2014 14.033 15.537 2.754 241 320 1.329 4.113 133 18.280
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2015 13.777 15.242 2.673 272 356 1.292 4.805 130 18.713
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2016 14.301 15.962 2.800 273 460 1.325 3.517 150 17.968
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2017 14.436 16.232 2.979 263 420 1.340 3.704 151 18.291
Bron: CBS.
Verklaring van tekens