Kosten en financiering van het milieubeheer

Kosten en financiering van het milieubeheer

Sectoren Milieudomeinen Perioden Aanbod milieudiensten Totale aanbod milieudiensten (mln euro) Aanbod milieudiensten Productie (mln euro) Aanbod milieudiensten Intermediaire consumptie (mln euro) Aanbod milieudiensten Import (mln euro) Aanbod milieudiensten Export (mln euro) Aanbod milieudiensten Belasting -/- subsidies (mln euro) Investeringen (mln euro) Transacties buitenland Ontvangsten buitenland (mln euro) Uitgaven milieubescherming (mln euro)
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2013 14.447 15.898 2.706 262 344 1.336 3.491 179 17.182
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2014 14.576 16.066 2.740 241 320 1.329 4.113 133 17.879
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2015 14.294 15.921 2.652 272 348 1.101 4.593 131 19.018
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2016 14.840 16.686 2.778 273 451 1.110 3.151 150 18.141
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2017 15.258 17.231 2.955 263 411 1.130 2.892 150 18.299
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2018 15.848 17.985 3.126 256 422 1.155 3.325 180 19.353
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2019 16.213 18.528 3.329 244 428 1.198 3.426 174 19.813
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2020 16.906 19.214 3.404 358 466 1.204 3.452 176 20.535
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2021 17.918 20.509 3.731 296 453 1.297 3.795 164 21.877
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de kosten van maatregelen ter voorkoming of bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door de economische sectoren binnen Nederland. De statistiek is een Europese Verordening en voor alle landen van de Europese Unie wettelijk verplicht. De statistiek wordt op overeenkomstige wijze door de landen van de Europese Unie samengesteld, waardoor de uitkomsten tussen landen vergeleken kunnen worden.

De voornaamste variabelen in de tabel zijn de totale Nederlandse jaarlijkse uitgaven aan milieubescherming uitgesplitst naar overheid, bedrijven en huishoudens. De overheid beslaat de lokale en centrale overheid. De bedrijven bestaan uit alle bedrijven werkzaam in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning plus de bedrijven werkzaam in de milieudienstverlening. De sectoren verkeer en landbouw zijn geen onderdeel van deze Europese statistiek.

Voorbeelden van milieubeschermende maatregelen zijn: afvalwaterzuivering voor huishoudens en bedrijven, bodemsanering, luchtfiltering in de industrie, het ophalen en verwerken van afval van huishoudens, geluid isolerende maatregelen, afvalverwering door bedrijven. De kosten en investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing vallen niet onder de statistiek Uitgaven Milieubescherming. De statistiek beslaat het totaal aan door de sectoren geleverde milieudiensten inclusief het verbruik van milieuproducten (afschrijvingen) maar niet de productie van milieuproducten zelf.

De milieukosten zijn verder onderverdeeld naar milieudomeinen: lucht, water, afval, bodem, geluid, natuur- en landschap, straling, milieuonderzoek en milieu-overig, overeenkomstig de Europese CEPA 1 t/m 9 classificatie.

De tabel is samengesteld volgens het internationale systeem van de nationale rekeningen, zoals vastgelegd in de “System of Environmental-Economic Accounting, Central Framework” en wordt jaarlijks gepubliceerd. De tabel bevat, naast de variabelen investeringen en milieu-uitgaven, de variabelen milieu-productie, finale bestedingen, Intermediaire consumptie, betaalde overdrachten van de overheid, markt productie van de overheid, belastingen en subsidies, import, export en ontvangen overdrachten door het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2024:
De cijfers van 2013 tot en met 2018 zijn gereviseerd in lijn met het revisiebeleid van de COFOG-gerelateerde statistieken en de Nationale Rekeningen.
De cijfers van 2019 tot en met 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over het jaar 2022 worden in het eerste kwartaal 2025 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aanbod milieudiensten
Overzicht van de variabelen waaruit het totale aanbod aan milieudiensten in marktprijzen is opgebouwd.
Totale aanbod milieudiensten
Het totale aanbod aan milieudiensten is gelijk aan de productie minus intermediaire consumptie plus import minus export plus belastingen -/- subsidies.
Productie
Het totaal in basisprijzen aan door mark en niet-markt partijen geproduceerde milieudiensten per sector. Dit is inclusief geïmplementeerde milieubeschermende maatregelen in de industrie met als doel het bevorderen van schonere productie en het intermediaire verbruik van milieudiensten.
Intermediaire consumptie
De intermediaire consumptie door de milieudienstverlening voor de productie van milieubeschermende diensten. Dit komt overeen met het totaal door de milieudienstverlening als input verbruikte producten voor de productie van milieudiensten. De verbruikte producten kunnen andere milieudiensten zijn en andere producten dan milieudiensten.

De milieudienstverlening bestaat uit bedrijven in de volgende SBIs:
37 Afvalwaterinzameling en – behandeling; voorbereiding tot recycling
38 Afvalbehandeling en recycling
381 Inzameling van afval
382 Behandeling van afval
383 Voorbereiding tot recycling
39 Sanering en overig afvalbeheer


Import
Import van milieudiensten uit het buitenland.
Export
Export van milieudiensten naar het buitenland.
Belasting -/- subsidies
BTW en andere belastingen minus milieusubsidies ontvangen van de overheid.
Investeringen
Investeringen in milieubeschermende maatregelen per sector. Tot de milieu-investeringen van de overheid worden investeringen gerekend van provincies, waterschappen, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Milieu-uitgaven van het Rijk worden niet meegenomen als investeringen maar in zijn geheel beschouwd als jaarlijkse uitgaven (kasstelsel).
Transacties buitenland
Transacties voor aan of door het buiteland geleverde milieudiensten.
Ontvangsten buitenland
Door het buitenland ontvangen milieusubsidies van de Nederlandse overheid. Deze ontvangsten zijn onderdeel van de betaalde overdrachten.
Uitgaven milieubescherming
Uitgaven aan milieubescherming door sectoren. De uitgaven milieubescherming zijn gelijk aan het totale aanbod milieudiensten plus investeringen plus betalingen buitenland.

Voor totaal sectoren is dit het totaal in Nederland uitgegeven bedrag aan tot de statistiek behorende milieubeschermende maatregelen.