Kosten en financiering van het milieubeheer

Kosten en financiering van het milieubeheer

Sectoren Milieudomeinen Perioden Aanbod milieudiensten Totale aanbod milieudiensten (mln euro) Aanbod milieudiensten Productie (mln euro) Aanbod milieudiensten Intermediaire consumptie (mln euro) Aanbod milieudiensten Import (mln euro) Aanbod milieudiensten Export (mln euro) Aanbod milieudiensten Belasting -/- subsidies (mln euro) Investeringen (mln euro) Transacties buitenland Betalingen buitenland (mln euro) Uitgaven milieubescherming (mln euro)
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2013 13.781 15.253 2.725 262 344 1.336 3.554 179 17.514
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2014 14.033 15.537 2.754 241 320 1.329 4.113 133 18.280
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2015 13.777 15.242 2.673 272 356 1.292 4.805 130 18.713
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2016 14.301 15.962 2.800 273 460 1.325 3.517 150 17.968
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2017 14.436 16.232 2.979 263 420 1.340 3.704 151 18.291
Totaal sectoren Totaal milieubescherming 2018 15.237 17.130 3.146 256 412 1.409 3.983 183 19.404
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de kosten van maatregelen ter voorkoming of bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door de economische sectoren binnen Nederland. De statistiek is een Europese Verordening en voor alle landen van de Europese Unie wettelijk verplicht. De statistiek wordt op overeenkomstige wijze door de landen van de Europese Unie samengesteld, waardoor de uitkomsten tussen landen vergeleken kunnen worden.

De voornaamste variabelen in de tabel zijn de totale Nederlandse jaarlijkse uitgaven aan milieubescherming uitgesplitst naar overheid, bedrijven en huishoudens. De overheid beslaat de lokale en centrale overheid. De bedrijven bestaan uit alle bedrijven werkzaam in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning plus de bedrijven werkzaam in de milieudienstverlening. De sectoren verkeer en landbouw zijn geen onderdeel van deze Europese statistiek.

Voorbeelden van milieubeschermende maatregelen zijn: afvalwaterzuivering voor huishoudens en bedrijven, bodemsanering, luchtfiltering in de industrie, het ophalen en verwerken van afval van huishoudens, geluid isolerende maatregelen, afvalverwering door bedrijven. De kosten en investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing vallen niet onder de statistiek Uitgaven Milieubescherming. De statistiek beslaat het totaal aan door de sectoren geleverde milieudiensten inclusief het verbruik van milieuproducten (afschrijvingen) maar niet de productie van milieuproducten zelf.

De milieukosten zijn verder onderverdeeld naar milieudomeinen: lucht, water, afval, bodem, geluid, natuur- en landschap, straling, milieuonderzoek en milieu-overig, overeenkomstig de Europese CEPA 1 t/m 9 classificatie.

De tabel is samengesteld volgens het internationale systeem van de nationale rekeningen, zoals vastgelegd in de “System of Environmental-Economic Accounting, Central Framework” en wordt jaarlijks gepubliceerd. De tabel bevat, naast de variabelen investeringen en milieu-uitgaven, de variabelen milieu-productie, finale bestedingen, Intermediaire consumptie, betaalde overdrachten van de overheid, markt productie van de overheid, belastingen en subsidies, import, export en ontvangen overdrachten door het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2021:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over het jaar 2019 worden in het vierde kwartaal 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aanbod milieudiensten
Overzicht van de variabelen waaruit het totale aanbod aan milieudiensten in marktprijzen is opgebouwd.
Totale aanbod milieudiensten
Het totale aanbod aan milieudiensten is gelijk aan de productie minus intermediaire consumptie plus import minus export plus belastingen -/- subsidies.
Productie
Het totaal in basisprijzen aan door mark en niet-markt partijen geproduceerde milieudiensten per sector. Dit is inclusief geïmplementeerde milieubeschermende maatregelen in de industrie met als doel het bevorderen van schonere productie en het intermediaire verbruik van milieudiensten.
Intermediaire consumptie
De intermediaire consumptie door de milieudienstverlening voor de productie van milieubeschermende diensten. Dit komt overeen met het totaal door de milieudienstverlening als input verbruikte producten voor de productie van milieudiensten. De verbruikte producten kunnen andere milieudiensten zijn en andere producten dan milieudiensten.

De milieudienstverlening bestaat uit bedrijven in de volgende SBIs:
37 Afvalwaterinzameling en – behandeling; voorbereiding tot recycling
38 Afvalbehandeling en recycling
381 Inzameling van afval
382 Behandeling van afval
383 Voorbereiding tot recycling
39 Sanering en overig afvalbeheer


Import
Import van milieudiensten uit het buitenland.
Export
Export van milieudiensten naar het buitenland.
Belasting -/- subsidies
BTW en andere belastingen minus milieusubsidies ontvangen van de overheid.
Investeringen
Investeringen in milieubeschermende maatregelen per sector. Tot de milieu-investeringen van de overheid worden investeringen gerekend van provincies, waterschappen, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Milieu-uitgaven van het Rijk worden niet meegenomen als investeringen maar in zijn geheel beschouwd als jaarlijkse uitgaven (kasstelsel).
Transacties buitenland
Transacties voor aan of door het buiteland geleverde milieudiensten.
Betalingen buitenland
Betalingen door het buitenland voor milieudiensten geleverd door overheid, bedrijven en huishoudens in Nederland. Deze betalingen zijn onderdeel van de ontvangen overdrachten.
Uitgaven milieubescherming
Uitgaven aan milieubescherming door sectoren. De uitgaven milieubescherming zijn gelijk aan het totale aanbod milieudiensten plus investeringen plus betalingen buitenland.

Voor totaal sectoren is dit het totaal in Nederland uitgegeven bedrag aan tot de statistiek behorende milieubeschermende maatregelen.